24th Kio Tournament (1998-1999)

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6Final Match
9-dan Yoshikazu Minami Minami
9-dan Michio Ariyoshi Naito
9-dan Kunio Naito Kiriyama Shima
9-dan Kiyosumi Kiriyama
Eisei Judan Makoto Nakahara Nakahara
8-dan Toshiyuki Moriuchi Shima Fujii
7-dan Eisaku Tomioka Shima
8-dan Akira Shima
7-dan Nobuyuki Yashiki Fujii
6-dan Takeshi Fujii Fujii
5-dan Mamoru Hatakeyama Hatakeyama Fujii Fujii
8-dan Keita Inoue
7-dan Hiroki Nakata Nakata
9-dan Michio Takahashi Kato Iizuka
9-dan Hifumi Kato
5-dan Hiroki Iizuka
8-dan Tadahisa Maruyama Maruyama
9-dan Torahiko Tanaka Nakamura
8-dan Osamu Nakamura Nakamura Kobayashi
6-dan Hisashi Ogura
8-dan Kenji Kobayashi Kobayashi
5-dan Shingo Hirafuji Kobayashi Kobayashi Sato
8-dan Bungo Fukusaki Tanigawa
Ryuo Koji Tanigawa
Meijin Yasumitsu Sato Sato
9-dan Keiji Mori Mori Sato
Eisei Kisei Kunio Yonenaga
6-dan Masamitsu Tachi Morishita Sato
8-dan Taku Morishita
5-dan Hisashi Namekata Namekata
8-dan Noboru Tamaru Aono Goda
9-dan Teruichi Aono
Kisei Masataka Goda
Second Chance:
Players who reach the best 4 must lose twice to be eliminated.
Kobayashi Sato
Sato Sato
Shima

[ Selected Games | Kio Index | Shogi Nexus Index ]


99 January 19

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net