71st Kisei League (1999-2000)

Two players from each Group make up the Kisei Tournament.

Group A1233
1 8-dan Masataka Goda
2 Ryuo Takeshi Fujii
3 5-dan Masataka Sugimoto
3 5-dan Kazuki Kimura

Group B1233
1 8-dan Toshiyuki Moriuchi
2 Eisei Kisei Kunio Yonenaga
3 8-dan Kaishu Tanaka
3 7-dan Masaki Izumi

Group C1233
1 Oi Yoshiharu Habu
2 Meijin Yasumitsu Sato
3 8-dan Tadahisa Maruyama
3 4-dan Yoshiyuki Matsumoto

Group D1233
1 6-dan Hisashi Namekata
2 Eisei Judan Makoto Nakahara
3 9-dan Nobuyuki Ouchi
3 9-dan Yoshikazu Minami

[ Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


2000 March 5

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net