71st Kisei Tournament, 1st Preliminary (1999)

The winner of each section advances to the 2nd Preliminary tournament.

Section 1Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Ichiro Hiura Hiura
4-dan Shin'ya Sato Sato Horiguchi
7-dan Tsuneo Kikuchi
6-dan Toshihiko Kawaguchi Kitajima
4-dan Tadao Kitajima Horiguchi Kubo
6-dan Koji Horiguchi
7-dan Hatasu Ito Ueyama
6-dan Yoshiyuki Ueyama Ueyama Kubo
6-dan Shuichi Ikeda
4-dan Takashi Kanezawa Kanezawa
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Kubo
6-dan Toshiaki Kubo

Section 2Round 1Round 2Round 3Round 4
5-dan Daisuke Suzuki Nozuki
4-dan Hirotaka Nozuki Nozuki Okazaki
5-dan Koichi Kinoshita
7-dan Seiichiro Taki Taki
6-dan Katsumi Mushano Okazaki Okazaki
5-dan Hiroshi Okazaki
7-dan Noboru Sakurai Kawakami
5-dan Takeshi Kawakami Kawakami Kawakami
6-dan Eiji Oshima
7-dan Chimine Yamaguchi Yamaguchi
5-dan Yoichi Kushida Shoshi
6-dan Kazuharu Shoshi

Section 3Round 1Round 2Round 3Round 4
5-dan Shuji Sato Sato
4-dan Yusuke Ina Yamaguchi Takeichi
7-dan Hideo Yamaguchi
6-dan Saburo Takeichi Takeichi
5-dan Shohei Takada Takeichi Kondo
5-dan Hiroki Iizuka
5-dan Kiyokazu Katsumata Kondo
4-dan Masakazu Kondo Kondo Kondo
5-dan Jun'ichi Kase
7-dan Kenji Iino Tamura
4-dan Kosuke Tamura Sanada
6-dan Keiichi Sanada

Section 4Round 1Round 2Round 3Round 4
9-dan Nobuyuki Ouchi Ouchi
4-dan Toshiyuki Nakao Nakao Ouchi
5-dan Yoshiyuki Kubota
8-dan Shoji Kemmochi Yasue
7-dan Terutaka Yasue Murooka Ouchi
6-dan Katsuhiko Murooka
4-dan Makoto Chuza Chuza
4-dan Ayumu Matsuo Matsuo Nakata
4-dan No Ito
7-dan Toratsugu Nomoto Numa
6-dan Haruo Numa Nakata
7-dan Hiroki Nakata

Section 5Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Yuji Maeda Maeda
6-dan Nobuo Mori Mori Maeda
6-dan Junkichi Sakai
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Tsubouchi
6-dan Kiyoshi Aoki Yamasaki Sugimoto
4-dan Takayuki Yamasaki
6-dan Hiroshi Naganuma Naganuma
4-dan Yuji Masuda Masuda Sugimoto
5-dan Hirobumi Ito
6-dan Noboru Kosaka Kosaka
5-dan Hiroshi Homma Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto

Section 6Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki
6-dan Hiromitsu Kanki Kanki Kanzaki
6-dan Shodo Nakada
7-dan Masakazu Wakamatsu Yagura
4-dan Norihiro Yagura Yagura Hirafuji
4-dan Hiroshi Kobayashi
5-dan Keizo Noda Hirafuji
5-dan Shingo Hirafuji Hirafuji
6-dan Akira Kinoshita Moriyasu
6-dan Masayuki Moriyasu Moriyasu
5-dan Naoya Fujiwara

Section 7Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Koichi Kodama Kodama
Joryu 5-dan Hiroe Nakai Yamamoto Suzuki
4-dan Shin'ya Yamamoto
8-dan Yoshimasa Saeki Yoda
6-dan Yuji Yoda Suzuki Horiguchi
7-dan Teruhiko Suzuki
6-dan Hiroshi Kobayashi Horiguchi
4-dan Kazushiza Horiguchi Horiguchi Horiguchi
5-dan Takahiro Toyokawa
6-dan Hiroto Kiritani Kiritani
5-dan Hiroshi Seki Ishikawa
6-dan Akio Ishikawa

Section 8Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Hisashi Ogura Miyata
6-dan Kinji Shiihashi Miyata Matsumoto
7-dan Toshio Miyata
6-dan Ryuichi Matsuura Matsuura
4-dan Hideyuki Takano Matsumoto Matsumoto
4-dan Yoshiyuki Matsumoto
6-dan Masamitsu Tachi Tachi
5-dan Shoichi Anzai Ono Tachi
6-dan Yaichio Ono
8-dan Yoshinori Sato Sato
6-dan Hiroharu Seto Nakata
6-dan Isao Nakata

[ Selected Games | Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


99 October 2

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net