Tsumeshogi Challenge

Solution to Warmup Problem 1

Solution: 1. R*2a Kx2a
2. G*3b mate (3 moves)

    Or:
  • 1... K-3c 2 G*3d mate (3 moves)

[ Warmup | Challenge | Q&A | Index ]


98 September 13

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net