70th Kisei League (1998-1999)

 Sente: Takeshi Fujii Ryuo
  Gote: Hisashi Namekata 5-dan
 Event: 70th Kisei League
  Date: 1998 December 8th
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 P1f S6b  4 P1e K4b  5 R6h K3b
 6 S3h G65b 7 S7h P5d  8 S6g S5c  9 G65h B3c 10 P4f K2b
11 P3f P8e 12 B7g P4d 13 N3g G4c 14 P6e G3b 15 G4g P4e
16 S6f P4f 17 G4f B4b 18 P5f S4d 19 P4e S3c 20 R8h K1b
21 K4h P7d 22 K3i N7c 23 G4g Sc2b 24 B6h B3c 25 P5e P5e
26 P7e P8f 27 P8f B2d 28 G4f B4f 29 B4f G5f 30 B*7i P8g
31 R4h P2d 32 P4d Gc3c 33 P4c+ Gb4c 34 S5e N6e 35 P1d P1d
36 P1c S1c 37 P4d G4b 38 S5d G4f 39 B4f R8f 40 P4c+ R4f
41 R4f B5g 42 K2h B4f+ 43 +P4b N5g= 44 G3i S4b 45 R4a B6d
46 S6c+ R6i 47 +S6d +B6d 48 B4f +B7e 49 P6f R6f+ 50 G4g S2b
51 B5g +R5g 52 G5g +B5g 53 G*4h +B4h 54 G4h G5a   0-1


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Nobuyuki Yashiki 7-dan
 Event: 70th Kisei League
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 S6h P3d  4 P6f S6b  5 P5f P5d
 6 S4h S4b  7 G5h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P7d 12 G56g P4d 13 S3g B6d 14 B6h P8e 15 K7i B7c
16 K8h S5c 17 R3h P9d 18 P1f R6b 19 L1h P6d 20 P3e P3e
21 B3e B8d 22 S3f N7c 23 N3g S3d 24 B4f L9b 25 P9f P6e
26 P6e N6e 27 S6f S6d 28 S3e S3e 29 B3e G34c 30 B4f P5e
31 P3c P3f 32 S3b K4b 33 S4c+ G4c 34 S5e S5e 35 B5e P3g+
36 S7c +P3h 37 S6b= K3c 38 P3d K3d 39 P3e K2d 40 S5c+ S6i
41 +S4c S7h+ 42 K9g B4h+ 43 G1e +B1e 44 P1e S8f 45 P8f G8g
46 K8g G7g 47 G7g N7g+ 48 B7g +S7g 49 K7g B5i 50 S6h B6h+
51 K6h R6e 52 S6f 1-0


 Sente: Mamoru Hatakeyama 5-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 70th Kisei League
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 G56g B3a
11 B7i P7d 12 P3f P4d 13 P3e B6d 14 R1h K3a 15 P3d S3d
16 B6h S5c 17 K7i P4e 18 P6e B7c 19 S6f S4d 20 B7g P8e
21 P7e P7e 22 S7e G54c 23 S5g P9d 24 P9f K2b 25 Sg6f B5a
26 K8h P1d 27 P1f R7b 28 P7d B3c 29 R3h P3e 30 P2f P2d
31 S5g P5e 32 P5e S5e 33 P5f S4d 34 P4f P4f 35 S4f P4e
36 S5g G5d 37 G7f P7c 38 P7c+ N7c 39 S7d P6d 40 P6d G6d
41 P7e G7d 42 P7d S6e 43 P7c+ S7f 44 +P7b S7g+ 45 G7g P7f
46 G7h P4f 47 S4f B4g 48 R6h S44e 49 S*5e S4f 50 G4d B5f+
51 G3c N3c 52 N4d +B5e 53 B6f +B6f 54 R6f G3a 55 B6d P5c
56 B4f G5a 57 P3b G2a 58 B7c+ B5g 59 R7f G6f 60 P3a+ G7f
61 +P2a K2c 62 +P2b K1c 63 +B5e 1-0


 Sente: Koji Tanigawa 9-dan
  Gote: Kazuki Kimura 4-dan
 Event: 70th Kisei League
Opening: Kakugawari Declined

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 S6h P3d  4 B7g S6b  5 S3h P4d
 6 P4f P5d  7 S4g S5c  8 S5f Sa4b 9 R4h S4c 10 P3f K4b
11 P4e P4e 12 B2b+ G2b 13 S4e B5e 14 S3d G3b 15 B7g B1i+
16 B1a+ P4g 17 R4g L4f 18 L4h L4g+ 19 L4g +B2i 20 S4c+ G4c
21 S3h +B2h 22 L4h S3b 23 L4c+ S4c 24 +B2a N4f 25 G2i +B1g
26 L4f P4d 27 N2h L2d 28 P1h +B2g 29 S2g L2g+ 30 N3e S*3b
31 N4c+ K4c 32 +B3a N3g 33 B1f P3d 34 B2g N2i+ 35 B1f +N2h
36 P3e S3c 37 P3d S3d 38 L8c R7b 39 L8a+ R3f 40 N3e K3c
41 S2e R1f 42 S1f S6d 43 R4a K2d 44 R6a+ K3e 45 +R7b B3g
46 P4h B2f+ 47 P3f +B3f 48 G4g +B1d 49 +B1c +B1c 50 R3f 1-0


 Sente: Teruichi Aono 8-dan
  Gote: Makoto Nakahara Eisei Judan
 Event: 70th Kisei League
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h S4b  5 G45h S4c
 6 K6h R4b  7 K7h P9d  8 P9f S7b  9 P5f K6b 10 P3f K7a
11 S6h K8b 12 S65g P5d 13 Gi6h G45b 14 P6f P6d 15 B9g G5c
16 P6e P9e 17 P6d P9f 18 B8f P4e 19 P9e L9e 20 L9h P9g+
21 N9g P9d 22 P2d P2d 23 N3g S5b 24 R2i P3e 25 P3e P3f
26 P3d B2b 27 P2c B3a 28 P3c+ N3c 29 P3d P3g+ 30 P3c+ +P4h
31 G4h R4d 32 N3f N7d 33 B7g P6f 34 S6f R4a 35 +P3b R4c
36 G45g P4f 37 P4f P6e 38 S7e L9g+ 39 L9g N8e 40 B1a+ G6d
41 S7d G7d 42 +P3a S6f 43 G6f P6f 44 N8f R6c 45 N9d K9b
46 P9c N9c 47 N8b+ K8b 48 L9c+ K9c 49 +B6f R6f 50 L9f P9d
51 L9d K9d 52 P9e K9e 53 S8f K8d 54 B7e G7e 55 S7e K9c
56 S6f P9d 57 L9i K8b 58 P9c N7d 59 R9b K7a 60 G8b K6b
61 G7b G7b 62 N6d N6f 63 K6g B7h 64 K5g B5f+ 65 K5f G5e
66 K4g B5f 67 K3g S4h   0-1


 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Yasumitsu Sato Meijin
 Event: 70th Kisei League
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 G7h G5b  9 K6i S3c 10 S7g B3a
11 B7i P4d 12 P3f P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P9d 17 P1f K2b 18 S4f S5c 19 N3g P1d 20 P2f S2d
21 L1h P9e 22 R3h S4b 23 P6e B7c 24 N2e P8e 25 P5e P4e
26 S4e B5e 27 P1e P1e 28 B4f B4f 29 P4f B4g 30 B6f N3c
31 N3c+ Sb3c 32 R3g B6e+ 33 P3e S3e 34 N2e P4d 35 N3c+ Gb3c
36 R3e +B6f 37 G6f P3e 38 P3d P4e 39 P3c+ K3c 40 P4e N8f
41 P8f P8f 42 S8f P8g 43 G8g B5g 44 B7g R5h   0-1


 Sente: Kunio Yonenaga Eisei Kisei
  Gote: Osamu Nakamura 8-dan
 Event: 70th Kisei League
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S3b
 6 G7h P7d  7 K6i G65b 8 G5h S5c  9 P2f K4b 10 P2e K3a
11 P6f P6d 12 G56g R6b 13 B7i N7c 14 P2d P2d 15 B2d N8e
16 S8h P6e 17 P6e P6f 18 G5g R6e 19 P6h B4d 20 P3f P2g
21 R3h R2e 22 B4f P2h+ 23 B2h P6g+ 24 Gg6g B8h+ 25 G8h S2g
26 B9a+ S3h+ 27 P2h +S4h 28 K7h +S5h 29 P8f R6e 30 L2g R7i
31 K7i R6g+ 32 B2b K4b 33 G7h S8g   0-1


 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 70th Kisei League
Opening: Mukaibisha

 1 P7f P8d  2 P1f P3d  3 P6f S6b  4 P1e P5d  5 S7h K4b
 6 S6g K3b  7 S4h G65b 8 P4f S4b  9 S4g S3c 10 P3f P4d
11 B7g B3a 12 R8h G4c 13 N3g P7d 14 G65h P8e 15 K4h S7c
16 K3i S6d 17 B6h P5e 18 P2f K2b 19 P5f P5f 20 S65f P5e
17 S6g G3b 18 S3h B4b 19 G4g B5a 20 K2h P9d 21 P9f B7c
22 N7g P7e 23 P6e S5c 24 P7e S5d 25 P8f P8f 26 P8e P6d
27 R8f P6e 28 B5g P8c 29 P6f P3e 30 P3e S2d 31 P6e S3e
32 P3f S2f 33 P2g S3g+ 34 S3g P4e 35 P7d B5a 36 P4e N3c
37 P4d G5c 38 B7e P6d 39 P8d P8d 40 P5b P8e 41 R8h G5b
42 B6d P7c 43 S4a 1-0


 Sente: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
  Gote: Teruichi Aono 9-dan
 Event: 70th Kisei League
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h P7d  8 G56g G5b  9 S7g P6d 10 P2f S6c
11 P2e N7c 12 B7i K6b 13 P2d P2d 14 B2d R8a 15 B4f P2c
16 K6i S5c 17 K7i P9d 18 P9f P1d 19 P3f P8e 20 P1f P6e
21 P6e N6e 22 S6f P6d 23 B6h K7b 24 S3g P4d 25 P3e P3e
26 S2f P4e 27 S3e S6b 28 P9e P9e 29 P2d P2d 30 P5e P5e
31 P9c P8f 32 P8f P8g 33 G8g P5f 34 P5h P3f 35 R3h P3g+
36 N3g B6f 37 G6f S5g 38 P5g P5g+ 39 B5i P5h 40 P5c G54b
41 P3c G34c 42 B9d P8c 43 S9b L9b 44 P9b+ R3a 45 +P9c S5d
46 P5b+ P5i+ 47 B8c+ K6c 48 +P6b K6b 49 +B8d S7c 50 +B9e +P4g
51 +P8c B5g 52 K8h P8d 53 +P7c K7c 54 +B8d K8d 55 S6b B6f+
56 S7g N7g+ 57 G7g P8g 58 K8g B6i 59 N7h K8c 60 G6f K7b
61 P4d K6b 62 P4c+ G4c 63 R2h S8d 64 P6c K6c 65 G8c +P3g
66 P4d +P2h 67 P4c+ S4c 68 G8d R7i 69 G7d K5b 70 G8h P7g
71 K7g N9f 72 B6c K4b 73 P4d K3c 74 P4c+ K2b 75 P2c K1b
76 P2b+ K2b 77 P2c K1b 78 B4e+ P3d 79 S2d 1-0


 Sente: Osamu Nakamura 8-dan
  Gote: Kazuki Kimura 4-dan
 Event: 70th Kisei League
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 R2f K4a
11 P8g R8e 12 K5h G5a 13 S3h S6b 14 P3f P7d 15 S3g N7c
16 G3h P5d 17 P1f P5e 18 P3e P7e 19 S6h P8f 20 P8f R8f
21 P8g R7f 22 R7f P7f 23 P3d B2d 24 R2f B3e 25 R7f N6e
26 P4f P2g 27 P7d P7b 28 G7i P5f 29 R5f B4d 30 B4d P4d
31 R5e P3f 32 S4h B2h 33 G2h P2h+ 34 B5f P6d 35 P2c S2c
36 P3c+ N3c 37 P3d +P3h 38 S45i R2h 39 P3c+ G3c 40 N2e G3d
41 P2d G2d 42 N3c+ S3b 43 B2b S3c 44 B3c+ G*4b 45 +B4d P4c
46 +B1g R2i+ 47 P2e +R1i 48 P2d +R1g 49 B2c+ N3b 50 P6f L5c
51 R5c+ S5c 52 P6e +P4i 53 S6c B9d 54 K6i N6f 55 L6g +P5i
56 S5i +R2h  0-1


 Sente: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
  Gote: Nobuyuki Yashiki 7-dan
 Event: 70th Kisei League
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P7d 12 G56g P8e 13 S3g B6d 14 B6h B7c 15 K7i S5c
16 K8h P6d 17 R3h P4d 18 P1f B8d 19 P3e P3e 20 B3e S3d
21 B6h N7c 22 S4f P3c 23 S3e S4c 24 B4f P9d 25 N1g R6b
26 N2e P6e 27 P6e P3d 28 S3d S3d 29 R3d S*4e 30 R3e S4f
31 P4f N6e 32 P3c G34b 33 P6f N7g+ 34 Gg7g P8f 35 P8f B6i
36 S8g P7e 37 N3d S2d 38 N4b+ G4b 39 G3b K5b 40 G4b S4b
41 R3i B2e+ 42 P3b+ S5c 43 G7d B9c 44 +P2a P3e 45 N8e B7a
46 N7c+ R6a 47 +P2b N9e 48 S7b R5a 49 S7a= R7a 50 G6c K4b
51 +P2c P7f 52 G5c K5c 53 B6b K4c 54 B7a+ P7g+ 55 N7g K3d
56 R2a N7e 57 +P2d +B2d 58 +B4d 1-0


 Sente: Hisashi Namekata 5-dan
  Gote: Yasumitsu Sato Meijin
 Event: 70th Kisei League
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2h P3d  7 S3h S6b  8 P9f P8f  9 P8f R8f 10 P8g R8d
11 P4f P6d 12 S4g S6c 13 S5f G5b 14 P7f P1d 15 G5h S5d
16 P6f P4d 17 S6h S4b 18 Sh6g K4a 19 K6h K3a 20 P3f Sb4c
21 K7i P9d 22 B7g P7d 23 P1f N7c 24 G56h R8a 25 B8h G54b
26 N3g B3c 27 R2i R8d 28 B9g P6e 29 B8h P9e 30 P9e P9g
31 L9g P7e 32 P6e N6e 33 B6f P4e 34 B7e R8c 35 P6f P4f
36 P6e P9h 37 N7g P9i+ 38 K8h S5e 39 N4e P6f 40 N3c+ N3c
41 S6f S5f 42 P5f S9h 43 P8f N7d 44 N8e P4g+ 45 S5e N8f
46 P8d N7h+ 47 K7h G7d 48 P8c+ G7e 49 P7e N4e 50 N1c 1-0


 Sente: Mamoru Hatakeyama 5-dan
  Gote: Makoto Nakahara Eisei Judan
 Event: 70th Kisei League
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 K6h K4a
11 P9f R8d 12 N7g R2d 13 P2h R8d 14 P7e S6b 15 P8e R8b
16 R8f P5d 17 P8d G7b 18 G8g P8c 19 P8c+ G8c 20 G7f B4b
21 G6e S3c 22 B9g S5c 23 P7d S6b 24 R2f B9g+ 25 L9g P2d
26 R8f B4b 27 R8g P8f 28 R8i P7d 29 G5d S5c 30 G5c B5c
31 N6e B6d 32 B1h G5b 33 S5c B7e 34 S5b+ R5b 35 G6f P5f
36 P5f B6f 37 P6f R5f 38 P5g R6f 39 B6c+ K3a 40 +B6d K2b
41 P6g R7f 42 P7h P6f 43 N5c+ P5f 44 +B6e P6g+ 45 K6g G7e
46 +B5f R5f 47 K5f S4d   0-1


 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Takeshi Fujii Ryuo
 Event: 70th Kisei League
Opening: Sangenbisha Anaguama

 1 P7f P3d  2 P6f R3b  3 S4h K6b  4 K6h K7b  5 K7h P3e
 6 P5f R3d  7 G45h K8b  8 P6e N3c  9 S6h L9b 10 S6g K9a
11 B6f S8b 12 N7g S4b 13 P9f P5d 14 P8f S5c 15 P8e G45b
16 P8d P8d 17 B8d P5e 18 B5g P5f 19 S5f P5e 20 S6g R5d
21 P4f P6d 22 S6f P6e 23 S6e R3d 24 B7e P8c 25 G66h P1d
26 P9e G7a 27 G56g P6c 28 S4g S6d 29 S6d P6d 30 R5h R5d
31 P5f R2d 32 R2h P5f 33 S5f G6c 34 B6f G5d 35 P5e S6e
36 B7e S5f 37 G5f G5c 38 P9d P9d 39 P9c L9c 40 N8e S7d
41 N9c+ N9c 42 B3i P6e 43 L9d P9b 44 L9i K8a 45 P4e N6d
46 G4f P6f 47 G7g N4e 48 G6f P6e 49 G6g P5g 50 P6c G4d
51 S6b G5e 52 S7a+ S7a 53 L9c+ G4f 54 P6b+ P9c 55 L9c+ G8h
56 K6h N5f 57 G5f L6g 58 K6g G5f 59 K5f R5d 60 P5e R5e
61 K4f 1-0


 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Yoshiharu Habu Oi
 Event: 70th Kisei League
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 S3g B6d 13 B4f P7d 14 K7i G54c 15 K8h K3a
16 P2f S5c 17 G56g R6b 18 P2e N7c 19 B6h S54b 20 P9f P9d
21 P1f K2b 22 P1e R5b 23 P6e B5c 24 S6f R6b 25 P7e P7e
26 P3e P3e 27 B3e R7b 28 P7d N6e 29 S6e P6d 30 P2d P2d
31 P7c+ R7c 32 B4f R6c 33 S7d R6a 34 G6f P4e 35 B5g S3d
36 R2d P2c 37 R2h B4d 38 P7g S3c 39 R6h P3f 40 S4h G5c
41 G7e P5e 42 R6f G5d 43 P5e G5e 44 R8f P5f 45 B7i R8a
46 P3e S3e 47 P5c Se2d 48 P5b+ B2f 49 S3i B5i+ 50 N6g +B4i
51 N5e +B3i 52 G4c +B7e 53 R7f +B7f 54 P7f G*3a 55 B5d R2h
56 B8a+ S6g 57 R7g P5g+ 58 B5g S5f+ 59 B7e +S5e 60 G3b G3b
61 B6d N6f 62 P6h N7h+ 63 R7h P7g 64 K7g G6e 65 S6e G6f
66 K8h G6e 67 B5c+ S6i 68 G4b G4b 69 +P4b S7h+ 70 K7h P7g
71 K8h 1-0


 Sente: Kunio Yonenaga Eisei Kisei
  Gote: Koji Tanigawa 9-dan
 Event: 70th Kisei League
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R4b  5 K6h S7b
 6 K7h P9d  7 P9f S3b  8 P5f G45b 9 G45h K6b 10 S6h K7a
11 P7e S4c 12 S45g P6d 13 S7g P4e 14 S7f S4d 15 P6f G6c
16 P6e P6e 17 S6e P6d 18 S7f K8b 19 P3f P5d 20 S6f R3b
21 Gi6h P8d 22 P8f S8c 23 G56g G7b 24 P1f R4b 25 B7g L1b
26 K8h P3e 27 R2f R3b 28 G7h B4b 29 P2d P2d 30 P6e P3f
31 P6d G6d 32 P3c B3c 33 R3f P3e 34 R2f Gd6c 35 N3g B4b
36 P4f R3d 37 P6d G6d 38 S66e G6e 39 S6e B7e 40 P4e S3c
41 P4d S4d 42 P6d P6b 43 G*6f B6f 44 B6f P3f 45 B6a R3e
46 S5d S3c 47 N4e G*7a 48 B5b+ P3g+ 49 N3c= N3c 50 Gg7g +P4g
51 P3f S7e 52 B4d R2e 53 R2e N2e 54 P6c+ N7f 55 G7f S7f
56 +P7b G7b 57 G6f +P5g 58 G7f G6g 59 N7e R4h 60 N8c+ K8c
61 S7d 1-0


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 70th Kisei League
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P9f P9d  8 P1f P1d  9 S3h P6d 10 P7f P8f
11 P8f R8f 12 N7g R8b 13 P7e S4b 14 K4h K4a 15 P8e S6c
16 R7f P3d 17 S6h K3a 18 P6f B3c 19 S6g G7b 20 S5f S5d
21 B9g K2b 22 K3i G6c 23 R8f P8c 24 G6h P7d 25 P7d G7d
26 R7f R7b 27 P7e G7c 28 Gh5h G6c 29 P3f P4d 30 P4f R9b
31 R8f G7c 32 B8h R7b 33 N3g P7d 34 P6e P7e 35 N2e B2d
36 G4g G7d 37 P8d P8d 38 P6d P7f 39 P6c+ P7g+ 40 +P7b +P8h
41 +P8a B6d 42 R8h B64f 43 K2i B5g+ 44 R6a +B7i 45 R9h N5e
46 S5e S5e 47 N2f G4c 48 +P9a S4f 49 L4h S4g+ 50 L4g B5g+
51 N5e S5b 52 N4c+ S54c 53 L4d N*3c 54 L4c+ N2e 55 R2a+ 1-0

[ Crosstables | Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


99 July 18

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net