69th Kisei Tournament (1998)

Round 1Round 2Round 3
Ryuo Koji Tanigawa Tanigawa
Meijin Yoshiharu Habu Fujii
6-dan Takeshi Fujii Fujii Goda
9-dan Kunio Yonenaga
7-dan Masataka Goda Goda
6-dan Koichi Fukaura Goda
8-dan Satoshi Murayama Murayama
8-dan Toshiyuki Moriuchi

[ Selected Games | Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


98 September 20

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net