24th Kio Tournament (1998-1999)

 Sente: Keiji Mori 9-dan
  Gote: Kunio Yonenaga Eisei Kisei
 Event: 24th Kio Tournament, Round 1
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P9f R8b 12 P7e S4b 13 N7g K4a 14 K4h P9d 15 P8e S6c
16 R7f K3a 17 S6h P3d 18 K3i P4d 19 P5f P4e 20 K2h P3e
21 S5g S4c 22 P4f S3d 23 P4e R4b 24 B7i S5d 25 P7d P7d
26 R7d P3f 27 P3f B1c 28 R6d R6b 29 R7d P8h 30 P5e S54c
31 P4d S5b 32 P5d P5d 33 P1e B2b 34 S4f B4d 35 P4e B3c
36 P3e Sd4c 37 P1d P1f 38 P8d P6f 39 G5h S6c 40 R7f S6d
41 P8c+ P8i+ 42 B9g P7e 43 R8f G7a 44 P7c S5e 45 Sf3g P6g+
46 G76g S6f 47 R6f R6f 48 B7e K2b 49 B6f B6f 50 G6f R6i
51 B5g L1d 52 P5i P3f 53 S3f +P9i 54 R4a B6d 55 S3g L5e
56 G5e B5e 57 P2d G2f 58 P2c+ G2c 59 R4c+ 1-0


 Sente: Torahiko Tanaka 9-dan
  Gote: Osamu Nakamura 8-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 S3g B6d 13 B6h G54c 14 K7i P7d 15 G56g K3a
16 K8h P9d 17 S4f S5c 18 N3g B7c 19 P1f P1d 20 P2f S2d
21 P9f P8e 22 P2e S3c 23 L1g K2b 24 R1h P9e 25 P9e L9e
26 L9e B9e 27 P1e P1e 28 P3e P3e 29 S3e P3d 30 S2f B7c
31 L1e P1c 32 L1g L*1b 33 P4f P3e 34 P4e P3f 35 P3d S3d
36 P4d S4d 37 P4e S5c 38 P3e P3g+ 39 P3d +P2g 40 L1c+ N1c
41 P1d +P1h 42 P1c+ L1c 43 L1c+ L1c 44 L3c N9f 45 K9h P9g
46 N9g R2i 47 L3b+ K3b 48 N4d K4a 49 B1c+ L8h 50 L7i R2f+
51 S3b K5a 52 G5b R5b 53 N5b+ K5b 54 S8h G4b 55 P3c+ G3c
56 R3a L9d 57 P9e +R2h 58 S4a= K6b 59 R3c+ N8h+ 60 G8h N8f
  0-1
  

 Sente: Teruichi Aono 9-dan
  Gote: Noboru Tamaru 8-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 1
Opening: Kakugawari Declined

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g G3b  4 G7h P3d  5 S8h P4d
 6 S4h S4b  7 K6i G5b  8 P2e S3c  9 P4f P5d 10 B5i G54c
11 S4g B3a 12 S7g S6b 13 P3f P7d 14 G5h P7e 15 P7e B7e
16 P6f B5c 17 S5f K4a 18 P6e P6d 19 P4e P3e 20 P3e P8f
21 P8f P4e 22 S4e P4f 23 B3g N7c 24 P2d S2d 25 P7d N6e
26 P6c N7g= 27 G7g P7f 28 G8g P3f 29 B4f S5a 30 P7c+ N3c
31 P4d G4d 32 S4d B4d 33 +P8b B9i+ 34 B6d P3g+ 35 N3g L6e
36 K5i P6g 37 N5c 1-0


 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Hifumi Kato 9-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 1
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 P2g S2b
11 K4h K4b 12 K3h S7b 13 P9f B8h+ 14 S8h S3c 15 N7g P9d
16 P8e R4d 17 G4h P9e 18 P7e P9f 19 R8f R2d 20 S2h P8g
21 G8g B7h 22 P8d P8b 23 B5f P7d 24 P7d P9g+ 25 L9g L9g+
26 S9g L5d 27 G8h B6i+ 28 B6e +B6h 29 L5h R2e 30 B8g R7e
31 P7c+ N7c 32 P7f N6e 33 P7e N7g+ 34 G7g +B7g 35 P7d +B8f
36 S8f P2f 37 P2f R8i 38 B*6i G6h 39 P7c+ S7c 40 B9f S6b
41 B68g P2g 42 S3i R5i+ 43 G4i +R5h 44 G5h G5h 45 P3f L5g+
46 B7d L2h 47 R2e N2d 48 P5i L2i+ 49 P5h +L3i 50 K3g S4h
51 K4f N5d   0-1


 Sente: Michio Ariyoshi 9-dan
  Gote: Kunio Naito 9-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 S3g G54c 13 P3e P3e 14 B3e P7d 15 G56g N7c
16 K7i P9d 17 K8h P9e 18 S3f P5e 19 B4f P5f 20 R5h P9f
21 P9f P9g 22 L9g R9b 23 R5f P5e 24 R5e N8e 25 S8f N9g+
26 S9g B9g+ 27 N9g R9f 28 P9h L5a 29 R6e S5d 30 R2e S2d
31 R2f S1e 32 P3c Gc3c 33 P3d Gc4c 34 R2e S2d 35 B2d P2d
36 R3e R9b 37 B8c R9c 38 B6a+ P9f 39 N3c N3c 40 P3c+ P9g+
41 K7i Gb3c 42 P3d G33d 43 R3d G3d 44 +B3d R3i 45 N6i S4c
46 +B2c S3b 47 G3a K3a 48 G2b K4b 49 G3b K5c 50 P9g R9g+
  0-1


 Sente: Hisashi Namekata 5-dan
  Gote: Teruichi Aono 9-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 2
  Date: 1998 August 7th
  Site: Tokyo
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P2f P8d  2 P7f P8e  3 B7g P3d  4 S8h B7g+ 5 S7g S2b
 6 S3h S3c  7 G7h S7b  8 P9f P9d  9 P4f K4b 10 S4g G65b
11 P3f K3b 12 G5h S8c 13 N3g S8d 14 K6h Gb4b 15 P2e K2b
16 N4e S4d 17 P2d P2d 18 R2d P2c 19 R2i Ga3b 20 P1f L1b
21 P1e K1a 22 P2d P2d 23 R2d P2c 24 R3d P6d 25 P2d B2e
26 P2c+ B3d 27 +P2d B2c 28 P1d P1d 29 P1c L1c 30 +P2c G2c
31 B6c S9c 32 B*7b P8f 33 P8f P8h 34 S8h P8g 35 S8g R2i
36 B8a+ R8a 37 B8a+ R8i+ 38 P2d G2d 39 R6b N5b 40 R6a+ K2b
41 N1f +R1i 42 N2d L4a 43 +B6c K2c 44 +B5b G5b 45 +R5b P2e
46 G3e 1-0


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 2
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P3f P3d 13 S3g S6c 14 G3h B4d 15 P3e P3e
16 S4f S5d 17 B4d P4d 18 N7g S4b 19 S3e Sb4c 20 S6h P3d
21 S4f P4e 22 S3g B4d 23 R3f P7d 24 K5h K4b 25 P9f K3a
26 P9e P3e 27 R5f S3d 28 S4h P4f 29 R4f B5e 30 B3g B4f
31 B4f G5b 32 B6d R9b 33 B4d R6c 34 B9a+ R9a 35 B1a+ N3c
36 P2b G2b 37 P1e N7c 38 P1d P1b 39 P1c+ P1c 40 L1c+ G1c
41 +B3c L3b 42 +B6f B5e 43 P3c B6f 44 P3b+ K3b 45 P6f G4c
46 N4f G2d 47 P2e S2e 48 L2h P6g 49 S6g P6e 50 N6e S6e
51 P6e B8i 52 S*6f P4e 53 L2e P4f 54 L4e P4g+ 55 S4g P4d
56 L2d N5d 57 B5b N6f 58 S6f 1-0


 Sente: Hisashi Ogura 6-dan
  Gote: Osamu Nakamura 8-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 2
Opening: Nakabisha Anaguma

 1 P7f P8d  2 P5f P5d  3 R5h K4b  4 P5e P5e  5 B5e S6b
 6 B7g K3b  7 S6h P3d  8 P6f S4b  9 S6g S65c 10 K4h R5b
11 K3h S5d 12 K2h P5e 13 G6h P7d 14 L1h G65a 15 K1i P1d
16 S2h B1c 17 G3i S3c 18 P9f G54b 19 P1f K2b 20 B8f P8e
21 B9g P9d 22 N7g Gb3b 23 P5f P5f 24 S5f B6h+ 25 R6h G5g
26 S6e S6e 27 N6e G6h 28 N5c= Ga3a 29 S4a R4b 30 S3b+ G3b
31 P5b R5b 32 B4a R8b 33 B6c+ S5b 34 B6d S6c 35 B8b+ R5i
36 +B8a S5b 37 G*4i R9i+ 38 R5a B6g 39 R5b+ B4i+ 40 +R3b K3b
41 +B6c G3a 42 G4i +R4i 43 G3i +R5h 44 N2e S4b 45 B4a K2b
46 S3b R2d 47 S3a= S3a 48 P2f G5a 49 G5b P6b 50 +B2g S*4b
51 G5a S5a 52 B7d+ +R5c 53 G3c N3c 54 N3c+ K3c 55 N4e K2b
56 N5c+ N3e 57 +B3h L2g 58 +B4a R2f 59 +B3a K3a 60 S3f L2h+
61 G2h R2h+ 62 +B2h N*2g 63 S2g S3i 64 R3c G3b 65 R3b+ K3b
66 L3c K3c 67 N2e K2d 68 G3h S2h+ 69 G2h L3a 70 S3c L3c
71 R3b N2g= 72 G2g K3e 73 R3c+ K4e 74 L5g P5f   0-1


 Sente: Masamitsu Tachi 6-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 2
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 S3h P6d  8 P1f P1d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P4f P3d 13 S4g S6c 14 S5f S5d 15 K6h G5b
16 G5h K4b 17 P3f P6e 18 P7e P9d 19 B2b+ S2b 20 S8h P9e
21 S7g S3c 22 K7i K3a 23 R2h P4d 24 K8h G54b 25 R4h K2b
26 G56h B6d 27 B3g N9c 28 P6f R8a 29 P6e B7e 30 P4e N8e
31 S8f B6f 32 P7g P4e 33 P1e P1e 34 P1c L1c 35 B7c+ P7f
36 S6g P7g+ 37 N7g N7g+ 38 S7g B4d 39 K7i N8e 40 +B7b N7g+
41 G67g R8d 42 +B7c R9d 43 R2h S6e 44 P1d L1d 45 N2f S2e
  0-1


 Sente: Takeshi Fujii 6-dan
  Gote: Nobuyuki Yashiki 7-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 P1f S6b  4 P1e P5d  5 S7h K4b
 6 R6h K3b  7 S3h S5c  8 S6g G65b 9 G65h B3c 10 P4f P8e
11 B7g P7d 12 K4h S6d 13 K3i P7e 14 R7h P7f 15 S7f R7b
16 P6e B7g+ 17 R7g S5e 18 S6g R7g+ 19 N7g P7f 20 S7f R7i
21 R7a R7g+ 22 B6g S4f 23 P7h +R8h 24 B3d N5a 25 R8a+ +R9i
26 P4g S3e 27 P6d B5e 28 P6c+ G6c 29 P6d G6b 30 N4f +R6i
31 +R9a +R6d 32 +R9b Gb5b 33 B5f +R7c 34 S6e B8h+ 35 S5d P5c
36 S4e +B5e 37 L3f S3f 38 S3f L3c 39 B8c+ +R6c 40 +B7b +R6i
41 Gi5i +R7h 42 P6c +B6e 43 +R8a +B7f 44 Gh6h +R8i 45 P7i L6d
46 G7h P7g 47 P6b+ P7h+ 48 +P5b G5b 49 +B6a +R7i 50 +B5b +R5i
51 K2h G4a 52 G2b S2b 53 G4b G4b 54 +B4b K4b 55 +R7b 1-0


 Sente: Keita Inoue 8-dan
  Gote: Mamoru Hatakeyama 5-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 2
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K5b 12 K5h P1d 13 P1f B8h+ 14 S8h N3c 15 G3h P2e
16 R6f G7b 17 P7e R2d 18 P2g S8b 19 R8f R5d 20 S7g P7d
21 S4h N7c 22 P1e P7e 23 P1d P1e 24 P1c+ L1c 25 P7d R7d
26 B5f P8e 27 R9f R2d 28 P7d S2c 29 S6f P2f 30 P2f R2f
31 P2g R2e 32 P3f P2f 33 P2f R2f 34 P2h R3f 35 S3g R3e
36 P7c+ S7c 37 N2g R2e 38 S3f R2f 39 G3g R2d 40 S7e B4d
41 P7d S8b 42 P6f P3e 43 S4e N4e 44 B4e G6b 45 G4f S3d
46 B3d R3d 47 S4e R2d 48 S4d R4d 49 B5e P7g 50 N7g B8i
51 G7i S6g 52 K4i R4f 53 B4f S*5h 54 K3h S5f+ 55 P5f B5f+
56 N3i G3f 57 R4h S4g+ 58 N4g +B4f 59 P6e +B7i 60 N43e G*4g
61 R4g G4g 62 K4g R6g 63 K3f B5h 64 K4e R4g+  0-1


 Sente: Hiroki Nakata 7-dan
  Gote: Hifumi Kato 9-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G65b 7 G6g S3c  8 S7g B3a  9 B7i P4d 10 P3f G4c
11 K6h G3b 12 K7h P7d 13 K8h K4a 14 G7h B6d 15 S3g K3a
16 S4f B7c 17 N3g S5c 18 P2f K2b 19 P1f P1d 20 R5h S6d
21 R3h S2d 22 N2e S5c 23 L1h P4e 24 S3g S4d 25 P4f P4f
26 R4h S4e 27 P6e R4b 28 B5g G4d 29 S4f S4f 30 B4f B4f
31 R4f P4e 32 R4g Gb4c 33 B6f B2h 34 R4e P5e 35 R4g S5h
36 R4d S6g+ 37 G5c G3b 38 G4b +S7h 39 K7h Gc4b 40 R8b G*4c
41 S5a G*5b 42 S4b+ G34b 43 R4i S2e 44 P2e N5d 45 B5e B5e+
46 P5e S6f 47 S6h B5f 48 K8h S6g+ 49 R8a+ G3b 50 S4a G54b
51 S3b+ G3b 52 R4c+ +S7h 53 K9h G4c 54 S3a K3b 55 N4d 1-0


 Sente: Kenji Kobyashi 8-dan
  Gote: Shingo Hirafuji 5-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 2
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 P9f K4b  3 P2f P8d  4 P2e P8e  5 G7h G3b
 6 P2d P2d  7 R2d P2c  8 R3d P8f  9 P8f R8f 10 R3f R8b
11 N7g P7d 12 P7e P7e 13 P7d S6b 14 N6e P3d 15 P8g R8d
16 K5h G7b 17 R3d P4d 18 B4d G3c 19 B3c+ N3c 20 G2a K3b
21 G2b S2b 22 B6a G7a 23 P7c+ G4d 24 B5b+ P4f 25 P4f B2e
26 P3f N7c 27 N7c+ S7c 28 R3c+ S3c 29 +B2e N6e 30 +B5b P4a
31 N5f G6b 32 +B1f G5e 33 B4c K3a 34 B6e+ G6e 35 +B4c R3d
36 N4e G5f 37 N3c+ B4g 38 K4h 1-0


 Sente: Yasumitsu Sato Meijin
  Gote: Keiji Mori 9-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 2
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h K7b
 6 P5f K8b  7 P2e B3c  8 B7g S7b  9 K8h S3b 10 S5g S4c
11 G45h P9d 12 P3f P9e 13 L9h R2b 14 K9i G3b 15 S8h P2d
16 P2d R2d 17 P2e R2b 18 Gh6h P4e 19 P5e P5d 20 S5f P5e
21 S5e P5d 22 S6f B4d 23 P5e N3c 24 N3g P2f 25 P5d S5d
26 R5h P5c 27 S5e S5e 28 R5e S5d 29 R9e B7g+ 30 R9a+ K9a
31 S7g N2e 32 P5e S4c 33 N4e S4d 34 P5d P5d 35 B6f B5e
36 B5e P5e 37 P5d S4e 38 P5c+ B4d 39 P4f S4f 40 +P5d B3c
41 P9f P5f 42 P9e P5g+ 43 Gh7h N8e 44 B5c N7g+ 45 N7g +P6g
46 G6g S5g+ 47 P9d P9b 48 L9c S8d 49 N*8e S8e 50 +P4d S9d
51 G5g B2d 52 S7a P9c 53 S*8b K9b 54 B7e+ L8d 55 L9d R9e
56 K8h R9d 57 S*9a 1-0


 Sente: Kiyosumi Kiriyama 9-dan
  Gote: Kunio Naito 9-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 2
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S6b  7 P9f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P3d 10 P7e S6c
11 K4h K4a 12 K3i P4d 13 S6h S4b 14 R7f K3a 15 P5f G7b
16 S5g P7d 17 P7d G8c 18 S6f G7d 19 G6h B3c 20 Gh5h K2b
21 P7e G7c 22 P4f R8d 23 P3f S4c 24 N3g S65d 25 P5e S6e
26 S6e P6e 27 P5d P5d 28 N2e B2d 29 P4e P5e 30 P3e G6d
31 G4g P3e 32 S4f S*3d 33 S5e G5e 34 B5e S2e 35 B9a+ P7c
36 L2i S3f 37 Gg4h B4b 38 P3g S4e 39 +B9b P5f 40 +B6e P1e
41 P5c B5c 42 P7d P7d 43 G6d B6d 44 +B6d P1f 45 P1f P1h
46 L1h P1g 47 L1g P1h 48 P2d P2d 49 P2c K2c 50 P4f Se3d
51 B5a P1i+ 52 L2d K1c 53 L2a+ P7e 54 +B7e R5d 55 B1e+ +P1h
56 Gi5h S2d 57 +B6e S1e 58 +B5d S5d 59 P1e K2d 60 N1f K3c
61 R7b+ G*4b 62 S5c G4a 63 +R8a N5g 64 G44g B2h 65 K4h B1g+
66 +R4a +B1f 67 +R3b K2d 68 +L1a S2e 69 N2g 1-0


 Sente: Bungo Fukusaki 8-dan
  Gote: Koji Tanigawa Ryuo
 Event: 24th Kio Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h K2b 17 S4f S5c 18 N3g P1d 19 P1f S2d 20 P2f P9d
21 P2e S1c 22 R1h B7c 23 P1e P1e 24 R1e S1d 25 R1g S1e
26 R2g P1f 27 B5i S4b 28 S5g S3c 29 P4f P9e 30 R2i N9c
31 S8f N8e 32 N7g B6d 33 P6e B8f 34 P8f N9g+ 35 K9g P9f
36 K8g P9g+ 37 L9g L9g+ 38 K9g L2f 39 N2g S3h 40 N1e L2i+
41 N2c+ G2c 42 K8h N9f 43 K9h P9g 44 K8g +L1i 45 L2d S2d
46 P2d G2d 47 B6a L9e 48 N8e R8i 49 K7g R5i+ 50 K6f P8e
51 S6h B9c 52 S7e P7e 53 S5i N7d 54 K5g P7f 55 K5h N6f
56 G6f B6f 57 B4c+ S4g+  0-1


 Sente: Hisashi Namekata 5-dan
  Gote: Masataka Goda Kisei
 Event: 24th Kio Tournament, Round 3
  Date: 1998 September 17th
  Site: Tokyo
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h B7g+ 5 S7g S4b
 6 S3h S7b  7 G7h S3c  8 P9f K4b  9 P4f P9d 10 S4g S8c
11 P3f G65b 12 G5h S8d 13 N3g G3b 14 P6f P7d 15 P1f P4d
16 K6h P7e 17 P2e P7f 18 S7f S7c 19 R2i P8f 20 P8f R8f
21 G56g R8b 22 N7g P6d 23 P8e K3a 24 P5f K2b 25 P1e G54b
26 K5h L1b 27 P4e S7d 28 P7e S6c 29 P4d S5d 30 B4f P4e
31 B6d R9b 32 P8d S6c 33 P8c+ S6d 34 +P9b P4f 35 S3h B5d
36 P4c+ G44c 37 P2d S2d 38 K6h B3f 39 G5g B*4g 40 S4g P4g+
41 Gg6g +P5h 42 K7i B4g+ 43 R2g +B3f 44 R2h S6i 45 K8h +B3g
46 R2i P8f 47 R6i +P6i 48 R8b P4b 49 R8a+ R4h 50 B5g R5h+
51 P6e +P7i 52 Gh6h +R5g 53 Gg5g +B3f 54 +R9a N8d 55 S6g +P8i
56 K8i P8g+ 57 P3c Gc3c 58 R6a P8a 59 P4e B5i 60 G7h +B6i
61 S8h +P8h 62 K8h P7f 63 K9g B7g+ 64 G7g +B9f 65 K8h S7i
  0-1


 Sente: Tadahisa Maruyama 8-dan
  Gote: Osamu Nakamura 8-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 3
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 P9f P9d  8 S3h S7b  9 P4f P6d 10 S4g S6c
11 K6h G5b 12 G5h S5d 13 P3f K4a 14 K7i K3a 15 P1f P1d
16 N3g P7d 17 S5f N7c 18 P6f G6c 19 P2e S3c 20 K8h P6e
21 P6e P7e 22 G56g P4d 23 P2d S2d 24 P4e B4f 25 B5i N6e
26 S6f P3e 27 S56e P3f 28 P6d G6d 29 S6d P3g+ 30 R2d B2d
31 S5c+ R3i 32 N3d S4e 33 B3g R3g+ 34 S2b G2b 35 G4b R4b
36 +S4b B4b 37 N4b+ K4b 38 B6d K3c 39 B3g N4c 40 R7b G*3b
41 B9a+ P6e 42 S6e N*5e 43 Gg7g P6h 44 P3e P3d 45 L4i B2g
46 L4e B4e+ 47 S*5d +B7h 48 G7h G6g 49 G6g N6g+ 50 B5a L4b
51 R4b+ G4b 52 B4b+ K4b 53 S4c+ K4c 54 R9c 1-0


 Sente: Hiroki Iizuka 5-dan
  Gote: Hiroki Nakata 7-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 3
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2h P8f  7 P8f R8f  8 P8g R8d  9 S3h S7b 10 S2g P3d
11 S3f P1d 12 P1f N3c 13 K6h K6b 14 P7f K7a 15 G5h S4b
16 P4f S5a 17 P9f B1c 18 P1e P3e 19 P1d P3f 20 P1c+ P3g+
21 N3g P3f 22 N4e P3g+ 23 R2f N4e 24 P4e R3d 25 B1a+ +P4g
26 G4g R3h+ 27 K7g +R4g 28 L8f S6i 29 +P2c G3a 30 B8b K6b
31 +P3c S5b 32 P3b N6e 33 K8h +R4h 34 +P4c S4c 35 P3a+ S7h+
36 S7h G6h 37 S7a G7a 38 B7a+ K7a 39 G8b K6b 40 G7b K7b
41 N8d K6a 42 G7b 1-0


 Sente: Mamoru Hatakeyama 5-dan
  Gote: Takeshi Fujii Ryuo
 Event: 24th Kio Tournament, Round 3
Opening: Yodofuribisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h S4b  4 P5f P8d  5 S6h S4c
 6 S7g B3c  7 K6h R2b  8 K7h S7b  9 G45h P7d 10 S5g G45b
11 S56f S8c 12 P7e P7e 13 S7e P7d 14 Se6f P6d 15 P9f P9d
16 S7f G6c 17 P8f G7b 18 P3f K6b 19 Gi6h K7a 20 S5g K8b
21 P6f N7c 22 G56g P4e 23 P2e P5d 24 N3g S4d 25 P2d P2d
26 P6e P6e 27 P8e P8e 28 B9g R3b 29 P2e S3e 30 P3e B9i+
31 P2d L6d 32 P2c+ R6b 33 N7g +B9h 34 B7i P2g 35 R2g G5c
36 S*8g +B8g 37 S8g P6f 38 P6e L6e 39 N6e P6g+ 40 K6g N6e
41 N4e N7e 42 K5h S3f 43 N5c+ N5g+ 44 G5g G6g   0-1


 Sente: Kiyosumi Kiriyama 9-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 3
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P7f P8f  8 P8f R8f  9 P8g R8b 10 P7e K4a
11 K4h S4b 12 S3h K3a 13 K3i P1d 14 P1f P6d 15 P9f S6c
16 R8f P8e 17 R7f P3d 18 S6h B8h+ 19 G8h S3c 20 G7h G5b
21 P9e P4d 22 K2h K2b 23 P6f P2d 24 S6g P2e 25 S5f G54c
26 N7g P3e 27 N8e R8e 28 B9f R9e 29 R8f P8e 30 B8e R9i+
31 B6c+ N2f 32 P2c K1b 33 R8a+ +R6i 34 S2b N3h+ 35 G3h L2f
36 N2g S2b 37 P2b+ G2b 38 P2c K2c 39 +R3a S3c 40 +B4a K3d
41 K1h L2g+ 42 G2g +R7h 43 P2h B4i   0-1


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Akira Shima 8-dan
 Event: 24th Kio Tournament, Round 3
Opening: Yokofudori

 1 P2f P3d  2 P7f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 K5h S4b 10 R3f K6b
11 G3h K7b 12 S4h G6b 13 P9f P9d 14 P1f P1d 15 N7g R8d
16 R2f R3d 17 S6h S8b 18 P6f P2e 19 R2h B1c 20 S6g P5d
21 P5f S5c 22 N1g B2d 23 N2e N4e 24 P4f B4f 25 K4g P8g
26 B9g B6d 27 B6d P6d 28 R2i P2d 29 P4f P2e 30 P4e P4d
31 P3f P4e 32 G3g S4d 33 K5h P3e 34 P3e S3e 35 P3f S3f
36 G3f R3f 37 P3g R3d 38 R2e N4f 39 K5i N3h+ 40 N8d K6c
41 B4a K5c 42 B3b+ +N4h 43 K4h S5g 44 K5i B4h 45 K6i R3b
46 R2c+ P3c 47 S9g B8h 48 S8h P8h+ 49 N6e P6e 50 B8f N7e
51 B7e S6d 52 B8f G5i 53 B5i +P7h 54 K7h B5i+ 55 +R3b +B6i
56 K8i P8h   0-1


 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Yasumitsu Sato Meijin
 Event: 24th Kio Tournament, Round 3
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K5b 12 K5h P1d 13 P1f P9d 14 P9f B8h+ 15 S8h N3c
16 G3h P2e 17 R5f S6b 18 P2g G7b 19 S4h S2c 20 P3f P7d
21 N3g G7c 22 P3e G6d 23 N2e N2e 24 B6f P7e 25 B1a+ N7c
26 L3d S3d 27 P3d L3e 28 G2h N3f 29 P3c+ N2h+ 30 +P3b +N3h
31 S5i K6a 32 R2f P2d 33 +B3c N3g+ 34 G7i +Nh4h 35 S4h +N4h
36 K4h B3g 37 K5h G5i 38 K6h B2f+ 39 +B4c K7a 40 P2f R5h
41 K7g N6e 42 +B6e G6e 43 N6h B5e 44 K7h B8h+ 45 K8h R6h+
46 G6h R8g+ 47 K8g G7f   0-1

  
 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Takeshi Fujii Ryuo
 Event: 24th Kio Tournament, Round 5
  Date: 1998 December 4th
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f P9d  5 P9f S7b
 6 K6h S3b  7 K7h S4c  8 G45h K6b  9 S5g P6d 10 P2e B3c
11 B7g P7d 12 P6f N7c 13 G6g S5d 14 K8h P4e 15 G7h G45b
16 L9h N8e 17 B8f P6e 18 R6h P6f 19 G6f P6e 20 G5e S5e
21 P5e B5e 22 S7g N7g+ 23 N7g B3c 24 P5d S6c 25 P5c+ G5c
26 S5f S5g 27 R6g G6f 28 R5g G5g 29 S6e R6i 30 P5d S5d
31 S7c K5b 32 B5c+ K5c 33 S6d+ K6b 34 S5d R6d+ 35 G6e +R6e
36 S6e G6f 37 N6i S5h 38 P6c K5b 39 R3a S6i= 40 S5d S7h+
41 S7h G7g 42 S7g B7g+ 43 K7g N6e 44 K6f B7g 45 K6e P6d
46 K7d N8b   0-1

[ Crosstable | Kio Index | Shogi Nexus Index ]


99 February 27

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net