72nd Kisei Tournament, 1st Preliminary (2000)

The winner of each section advances to the 2nd Preliminary tournament.

Section 1Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Kazuo Manabe Kinoshita
5-dan Koichi Kinoshita Kinoshita Horiguchi
6-dan Shuichi Ikeda
7-dan Toshio Miyata Yoda
6-dan Yuji Yoda Horiguchi Horiguchi
5-dan Kazushiza Horiguchi
5-dan Takeshi Kawakami Matsuo
4-dan Ayumu Matsuo Matsuo
7-dan Chimine Yamaguchi Toyokawa
5-dan Takahiro Toyokawa Toyokawa
6-dan Shuji Sato

Section 2Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Ichiro Hiura Hiura
Joryu Osho Sachio Ishibashi Nakao Iizuka
4-dan Toshiyuki Nakao
8-dan Yoshinori Sato Ito
5-dan No Ito Iizuka Iizuka
5-dan Hiroki Iizuka
5-dan Tadao Kitajima Tachi
6-dan Masamitsu Tachi Tachi Tachi
6-dan Yoshiyuki Ueyama
8-dan Yoshimasa Saeki Kiritani
6-dan Hiroto Kiritani Sakurai
7-dan Noboru Sakurai

Section 3Round 1Round 2Round 3Round 4
9-dan Nobuyuki Ouchi Ouchi
5-dan Yoshiyuki Kubota Kubota Kase
7-dan Tsuneo Kikuchi
6-dan Jun'ichi Kase Kase
6-dan Shoichi Anzai Kase Kase
5-dan Hiroshi Okazaki
7-dan Yuji Maeda Oshima
4-dan Eiji Iijima Oshima Oshima
7-dan Eiji Oshima
7-dan Seiichiro Taki Shiihashi
6-dan Kinji Shiihashi Shoshi
6-dan Kazuharu Shoshi

Section 4Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Katsuhiko Murooka Akutsu
4-dan Chikara Akutsu Akutsu Nozuki
6-dan Saburo Takeichi
7-dan Hatasu Ito Ito
6-dan Katsumi Mushano Nozuki Nozuki
4-dan Hirotaka Nozuki
6-dan Isao Nakata Kondo
4-dan Masataka Kondo Kondo Watanabe
5-dan Hiroshi Seki
4-dan Shin'ya Sato Watanabe
4-dan Akira Watanabe Watanabe
6-dan Hiroshi Kobayashi

Section 5Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Hisashi Ogura Ogura
5-dan Yoichi Kushida Iino Ogura
7-dan Kenji Iino
7-dan Toratsugu Nomoto Ono
6-dan Yaichio Ono Ono Ogura
7-dan Teruhiko Suzuki
5-dan Kiyokazu Katsumata Katsumata
4-dan Makoto Chuza Katsumata
4-dan Kosuke Tamura Tamura
Joryu Oi Ichiyo Shimizu Horiguchi
6-dan Koji Horiguchi

Section 6Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Koichi Kodama Ito
5-dan Hirobumi Ito Ito Ito
6-dan Hiromitsu Kanki
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Hirafuji
5-dan Shingo Hirafuji Hirafuji Ito
4-dan Yuji Masuda
6-dan Hiroshi Naganuma Naganuma
5-dan Keizo Noda Naganuma
6-dan Shodo Nakada An'yoji
4-dan Takanori An'yoji Kanzaki
6-dan Kenji Kanzaki

Section 7Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Nobuo Mori Yagura
5-dan Norihiro Yagura Yamasaki
5-dan Hiroshi Homma Fujiwara
5-dan Naoya Fujiwara Yamasaki Kobayashi
4-dan Takayuki Yamasaki
4-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
4-dan Shin'ya Yamamoto Yamamoto Kobayashi
6-dan Junkichi Sakai
7-dan Noboru Kosaka Kosaka
6-dan Masayuki Moriyasu Kosaka
6-dan Mamoru Hatakeyama

Section 8Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Keiichi Sanada Sanada
6-dan Ryuichi Matsuura Matsuura Ishikawa
7-dan Terutaka Yasue
7-dan Toshihiko Kawaguchi Kawaguchi
6-dan Haruo Numa Ishikawa Ishikawa
6-dan Akio Ishikawa
4-dan Hideyuki Takano Takano
5-dan Shohei Takada Takada Takano
7-dan Hideo Yamaguchi
4-dan Takashi Kanezawa Kanezawa
4-dan Yusuke Ina Nakata
7-dan Hiroki Nakata

[ Selected Games | Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


2000 September 10

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net