69th Kisei Tournament, 1st Preliminary

The winner of each section advances to the 2nd Preliminary tournament.

Section 1Round 1Round 2Round 3Round 4
5-dan Isao Nakata Nakata
4-dan Kazushiza Horiguchi Horiguchi Nakata
6-dan Hiroto Kiritani
4-dan Hiroshi Okazaki Tachi Nakata
6-dan Masamitsu Tachi
7-dan Seiichiro Taki Taki
5-dan Koichi Kinoshita Kinoshita Hiura
7-dan Toratsugu Nomoto
6-dan Kenji Iino Oshima
6-dan Eiji Oshima Hiura
6-dan Ichiro Hiura

Section 2Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Manabu Senzaki Senzaki
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Matsumoto Senzaki
4-dan Yoshiyuki Matsumoto
5-dan Yuji Yoda Yoda
5-dan Shoichi Anzai Takada Senzaki
5-dan Shohei Takada
5-dan Shuji Sato Sato
5-dan Daisuke Suzuki Sato
8-dan Shoji Kemmochi Chuza
4-dan Makoto Chuza Ito
7-dan Hatasu Ito

Section 3Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Hiroki Nakata Nakata
5-dan Jun'ichi Kase Mushano Iizuka
6-dan Katsumi Mushano
5-dan Hisashi Namekata Iizuka Iizuka
5-dan Hiroki Iizuka
5-dan Kensuke Kitahama Kitahama
7-dan Terutaka Yasue Saeki Katsumata
8-dan Yoshimasa Saeki
8-dan Hiroshi Seki Katsumata
4-dan Kiyokazu Katsumata Katsumata
5-dan Keiichi Sanada

Section 4Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Katsuhiko Murooka Murooka
6-dan Haruo Numa Kikuchi Kawakami
6-dan Tsuneo Kikuchi
8-dan Yukio Miyasaka Yamaguchi
7-dan Hideo Yamaguchi Kawakami Kitajima
4-dan Takeshi Kawakami
7-dan Noburu Sakurai Kitajima
4-dan Tadao Kitajima Kitajima
5-dan Hiroharu Seto Nozuki
4-dan Hirotaka Nozuki Shoshi
6-dan Kazuharu Shoshi

Section 5Round 1Round 2Round 3Round 4
5-dan Akio Ishikawa Sato
5-dan Takahiro Toyokawa Sato Sato
7-dan Yoshinori Sato
6-dan Ichiro Tanabe Ito
4-dan No Ito Ito Fukaura
5-dan Hisashi Ogura
5-dan Koichi Fukaura Fukaura
4-dan Masakazu Kondo Kondo Fukaura
5-dan Kinji Shiihashi
6-dan Ryuichi Matsuura Ueyama
6-dan Yoshiyuki Ueyama Ueyama
6-dan Hiroshi Kobayashi

Section 6Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Koji Horiguchi Kimura
4-dan Kazuki Kimura Kimura Kimura
6-dan Shuichi Ikeda
5-dan Saburo Takeichi Takeichi
4-dan Kosuke Tamura Ono Kimura
6-dan Yaichio Ono
6-dan Toshihiko Kawaguchi Kawaguchi
7-dan Toshio Miyata Kubota
7-dan Chimine Yamaguchi Kubota
4-dan Yoshiyuki Kubota Kubota
7-dan Teruhiko Suzuki

Section 7Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki
5-dan Hiroshi Homma Sakai Kanzaki
6-dan Junkichi Sakai
5-dan Naoya Fujiwara Fujiwara Hatakeyama
6-dan Noboru Kosaka
5-dan Hiroshi Naganuma Kobayashi
4-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi Hatakeyama
5-dan Kiyoshi Aoki
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Tsubouchi
6-dan Shodo Nakada Hatakeyama
5-dan Mamoru Hatakeyama

Section 8Round 1Round 2Round 3Round 4
4-dan Norihiro Yagura Yagura
5-dan Keizo Noda Noda Mori
6-dan Masayuki Moriyasu
5-dan Hirobumi Ito Nakai
Joryu 5-dan Hiroe Nakai Mori Sugimoto
6-dan Nobuo Mori
6-dan Hiromitsu Kanki Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto
6-dan Akira Kinoshita Kinoshita
6-dan Masakazu Wakamatsu Kinoshita
7-dan Yuji Maeda

[ Selected Games | Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


97 September 28

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net