68th Kisei Tournament (1997)

Round 1Round 2Round 3
8-dan Toshiyuki Moriuchi Moriuchi
Meijin Yoshiharu Habu Goda
Ryuo Koji Tanigawa Goda Yashiki
6-dan Masataka Goda
Eisei Judan Makoto Nakahara Nakahara
6-dan Takeshi Fujii Yashiki
9-dan Kunio Yonenaga Yashiki
7-dan Nobuyuki Yashiki

[ The Games | Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


97 October 19

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net