70th Kisei Tournament, 1st Preliminary (1998)

The winner of each section advances to the 2nd Preliminary tournament.

Section 1Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Keiichi Sanada Tachi
6-dan Masamitsu Tachi Tachi Tachi
8-dan Shoji Kemmochi
6-dan Yaichio Ono Ono
4-dan Yusuke Ina Ono Suzuki
7-dan Noburu Sakurai
4-dan Kiyokazu Katsumata Iino
5-dan Yoichi Kushida Iino Suzuki
6-dan Kenji Iino
6-dan Ichiro Tanabe Matsuura
6-dan Ryuichi Matsuura Suzuki
5-dan Daisuke Suzuki

Section 2Round 1Round 2Round 3Round 4
5-dan Hisashi Ogura Ogura
5-dan Shoichi Anzai Seki Ogura
5-dan Hiroshi Seki
5-dan Hiroki Iizuka Iizuka
Joryu Osho Haruko Saita Iizuka Ogura
7-dan Seiichiro Taki
5-dan Shohei Takada Takada
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Takada
7-dan Yoshinori Sato Sato
6-dan Katsumi Mushano Shoshi
6-dan Kazuharu Shoshi

Section 3Round 1Round 2Round 3Round 4
5-dan Isao Nakata Nakata
6-dan Hiroto Kiritani Kiritani Nakata
6-dan Toshihiko Kawaguchi
4-dan Yoshiyuki Kubota Toyokawa Nakata
5-dan Takahiro Toyokawa
6-dan Yoshiyuki Ueyama Kondo
4-dan Masakazu Kondo Kondo Sato
5-dan Kinji Shiihashi
8-dan Yoshimasa Saeki Sato
4-dan Shin'ya Sato Sato
5-dan Akio Ishikawa

Section 4Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
5-dan Jun'ichi Kase Kase Kobayashi
8-dan Yukio Miyasaka
4-dan Tadao Kitajima Takano
4-dan Hideyuki Takano Okazaki Kobayashi
5-dan Hiroshi Okazaki
7-dan Hatasu Ito Miyata
7-dan Toshio Miyata Miyata Miyata
7-dan Terutaka Yasue
5-dan Hiroharu Seto Kinoshita
5-dan Koichi Kinoshita Nakata
7-dan Hiroki Nakata

Section 5Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Ichiro Hiura Takeichi
6-dan Saburo Takeichi Takeichi Namekata
6-dan Tsuneo Kikuchi
6-dan Shuichi Ikeda Numa
6-dan Haruo Numa Namekata Namekata
5-dan Hisahi Namekata
4-dan Kazushiza Horiguchi Kawakami
4-dan Takeshi Kawakami Kawakami Kubo
7-dan Chimine Yamaguchi
7-dan Hideo Yamauguchi Chuza
4-dan Makoto Chuza Kubo
5-dan Toshiaki Kubo

Section 6Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Koji Horiguchi Horiguchi
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Shimizu Ito
5-dan Yuji Yoda
7-dan Toratsugu Nomoto Ito
4-dan No Ito Ito Ito
7-dan Teruhiko Suzuki
5-dan Shuji Sato Sato
4-dan Kosuke Tamura Sato
6-dan Eiji Oshima Nozuki
4-dan Hirotaka Nozuki Nozuki
6-dan Katsuhiko Murooka

Section 7Round 1Round 2Round 3Round 4
4-dan Norihiro Yagura Yagura
5-dan Hirobumi Ito Ito Yagura
5-dan Kiyoshi Aoki
6-dan Shodo Nakada Nakada
5-dan Keizo Noda Fujiwara Yamasaki
5-dan Naoya Fujiwara
4-dan Hiroshi Kobayashi Yamasaki
4-dan Takayuki Yamasaki Yamasaki Yamasaki
6-dan Hiromitsu Kanki
6-dan Masakazu Wakamatsu Mori
6-dan Nobuo Mori Kanzaki
6-dan Kenji Kanzaki

Section 8Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Yuji Maeda Masuda
4-dan Yuji Masuda Masuda Naganuma
5-dan Hiroshi Homma
6-dan Masayuki Moriyasu Naganuma
6-dan Hiroshi Naganuma Naganuma Hatakeyama
5-dan Masataka Sugimoto
5-dan Shingo Hirafuji Hirafuji
6-dan Junkichi Sakai Sakai Hatakeyama
7-dan Toshiyuki Tsubouchi
6-dan Noboru Kosaka Kosaka
6-dan Akira Kinoshita Hatakeyama
5-dan Mamoru Hatakeyama

[ Selected Games | Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


98 September 12

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net