70th Kisei League (1998-1999)

Two players from each Group make up the Kisei Tournament.

Group A1233
1 7-dan Nobuyuki Yashiki
2 Oi Yoshiharu Habu
3 6-dan Hiroyuki Miura
3 6-dan Naruyuki Hatakeyama

Group B1233
1 Ryuo Takeshi Fujii
2 Meijin Yasumitsu Sato
3 9-dan Yoshikazu Minami
3 5-dan Hisashi Namekata

Group C1233
1 9-dan Koji Tanigawa
2 Eisei Kisei Kunio Yonenaga
3 8-dan Osamu Nakamura
3 4-dan Kazuki Kimura

Group D1233
2 Eisei Judan Makoto Nakahara
2 8-dan Toshiyuki Moriuchi
3 9-dan Teruichi Aono
3 5-dan Mamoru Hatakeyama

[ Selected Games | Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


99 March 5

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net