Tsumeshogi Challenge Warmups

Warmups 1 through 20

Warmups 21 through 40

Warmup Problem 41

Composed by Patrick Davin.

SolutionWarmup Problem 42

Composed by Patrick Davin.

SolutionWarmup Problem 43

Composed by Patrick Davin.

SolutionWarmup Problem 44

Composed by Patrick Davin.

SolutionWarmup Problem 45

Composed by Patrick Davin.

SolutionWarmup Problem 46

Composed by Patrick Davin.

Solution

[ Q&A | Index ]


98 September 13

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net