69th Kisei Tournament (1998)

 Sente: Satoshi Murayama 8-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 68th Kisei Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h S4b  4 P5f G65b 5 S7h G4c
 6 P3f P8d  7 S7g S3c  8 B7i P5d  9 G45h B3a 10 P6f G3b
11 G6g K4a 12 S3g P8e 13 G7h S6b 14 K6i P7d 15 B4f S7c
16 K7i B6d 17 P2e K3a 18 K8h K2b 19 P1f P9d 20 P9f P1d
21 B6d S6d 22 S2f B6i 23 P1e P1e 24 S1e L1e 25 L1e B4g+
26 P1c N1c 27 B4a P1d 28 L1d P1b 29 B6c+ G5c 30 +B4a P8f
31 S8f S5b 32 +B5a S4b 33 +B4b G4b 34 P3e B4f 35 L3g N2e
36 L1b+ K1b 37 S1d L2d 38 P4h +B6i 39 R2f N3g+ 40 R4f +B1d
41 N3g L2g+ 42 P3d +L3g 43 B3c G3c 44 P3c+ P8e 45 S7g N8f
46 P8f P8f 47 S8f P8g 48 G8g B6i 49 N7h P8e 50 S8e +L3f
51 N2f +L4f 52 N1d R8e 53 P8f B7h+ 54 K7h S6i 55 K6i R3e
56 B2d R2i 57 K7h R2d+ 58 B2b 1-0


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Koji Tanigawa Ryuo
 Event: 68th Kisei Tournament, Round 1
Opening: Mukaibisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R2b  5 K6h K6b
 6 K7h K7b  7 G45h S4b  8 P5f K8b  9 P9f P9d 10 P3f S7b
11 S6h S4c 12 S65g P5d 13 P4f G45b 14 Gi6h P1d 15 S3g P6d
16 S2f R3b 17 P3e P3e 18 S3e P4e 19 B3c+ R3c 20 P3f P3d
21 S2f P4f 22 S4f B3i 23 R2g B8d+ 24 B2b L1c 25 S23g P7d
26 B1a+ S3b 27 P2d +B6b 28 R2h P2d 29 P2b +B4d 30 L9g P4e
31 S5g P9e 32 P9e P9h 33 P2a+ P9i+ 34 K6i +P8i 35 K5i N8e
36 +P2b R5c 37 +B1b S4c 38 +B1c N9g+ 39 +P2c +N8g 40 +B3a +P7i
41 G4h P3e 42 R2d P3f 43 S3f L3d 44 S4g +N7h 45 G65h +P6i
46 K4i +P6h 47 S6h +N6h 48 G6h +B3e 49 G65g S6h 50 K5h S5g=
51 G5g +B2d 52 +P2d R2h 53 P4h L3h+ 54 S3h R3h+ 55 N8f S7c
56 N*9d K7b   0-1


 Sente: Masataka Goda 7-dan
  Gote: Koichi Fukaura 6-dan
 Event: 68th Kisei Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g P7d 13 B6h P9d 14 K7i P9e 15 S3g N7c
16 S4f G54c 17 P2f R8a 18 N3g P7e 19 P7e B7e 20 S7f B4b
21 B8f G5c 22 P5e P5e 23 B5c+ S5c 24 P7d N8e 25 P7c+ S5d
26 +P7b R5a 27 +P6b R8a 28 P3e P3e 29 S3e P3d 30 P5c K3a
31 P5b+ P3e 32 +P4b G4b 33 N2e S3d 34 S8e S3g 35 R2g P3f
36 B7b R8b 37 B6a+ S54c 38 S7f S3h= 39 R2h S4g+ 40 K8h P3g+
41 R2i +P3h 42 R7i B4f 43 +B5a R8a 44 N*3c G3b 45 G4b G4b
46 N2a+ K3b 47 +N2b K2b 48 +B4b P3b 49 +P6c P7g 50 Gg7g P9f
51 P9f P9g 52 P3c N2a 53 P3b+ S3b 54 P3c S4a 55 +B4a R4a
56 G3b K1b 57 G4a L9f 58 R9b P6b 59 R6b+ P3b 60 +R3b B2b
61 N9g 1-0


 Sente: Takeshi Fujii 6-dan
  Gote: Kunio Yonenaga 9-dan
 Event: 68th Kisei Tournament, Round 1
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 P6f P3d  3 R6h S6b  4 P1f K4b  5 P1e K3b
 6 S3h G65b 7 S7h P5d  8 B7g P7d  9 S6g P8e 10 K4h B4d
11 G65h S2b 12 K3i N3c 13 P4f Ga4b 14 P3f N7c 15 S5f L1b
16 S3g P2d 17 G4g B5c 18 P4e P5e 19 S5e P8f 20 P8f N8e
21 P8e R8e 22 P8h R5e 23 P6e R4e 24 S4f R4d 25 P4e N4e
26 N5f P5d 27 P6d P6d 28 P3e S5e 29 B5e P5e 30 N4d P4d
31 P3d P5f 32 P5f P3f 33 S3c G3c 34 P3c+ S3c 35 R1a S2c
36 P1d P1d 37 P1c L1c 38 G1b S23d 39 P3e S3e 40 S3e P3g+
41 N3g N3g+ 42 R2a+ K4b 43 P3d P3a 44 P3c+ K5a 45 G3g B5g
46 R4h B3e+ 47 S4b B4b 48 +P4b K4b 49 N5d K5c 50 N6b+ K6b
51 +R3a P3f 52 S6a P3g+ 53 S5b+ 1-0 Sente: Koji Tanigawa Ryuo
  Gote: Takeshi Fujii 6-dan
 Event: 68th Kisei Tournament, Semifinal
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h S7b
 6 P5f K7a  7 G45h P9d  8 P9f P6d  9 S6h S3b 10 P3f K8b
11 P2e B3c 12 S65g S4c 13 Gi6h P1d 14 S4f R3b 15 P3e G4b
16 P3d S3d 17 P3e S4c 18 Sf3g P3d 19 S3f B1e 20 P2d B2d
21 P3d S3d 22 P3e S3e 23 S3e R3e 24 B4d R3d 25 B2b+ S3i
26 +B2c B6h+ 27 K6h R3e 28 +B2d S2h+ 29 +B3e +S3h 30 B6f +S4h
31 B4h S4i 32 G5i G5h 33 G5h R8h 34 G7h S5h+ 35 K7i R7h+
36 K7h +S4h 37 R2h +S5i 38 R2a+ B6i 39 K7g G7h 40 K6f B4g+
41 N7g P6e 42 N6e P6d 43 +R6a S6a 44 N7c+ K7c 45 R7a G7b
46 S7d K7d 47 G7e K7c 48 G6d K6d 49 R6a+ P6c 50 S7e K7c
51 N6e K8b 52 N5c+ G*7a  0-1 Sente: Takeshi Fujii 6-dan
  Gote: Masataka Goda 7-dan
 Event: 68th Kisei Tournament, Final
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 P6f P3d  3 R6h S6b  4 P1f P5d  5 S3h K4b
 6 S7h K3b  7 S6g P1d  8 K4h S5c  9 P4f P5e 10 G65h S5d
11 K3i S4b 12 K2h P7d 13 P3f P8e 14 B7g G65b 15 P9f P6d
16 L9g N7c 17 R6i R8d 18 B9e R8c 19 B5i P9d 20 P2f R8d
21 N3g B4d 22 K2g P6e 23 P6e S6e 24 G4g P7e 25 P7e P8f
26 P8f P5f 27 S5f S5f 28 P5f P6h 29 R6h R8f 30 P4e B9i+
31 R6a+ R8i+ 32 +R9a P5g 33 L5d S*5c 34 L5c+ G5c 35 N2e P5h+
36 G5h L2b 37 B3g N6e 38 B7c+ P2d 39 N1c+ L1c 40 S1b N5a
41 +R9d +B3c 42 Gh4h L2c 43 P3e P4d 44 P4d G4d 45 P4e G3e
46 S4d P2e 47 S3e P3e 48 P3d P2f 49 K3g +B2d 50 P3c+ +B3c
51 P2d L2d 52 G2c +B2c 53 S2c+ K2c 54 B3d K3b 55 P2e N4c
56 P2d G3f 57 K2h S2g 58 K1g S*2h 59 +B2h S2h= 60 K2h B3i
61 K1h P2g+ 62 S2g G2g 63 K2g P2f 64 K3g S3f 65 K4f S4g+
66 G4g B5g+  0-1

[ Crosstable | Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


98 September 20

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net