23rd Kio Tournament (1997-1998)

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6Final
8-dan Taku Morishita Morishita
8-dan Keita Inoue Inoue
8-dan Yasuaki Tsukada Fukusaki Iizuka
8-dan Bungo Fukusaki
9-dan Keiji Mori Iizuka
5-dan Hiroki Iizuka Iizuka Goda
8-dan Osamu Nakamura Takahashi
9-dan Michio Takahashi
9-dan Hifumi Kato Goda
6-dan Masataka Goda Goda
7-dan Eisaku Tomioka Sato Goda Minami
8-dan Yasumitsu Sato
6-dan Hiroyuki Miura Urano
7-dan Masahiko Urano Urano Moriuchi
9-dan Kunio Naito
8-dan Toshiyuki Moriuchi
8-dan Kenji Kobayashi Minami
9-dan Kiyosumi Kiriyama Minami
9-dan Yoshikazu Minami Minami Minami
9-dan Michio Ariyoshi
Ryuo Koji Tanigawa Tanigawa
9-dan Hitoshige Awaji Waki Minami
Goda
7-dan Kenji Waki Waki
8-dan Satoshi Murayama
9-dan Kunio Yonenaga Yonenaga
8-dan Akira Shima Maruyama
7-dan Tadahisa Maruyama Maruyama Maruyama
9-dan Teruichi Aono
8-dan Kazuyoshi Nishimura Tanaka
9-dan Torahiko Tanaka Tanaka Nakahara
8-dan Noboru Tamaru
Eisei Judan Makoto Nakahara
Second Chance:
Players who reach the Best 4 must lose twice to be eliminated.
Goda Goda
Maruyama Iizuka
Iizuka

[ Selected Games | Kio Index | Shogi Nexus Index ]


98 January 15

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net