70th Kisei Tournament, 1st Preliminary (1998)


 Sente: Tadao Kitajima 4-dan
  Gote: Hideyuki Takano 4-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h K2b 17 S4f S5c 18 N3g P9d 19 P2f S2d 20 P1f P1d
21 R3h P9e 22 L1h B7c 23 L9h N9c 24 N2e N8e 25 S8f S4b
26 P5e P5e 27 P3e P3e 28 P1e P1e 29 S3e S3e 30 B3e P3d
31 B6h P2d 32 P1b L1b 33 B2d S2c 34 B4f P2d 35 P1c N1c
36 N1c+ L1c 37 N6e B6d 38 P2e N5d 39 P2d N4f 40 P2c+ G2c
41 P4f P9f 42 P9f P9g 43 L9g B4g 44 R3i R9b 45 P2d G2d
46 N3f S3c 47 P5d N9g+ 48 S9g P9e 49 S8f P9f 50 P9h L3e
51 N2d S2d 52 P5c+ L3i+ 53 +P4c B8f 54 P8f B6i+ 55 S3a K2c
56 B4a N3b 57 G*7i S9g 58 K7g S8f+ 59 K8f P9g+ 60 N9i R8g
61 N8g +P8g 62 K8g R9h+  0-1


 Sente: Yuji Masuda 4-dan
  Gote: Hiroshi Homma 5-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 1
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 P8f P3e  3 P6f R3b  4 S6h K6b  5 S6g K7b
 6 B7g P7d  7 P5f S6b  8 P6e S7c  9 G7h K8b 10 B2b+ S2b
11 N7g G7b 12 S4h S3c 13 P9f P5d 14 P9e S4d 15 K6i R5b
16 S5g N3c 17 S4f G5a 18 K7i G56b 19 K8h S8d 20 B6f L1b
21 S3e P5e 22 S3d R5c 23 S3c= P5f 24 S4d+ P4d 25 P5d R5d
26 S5e R5a 27 S5f L9b 28 G5h K9a 29 G56g B4i 30 R4h B2g+
31 N8e S8e 32 P8e P3f 33 P8d P8d 34 N9f P3g+ 35 R6h +B4i
36 N8d P7e 37 P9d P9d 38 B7e N8e 39 P8c P7g 40 Gg7g G8c
41 N9b+ K9b 42 P8d G8d 43 B8d S7c 44 S7d S7d 45 B6b+ 1-0


 Sente: Shin'ya Sato 4-dan
  Gote: Yoshimasa Saeki 8-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 1
Opening: Irregular

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S4b  4 P2f P5d  5 P2e S3c
 6 S4h S6b  7 P4f P7d  8 P4e G3b  9 S4g K4a 10 P5f S5c
11 P3f S6d 12 N3g P8e 13 B7i R5b 14 S6f S4b 15 P2d P2d
16 B2d P2c 17 B4f P5e 18 R5h P5f 19 S5f P5e 20 S4g Sb5c
21 P3e P3e 22 B3e S5d 23 G7h R8b 24 R2h P3d 25 B4f P4d
26 P4d B4d 27 P4e B3c 28 P3e S4c 29 P1f P3e 30 B3e P5f
31 R5h P8f 32 P8f P8h 33 G8h S5e 34 S5f S6f 35 P6f B6f
36 G7g P5g 37 R6h B7g+ 38 N7g R8f 39 P2b N3c 40 P4d R8i+
41 P6i S3d 42 B5g P3f 43 S4c S4c 44 P4c+ G4c 45 S3b K3b
46 B2a K2b 47 B4c+ P5h 48 K5h P3g+ 49 +B3c K3c 50 R6c+ N4c
51 N4e 1-0


 Sente: Hiromitsu Kanki 6-dan
  Gote: Takayuki Yamasaki 4-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 1
Opening: Sangenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 R7h K4b  4 K4h K3b  5 K3h P6d
 6 G65h S6c  7 P7e P1d  8 P1f S4b  9 K2h P4d 10 P4f R6b
11 S3h S5d 12 P7d P7d 13 R7d P6e 14 P6e S6e 15 R4d P6f
16 R3d K4c 17 R3f S7f 18 P4e S8g+ 19 P6c R6c 20 P4d B4d
21 R4f +S8h 22 S8h B*5e 23 P4e B2b 24 S4d K3b 25 S5e B5e
26 R5f B3c 27 N7g P7f 28 B8e R6d 29 B7f P4c 30 R4f P7e
31 B9h P6g+ 32 P4d S7f 33 P4c+ S4c 34 P4d S4d 35 R7f P7f
36 B7f P4c 37 B6g P3f 38 P3f P3e 39 P8b R6g+ 40 G6g R8i
41 R6h P3f 42 G5f P6g 43 R6g G65a 44 R6h B7c 45 P6d B8b
46 S9h P6g 47 S8i B6d   0-1


 Sente: Yaichio Ono 6-dan
  Gote: Yusuke Ina 4-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h G5b  9 P6f P4d 10 B7i S3c
11 P3f G54c 12 S3g B3a 13 G56g P8e 14 S4f P7d 15 N3g S7c
16 R5h S6d 17 B5g B4b 18 P2f K3a 19 K7i S2d 20 P1f P1d
21 R3h P7e 22 P6e P7f 23 S7f S7c 24 P5e P5e 25 S5e P5d
26 S6f P6d 27 B4f P4e 28 B6h P6e 29 S76e S6d 30 S6d B6d
31 P6e B4b 32 P7d P8f 33 P8f R8c 34 P2e S1c 35 P3e S3f
36 N4e S4e 37 P4f S5f 38 G5f P8h 39 N7g P5e 40 G5g N5f
41 B5i P4g 42 B2f P4h+ 43 R1h P3e 44 S8g G3d 45 S5e G2e
46 B1g G1f 47 G5f G1g 48 R1g +P5h 49 N4d P6h 50 K8h P6i+
51 P5c B5c 52 S4c B4d 53 S3b+ K3b 54 S4d +Ph6h 55 P3c N3c
56 B6d K2a 57 P3d 1-0


 Sente: Kosuke Tamura 4-dan
  Gote: Shuji Sato 5-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 2
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P8d  2 R6h S6b  3 K4h K4b  4 K3h K3b  5 S7h P5d
 6 P6f P3d  7 K2h S5c  8 S6g G65b 9 L1h B3c 10 K1i K2b
11 P4f S3b 12 G65h P1d 13 P1f P2d 14 S2h S2c 15 G3i G3b
16 G4g P8e 17 B7g P7d 18 P3f P9d 19 P9f P6d 20 G3g P2e
21 R6i P4d 22 S5f R6b 23 P6e P6e 24 S6e N7c 25 P6d N6e
26 R6e S6d 27 R8e S5e 28 P6c R6c 29 R8b+ R6b 30 +R9a R6i+
31 P3e P3e 32 N4g S*3d 33 B8f P6d 34 +R6a G54b 35 L4i P1e
36 P1e P1f 37 N5e P5e 38 +R6d +R6d 39 B6d B1e 40 Gg3h B3c
41 B4b+ B4b 42 G4a P1g+ 43 S1g L1g+ 44 N1g P1f 45 G4b G4b
46 R6a S4a 47 B6c P1g+ 48 L1g P1f 49 L1f P1g 50 G2i N3g
51 G3g R3i   0-1


 Sente: Saburo Takeichi 6-dan
  Gote: Hisashi Namekata 5-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 3
Opening: Sujichigaikaku

 1 P7f P3d  2 B2b+ S2b  3 B4e G65b 4 B3d P5d  5 P6f G3b
 6 S8h S6b  7 S7g S5c  8 R6h K4a  9 K4h P5e 10 K3h S5d
11 G65h P4d 12 P6e S3c 13 B7h K3a 14 P8f G5c 15 P7e K2b
16 B8g P8d 17 B7f P1d 18 K2h P4e 19 S3h P1e 20 S6f S4d
21 P3f S4c 22 P2f P2d 23 S2g S3d 24 G3h G54c 25 G54h R5b
26 N3g P5f 27 R5h P5g+ 28 S5g N3c 29 P6d P6d 30 P4f P6e
31 P6d B6i 32 P6c+ B5h+ 33 G5h R5g+ 34 G5g P2e 35 B6e R6h
36 B4c+ S4c 37 B7g R7h+ 38 B4d S4d 39 R2d S2c 40 R4d B4i
41 S5h B5h+ 42 G5h +R5h 43 B7f S3i 44 K3i +R6i 45 P5i B6f
46 S4h B4d 47 +P5b P5h 48 G4c P5i+ 49 K2h +P5h 50 S3i B6f
51 G3b S3b 52 K1h B3i+ 53 G3i S2i 54 G2i +R2i 55 K2i G3i
  0-1


 Sente: Toshiaki Kubo 5-dan
  Gote: Takeshi Kawakami 4-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 3
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 R6h K4b  4 S3h K3b  5 P1f P1d
 6 K4h P5d  7 S7h S5c  8 G65h G65b 9 S6g P8d 10 P4f P7d
11 K3i P8e 12 B7g B5e 13 G4g P7e 14 P7e S6d 15 P7d R8d
16 R7h R7d 17 B8h R7h+ 18 S7h P8f 19 R8b N7c 20 R8f+ S6e
21 +R7g N8e 22 +R7b S4b 23 K2h Ga5a 24 P3f Gb6b 25 +R8a S7f
26 +R7a P7b 27 G5i R8c 28 P5f B8b 29 +R5a S5a 30 G7d N7g+
31 N7g S8g+ 32 G8c +S8h 33 G8b +S7h 34 R8a G5b 35 N6e R8i
36 G4i B6d 37 G9a 1-0


 Sente: Hiroki Iizuka 5-dan
  Gote: Hisashi Ogura 6-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 3
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h S7b
 6 P5f S3b  7 G45h K7a  8 B7g B3c  9 S5g G45b 10 K8h P6d
11 L9h P4e 12 P6f P3e 13 K9i R4d 14 P6e P6e 15 B4d B4d
16 S8h P6f 17 Gi6h B3c 18 P2e S4c 19 R2f S5d 20 P5e S5e
21 P2d P2d 22 R3a B4c 23 P3f P2e 24 R2h S6d 25 N3g B5e
26 R2e P2b 27 R2g S6e 28 N4e S7f 29 S4f B4d 30 P7g S8g+
31 S8g B8g+ 32 P8h +B5d 33 R2d S6g 34 R4d +B4d 35 B9f R5a
36 S4a G4b 37 R2a+ S5h+ 38 G5h K8b 39 +R1a P9d 40 L6d P9e
41 L6a+ R6a 42 G6b P9f 43 G6a +B5d 44 +R2b P9g+ 45 S7a K9c
46 L9g P9f 47 L9f K8d 48 R8f L8e 49 N7f K7e 50 R8e K8e
51 L8g K7e 52 +R4b P9h 53 K9h P9g 54 N9g R6i   0-1


 Sente: Kenji Iino 7-dan
  Gote: Daisuke Suzuki 5-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 3
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h K7b
 6 P5f S3b  7 P9f K8b  8 S5g S4c  9 G45h L9b 10 P5e K9a
11 S5f S8b 12 P2e B3c 13 P6f R5b 14 P6e P5d 15 P5d P4e
16 B3c+ N3c 17 B6f G3b 18 G6g R5d 19 P5e R4d 20 B5g P4f
21 P4f P3e 22 S6h R3d 23 P9e P3f 24 P3f R3f 25 P2d P2d
26 P6d S5b 27 P9d P9d 28 P9c L9c 29 P9e P9e 30 P6c+ S6c
31 P9d L9d 32 R2d P7d 33 R2a+ P3a 34 +R1a R3h+ 35 +R2a P2b
36 P3d +R3d 37 L3i +R2c 38 N3g +R2h 39 N2e P6f 40 B6f P6e
41 B5g N2e 42 L3b+ N6f 43 K7g B3i 44 +R3a B5g+ 45 G5g +R1i
46 P9c S9c 47 B3f P5a 48 +R4b G5b 49 G*5i G4b 50 +L4b B2f
51 B6c+ B5i+ 52 G5i +R5i 53 B6d G8b 54 G6f +R8i 55 S6e G*7c
56 +B4e N8e   0-1


 Sente: Takayuki Yamasaki 4-dan
  Gote: Norihiro Yagura 4-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 4
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h S7b
 6 P5f K7a  7 B7g K8b  8 S5g S3b  9 K8h B3c 10 G45h G45b
11 P6f P9d 12 L9h P9e 13 K9i P6d 14 S8h P7d 15 P3f S4c
16 P2e G6c 17 G7i N7c 18 Gh6h P4e 19 Gh7h S5d 20 R3h B4d
21 B5i P8d 22 R2h B3c 23 B2f P6e 24 R6h P4f 25 P4f P6f
26 P6d Gc6b 27 P7e S6e 28 N3g B2b 29 P2d P2d 30 P7d S7d
31 P2c B3a 32 P4e P5d 33 S6f P6e 34 P7e Sd8c 35 S6e N6e
36 R6e S*7c 37 R6g R4c 38 P4d R2c 39 N1e R3c 40 N4e P6f
41 R6i B6d 42 N3c= P2e 43 B4h N3c 44 P4c+ P9f 45 P9f P9g
46 L9g B7e 47 P6c G6c 48 B6f B6f 49 R6f P6e 50 R7f B8e
51 R7c+ G7c 52 P6b G5a 53 S5b G6b 54 B4d R6d 55 P6c Gc6c
56 S6c+ G6c 57 G7e P9h 58 K9h P9e 59 P7c K7c 60 +P5c P9f
61 +P6c R6c 62 P6d R6a 63 R4c K8b 64 G8e P9g+ 65 N9g P9f
66 R8c+ S8c 67 S7a R7a 68 B7a+ K7a 69 B5c N6b 70 B6b+ K6b
71 R6c K7a 72 G6b K8b 73 R8c+ K8c 74 N7e 1-0


 Sente: Shin'ya Sato 4-dan
  Gote: Isao Nakata 5-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 4
Opening: Sangenbisha Anaguma

 1 P2f P3d  2 P2e B3c  3 P7f P4d  4 S4h R3b  5 K6h S4b
 6 K7h K6b  7 P5f P5d  8 P3f K7b  9 G45h P9d 10 P4f G45b
11 N3g R2b 12 S6h K8b 13 P7e L9b 14 S7g K9a 15 S7f S5c
16 P9f S8b 17 P8f P6d 18 P8e G7a 19 B6f G6c 20 P4e P7d
21 P7d G7d 22 Gi6h R7b 23 P7e G6e 24 G7g P3e 25 P4d G7f
26 G7f S6e 27 G*7g S4d 28 P8d P8d 29 P9e P9e 30 P8e P8e
31 L9e L9e 32 P8d P3f 33 N4e S4e 34 B3c+ N3c 35 B4d R7c
36 G5g G7b 37 G8e B9f 38 K6h B8e 39 G8f L4a 40 G9e L4d
41 P9b K9b 42 G8e N7f 43 K5i B6h 44 K5h P3g+ 45 S3g B5g+
46 K5g S45f  0-1


 Sente: Masamitsu Tachi 6-dan
  Gote: Daiuke Suzuki 5-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 4
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f S3b  5 K6h K6b
 6 K7h K7b  7 S5g K8b  8 G45h L9b  9 P6f K9a 10 P6e S8b
11 Si6h S4c 12 P2e B3c 13 S6g P7d 14 P5e G7a 15 S65f P3e
16 P9f G5b 17 G66h R3b 18 P1f Gb6b 19 P9e P5d 20 P5d S5d
21 P5e S4c 22 P4f B4b 23 B9g P5c 24 P6d P6d 25 B6d P3f
26 P3f R3f 27 P3g R3e 28 G4g P1d 29 B8f P7e 30 B7e G7c
31 B8f P1e 32 P1e P3h 33 P3f R3b 34 R3h P5d 35 B7g P5e
36 S5e P5d 37 Se6f L1e 38 P1f L1f 39 L1f P1e 40 P2d B2d
41 B8f P6d 42 P9d P9d 43 P9e P9e 44 P9d P1f 45 L9e L8d
46 B7g P1g+ 47 L9i +P2g 48 R3i R1b 49 P1g +P2h 50 R3g B1e
51 P8f B3g+ 52 N3g +P3h 53 B5c G6b 54 P9c+ L9c 55 L9c+ N9c
56 B6b+ R6b 57 P9d P9b 58 P9c+ P9c 59 L*9h L9b 60 P8e L8e
61 P8f +P3g 62 G3g P6e 63 G5c R6a 64 S7e P7d 65 P6c P7e
66 P8e P7f 67 B9e N7e 68 P6b+ B8g 69 K8h B9h+ 70 L9h S8g
71 K7i R5i 72 N6i L7h 73 G7h S7h+ 74 K7h R5h+  0-1


 Sente: Hiroshi Naganuma 6-dan
  Gote: Mamoru Hatakyama 5-dan
 Event: 70th Kisei Tournament, 1st Preliminary, Round 4
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 G56g S3c 10 S7g B3a
11 B7i P4d 12 P3f G54c 13 B6h P7d 14 K7i P9d 15 S3g P9e
16 S4f S7c 17 P3e P3e 18 S3e S6d 19 P2f P3d 20 S4f N7c
21 P6e N6e 22 S8h P7e 23 P6f P7f 24 P6e S6e 25 P5e B6d
26 B8f B8f 27 P8f B3i 28 R6h B7e+ 29 N5g P8e 30 N6e +B6e
31 B7c R9b 32 B8d+ +B4g 33 G5g +B2i 34 R6c+ K3a 35 +B8e K2b
36 P7b N6e 37 +B7f N5g+ 38 S5g R9c 39 +R6i R7c 40 S7g +B4g
41 S5h +B7d 42 N2e P8h 43 N3c+ Gc3c 44 K8h N6d 45 +B5d P7f
46 S76f N7g 47 +R6h Gc4c 48 P3c N3c 49 S*6e G5d 50 S7d R7d
51 B6c P8g 52 K8g N8i+ 53 B7d+ S7g 54 G7g G8h 55 +R8h +N8h
56 K8h P7g+ 57 K7g R7f 58 K6h R7d 59 R6a N*5f 60 K5i B4h
61 S4h G6h 62 K4i G5h 63 K3h G4h 64 K2h G3h 65 K2g S3f
66 K3f G4e 67 K2g B3f   0-1

[ Crosstables | Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


99 November 28

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net