70th Kisei Tournament (1999)

Round 1Round 2Round 3
Oi Yoshiharu Habu Habu
Eisei Judan Makoto Nakahara Tanigawa
Meijin Yasumitsu Sato Tanigawa Tanigawa
9-dan Koji Tanigawa
5-dan Hisashi Namekata Namekata
6-dan Hiroyuki Miura Moriuchi
Eisei Kisei Kunio Yonenaga Moriuchi
8-dan Toshiyuki Moriuchi

[ Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


99 May 25

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net