71st Kisei Tournament (2000)

Round 1Round 2Round 3
8-dan Masataka Goda Nakahara
Eisei Judan Makoto Nakahara Habu
Eisei Kisei Kunio Yonenaga Habu Habu
Oi Yoshiharu Habu
5-dan Hisashi Namekata Sato
Meijin Yasumitsu Sato Moriuchi
5-dan Kazuki Kimura Moriuchi
8-dan Toshiyuki Moriuchi

[ Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


2000 June 18

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net