22nd Kio match

Game 1: 1997 February 8th, Kumamoto Sente: Kio Yoshiharu Habu Gote: Challenger Taku Morishita Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 G7h G3b 3 S6h P3d 4 P6f S6b 5 P5f P5d 6 S4h S4b 7 G5h K4a 8 K6i P7d 9 G56g G5b 10 S7g S3c 11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a 16 K8h P8e 17 S4f S5c 18 N3g B7c 18 P2f S2d 20 P1f P1d 21 L1g K2b 22 R1h P9d 23 L9h P9e 24 K9i B6d 25 P6e B7c 26 N2e B8d 27 R3h N7c 28 P3e P3e 29 P1e P1e 30 S3e S3e 31 B3e P3d 32 B7i P1f 33 L1f L1f 34 P1d P1b 35 P3c G33c 36 S1c P1c 37 P1c+ K3b 38 N3c+ G3c 39 B5g B5g+ 40 G5g P9f 41 P9f P9g 42 L9g N6e 43 B7a R5b 44 P3e P3e 45 P3d G3d 46 +P2c K2c 47 G4c N7g+ 48 N7g B6i 49 N1e K1d 50 B5c+ N8f 51 +B8f P8f 52 S2c K1e 53 S3d= S3f 54 R3f P9h 55 K9h P8g+ 56 K8g P8f 57 K8f R8b 58 P8c R8c 59 P8d P8e 60 K8e S9d 61 K8f P8e 62 N8e S8e 63 K8e B9d 64 K8f R8d 65 K7g B7h+ 66 K7h L7g 67 K6g N7e 68 K6f 1-0

Game 2: 1997 February 20th, Shizuoka Sente: Challenger Taku Morishita Gote: Kio Yoshiharu Habu Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 P6f S6b 4 P5f P5d 5 S4h S4b 6 G45h G3b 7 G7h K4a 8 K6i P7d 9 G56g G5b 10 S7g S3c 11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a 16 K8h P9d 17 S4f P9e 18 N3g N7c 19 R3h K2b 20 P2f S2d 21 P1f N8e 22 S8f R8a 23 P1e S5c 24 P6e B8b 25 B5g P6d 26 P6d B6d 27 P6e B7c 28 N2e R6a 29 P3e P3e 30 N1c+ S1c 31 P1d S2d 32 P1c+ L1c 33 P1d L1d 34 L1d P6f 35 G6f N4e 36 B6h P1c 37 S3e P1d 38 S2d P2d 39 S5b N3g+ 40 R1h +N2g 41 R1d S2c 42 R1f P1e 43 R1e B3g+ 44 S6a= +B4h 45 L6g L1d 46 R3e P3d 47 R3f +N2f 48 R4f +N2e 49 P3f N3c 50 P5e P5e 51 G5e P5d 52 G6d S6d 53 P6d N4e 54 S5i +B3i 55 P6c+ N5g+ 56 S5b+ P4e 57 R6f +N6h 58 S6h B4d 59 N*7g +B6f 60 L6f R1h 61 +P5c G5c 62 +S5c B5c 63 R5a B4b 64 R5d+ S6i 65 G*7i S7h+ 66 G7h G*4c 67 +R5b P5a 68 +R5f P7e 69 P7e B3c 70 B7c +N3f 71 N8e P8e 72 S87g P7f 73 S7f +N4g 74 +R4g N5e 75 +R2g P6g 76 S7i G6i 77 +R1h L1h+ 78 N1e R3h 79 N2c+ G2c 80 N1e G7i 81 K7i P7g 82 N7g N5f 83 S3a K3a 84 B6d+ S5c 85 P3b K2b 86 S3a K1c 87 N2c+ K2c 88 G2b K1d 89 R1f N1e 90 R5f S6d 0-1

Game 3: 1997 March 7th, Niigata Sente: Kio Yoshiharu Habu Gote: Challenger Taku Morishita Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 G7h G3b 3 S6h P3d 4 P6f S6b 5 P5f P5d 6 S4h S4b 7 G5h K4a 8 K6i G5b 9 G56g S3c 10 S7g B3a 11 P3f P4d 12 B7i P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a 16 K8h K2b 17 S4f P8e 18 N3g S5c 19 P2f S2d 20 P1f P1d 21 R5h P4e 22 N4e S4d 23 P6e B7c 24 R1h S4e 25 S4e N*3c 26 P4f N4e 27 P4e B3g+ 28 S4d N7c 29 P3e G4d 30 P4d P3e 31 P5e +B5e 32 G*5f +B4d 33 R4h +B3c 34 R4a+ P8f 35 P8f P8g 36 K8g P8e 37 P4d P8f 38 S8f S9e 39 P8e S8f 40 B8f R8e 41 P9f S6i 42 G7i S*7h 43 G7h R8f 44 K8f S7h+ 45 P8e G5a 46 +R3b +B3b 47 R8b B4b 48 P5c R8h 49 G8g R8i+ 50 S4c B5c 51 S6d B6b 52 S3b+ K3b 53 B4c K2b 54 N3d K1b 55 S7c+ P8c 56 P7e N9d 57 K7f P7e 58 K7e +R8g 59 +S6b 1-0

[ Kio Index | Shogi Nexus Index ]


97 July 1

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net