24th Kio Match (1999)

 Sente: Kio Yoshiharu Habu
  Gote: Challenger Yasumitsu Sato
 Event: 24th Kio Match, Game 1
  Date: 1999 February 13th
  Site: Kagawa
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 K5h K6b 10 R3f S4b
11 G3h K7b 12 S4h G6b 13 P9f S8b 14 N7g R8d 15 P7e R2d
16 P2g P8d 17 R7f S8c 18 S6h P1d 19 P1f P9d 20 P6f P5d
21 P6e P5e 22 S6g B1c 23 P3f S5c 24 S3g G4b 25 B9g G45b
26 S2f R5d 27 N3g P6d 28 P1e P6e 29 P1d B3a 30 P6f P7d
31 P6e P7e 32 B7e S7d 33 B8d P7e 34 B7e S7e 35 R7e G7c
36 R7f S6b 37 P6d R6d 38 S6e R8d 39 P8e R8c 40 P7d Gc6c
41 P6d G6d 42 S6d B6d 43 G6e P6f 44 G6d P6g+ 45 G6g S6i
46 K6i B8g 47 K5h B7f+ 48 G7f R7i 49 B4a G5c 50 S7c N7c
51 P7c+ R7c 52 N8d K6a 53 G7c S7c 54 B8c K5a 55 B2c+ K5b
56 R7a S4i 57 K6h R5i+ 58 K7h 1-0
[ Game 1 with notes by Reijer Grimbergen ]
 Sente: Challenger Yasumitsu Sato
  Gote: Kio Yoshiharu Habu
 Event: 24th Kio Match, Game 2
  Date: 1999 February 27th
  Site: Kyoto
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2h P3d  7 S3h P8f  8 P8f R8f  9 P8g R8d 10 P7f P9d
11 P9f S7b 12 P4f K4b 13 S4g P6d 14 S5f S6c 15 G5h G5b
16 P6f S5d 17 S6h B3c 18 P1f P1d 19 P3f S2b 20 P3e P3e
21 Sh6g K3a 22 K6h P4d 23 R3h G54c 24 R3e P3d 25 R3f P2d
26 N3g S2c 27 K7i B2b 28 R2f R8b 29 P7e P3e 30 G4g P7d
31 P7d R8d 32 S7f R7d 33 P7e R8d 34 S56g P9e 35 P9e N7c
36 G5f S3d 37 P1e P1e 38 P1c L1c 39 P4e P4e 40 P1d L1d
41 R2d S2c 42 R2i P2h 43 R4i P3f 44 N4e P3g+ 45 P3c N3c
46 P4d Gc4b 47 N3c+ B3c 48 N3e P4g 49 N2c+ G2c 50 P7d R7d
51 S*7e R7e 52 S7e P4h+ 53 R7a K2b 54 P3d G3d 55 R7c+ +P4i
56 N4f G4d 57 N5d G5d 58 +R8b K2c 59 P6e R5i 60 S6i K3d
61 B3c+ G3c 62 B7g B2e 63 G6h N4d 64 G5e G5e 65 B5e N6c
66 B6d N7e 67 B7e N5e   0-1
[ Game 2 with notes by Reijer Grimbergen ]
 Sente: Kio Yoshiharu Habu
  Gote: Challenger Yasumitsu Sato
 Event: 24th Kio Match, Game 3
  Date: 1999 March 8th
  Site: Okayama
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P2f P8d  2 P7f P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 G7h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P9f P9d  9 P1f P1d 10 P4f P6d
11 S4g S6c 12 G5h S5d 13 K6h S3c 14 P3f K4b 15 N3g G5b
16 K7i K3a 17 S5f P6e 18 K8h P7d 19 G4g P4d 20 L1g B6d
21 R1h S2d 22 P2e S3c 23 P4e N7c 24 P4d S4d 25 P1e P1e
26 P2d P2d 27 P2e P4f 28 G4h S3c 29 P3e P8f 30 S8f P3e
31 N4e S4e 32 S4e N8d 33 P3d N7f 34 K7i P8h 35 N9g P8i+
36 K8i B8f 37 P8f R8f 38 P8g P8h 39 K7i S6h 40 G6h P8i+
41 K6i N6h+ 42 K6h R8g+ 43 B5e +P7i 44 K5i +R7h 45 K4i P4g+
46 P3c+ N3c 47 N4d G*4b 48 B3d G54c 49 N3b+ G3b 50 B4c+ +R6i
51 G5i G4c 52 S2c +P4h 53 R4h G3i 54 K3i +R5i 55 S4i +R4h
56 S4h 1-0
[ Game 3 with notes by Reijer Grimbergen ]

[ Kio Index | Shogi Nexus Index ]


99 November 7

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net