23rd Kio Tournament (1997-1998)

 Sente: Noboru Tamaru 8-dan
  Gote: Torahiko Tanaka 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g P8e  4 P9f G65b 5 P5f K4b
 6 P2f S3b  7 G7h S3c  8 S4h K3b  9 P3f P4d 10 P4f G4c
11 S4g S6b 12 G5h P5d 13 N3g B3a 14 K6i P7d 15 S6f P6d
16 P5e S6c 17 P4e P4e 18 N4e S4d 19 S4f P8f 20 P8f P8g
21 B7g N7c 22 P3e P6e 23 S65g B8f 24 P3d Ga4b 25 R3h B7g+
26 G7g N8e 27 G8f B2g 28 R3g B4i+ 29 B1f +B1f 30 P1f B2h
31 R4g P8h+ 32 K5i +P7h 33 B7c R8a 34 P8b R6a 35 G8e P3f
36 P5d S5d 37 P3c+ N3c 38 N3c+ Gb3c 39 N2e N5e 40 N3c+ G3c
41 S5e B3g+ 42 G4h +B4g 43 G4g S45e 44 N2e R7i 45 K4h S3g
  0-1


 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Kiyosumi Kiriyama 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 1
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 K5h K6b 10 G3h K7b
11 R3f R8d 12 P8e R2d 13 P2g S4b 14 P7e S8b 15 R7f P5d
16 S6h S5c 17 S7g S6d 18 S6f P5e 19 S4h B3a 20 P9f P5f
21 P5f P2f 22 P2f P7d 23 P7d P7e 24 R8f S8c 25 S5e S6e
26 B7i R2f 27 P2g R2e 28 S6f S6f 29 P6f S7d 30 B4f P6d
31 P8d P8b 32 K4i P4d 33 G6g G6b 34 K3i N4e 35 G6h R2c
36 P6e S6e 37 B5e P2f 38 P2f S3e 39 P4f S2f 40 P2d R2d
41 P2e R2e 42 S3f R2c 43 P2g N3g+ 44 N3g P3e 45 S2e S3g+
46 S3g R2e 47 B4d B5c 48 B5c+ G5c 49 N4e G6c 50 B4a S7d
51 N5c+ N4g 52 G4g R2g+ 53 B6c+ 1-0


 Sente: Yasuaki Tsukada 8-dan
  Gote: Keita Inoue 8-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 1
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 K5h P1d  8 P7f P8f  9 P8f R8f 10 P8g R8d
11 S3h P9d 12 P9f K4b 13 P3f P3d 14 N3g P1e 15 B7g R5d
16 S6h P7d 17 B2b+ S2b 18 S7g P7e 19 P7e B4d 20 R2g P1f
21 P1f P3e 22 S6f P6d 23 N4e P6e 24 S6e R8d 25 P7d G5b
26 N7g S6c 27 B4f P6d 28 S6d S6d 29 B6d R7d 30 S5e S7c
31 N5c+ G5c 32 S4d G6d 33 B5c K4a 34 P2d P2d 35 P2c S2c
36 P2b P5b 37 B7a+ P4d 38 P2a+ P7f 39 N8e P7g+ 40 N7c+ +P6g
41 G6g R7h+ 42 P6h N5e 43 +N6b N6g+ 44 K4h +R6h 45 K3i +N5h
46 G5h +R5h 47 S*4i +R5i 48 +B6a B4h 49 K2h S3i 50 K2i G2h
51 R2h S2h+ 52 K2h G3g 53 S3g R2i 54 K1g L1f 55 K1f R2e+
56 K1g P1f 57 K1h +R2i  0-1


 Sente: Kunio Naito 9-dan
  Gote: Masahiko Urano 7-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 1
Opening: Yokofudori

 1 P2f P3d  2 P7f P8d  3 G7h G3b  4 P2e P8e  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K5b 12 K6h S7b 13 S3h P7d 14 G5h N7c 15 P6f B4d
16 R2h P8f 17 P8f R8f 18 P4f R7f 19 P4e B3c 20 S4g R8f
21 P8g R8d 22 K6i P7e 23 S6h P7f 24 P5f P9d 25 G56g R2d
26 P2e R7d 27 S4f P9e 28 P5e G6b 29 P6e P9f 30 P9f P9g
31 L9g P9h 32 B6f P7g+ 33 N7g P9i+ 34 P7e R3d 35 G8h P3f
36 K7h P3g+ 37 S3g S8c 38 R5h G4b 39 R5i P2h 40 P3e R3e
41 P5d P2i+ 42 P5c+ G45c 43 P5d G5d 44 R5d P5c 45 R5g P7f
46 G7f N8d 47 B3c+ S3c 48 B2f R4e 49 P4f R2e 50 P5d P5d
51 G6f P7f 52 P7d P7g+ 53 S7g N6e 54 B6b+ K6b 55 R5d P5c
56 P7c+ K7c 57 R5c+ N7g+ 58 G7g B8i 59 K6h N*7f 60 K5h P5g
61 K4h P3f 62 N6e R6e 63 G6e B3i 64 K4g P3g+ 65 K3g B2h+
66 K4g N3e   0-1


 Sente: Keita Inoue 8-dan
  Gote: Bungo Fukusaki 8-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 2
Opening: Yodofuribisha

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S4b  4 P5f P5d  5 P2f S5c
 6 B7i B3c  7 S4h R3b  8 K6h K6b  9 K7h S7b 10 P2e K7a
11 P3f G45b 12 S3g P7d 13 P2d P2d 14 B2d R2b 15 P2e P2c
16 B3c+ N3c 17 S4f B8b 18 G45h P4d 19 P9f P4e 20 S3g P9d
21 R2f B7c 22 P1f K8b 23 P1e G4c 24 L1h S6d 25 S4h B6b
26 R2h B4d 27 N3g P5e 28 P5e B5e 29 P2d P2d 30 S6f B4d
31 P2c R5b 32 R2d P7e 33 P2b+ P7f 34 B2a G5d 35 Gi6h P4f
36 P4f G5e 37 B7f+ G6f 38 P6f P7e 39 +B4c B6f 40 P7g P7f
41 P5g P5f 42 G*6g P7g+ 43 N7g B5e 44 P5f B4f 45 R3d P7f
46 G7f P7e 47 G6f R2b 48 R3c+ R2i+ 49 +B6a S6a 50 +R6c S8i
  0-1


 Sente: Osamu Nakamura 8-dan
  Gote: Michio Takahashi 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 2, Sennichite Replay
Opening: Yokofudori

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 P2f P3d  4 P2e P8e  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K4a 12 K5h G5a 13 G3h S6b 14 S4h P5d 15 P3f P5e
16 N3g B4d 17 R2i P7d 18 P4f N7c 19 P4e B3c 20 G4g P9d
21 P3e P7e 22 R2f P5f 23 P6f P7f 24 G5f B1e 25 R3f P2g
26 P1f B4b 27 P6e P2h+ 28 P2c G2c 29 R2f P2d 30 P4d P4d
31 R2h P3f 32 P4e P3g+ 33 S3g P4e 34 P4d G5b 35 S3f P4f
36 R4h N3c 37 R4f P4e 38 S4e N4e 39 G4e P7g+ 40 B7g N5d
41 G5d R5d 42 P4c+ N6e 43 +P5b K5b 44 N5e B7e 45 R4c+ K6a
46 S6h N7g+ 47 G7g B2e 48 K6g S5h 49 K7h B4c 50 N4c+ R4i
51 G7i B5g+ 52 B8c P7b 53 P5i +B6h 54 G6h R5i+  0-1


 Sente: Yasumitsu Sato 8-dan
  Gote: Eisaku Tomioka 7-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 2
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 K5h P1d  8 P7f P8f  9 P8f R8f 10 P8g R8b
11 G3h P6d 12 S4h S6c 13 P3f P3d 14 P3e P3e 15 S3g S5d
16 S4f G5b 17 S3e R8e 18 S4f P4d 19 S3g S4b 20 P7e R8b
21 R8f P8e 22 R3f Sb4c 23 S2f P7d 24 P7d R8d 25 S3e R7d
26 N3g G54b 27 P3d K4a 28 P1f N7c 29 G6h P3c 30 P3c+ N3c
31 P7e R7e 32 P7f R7d 33 S4d S4d 34 B4d P3e 35 R2f S4c
36 S7e R9d 37 B5e P7b 38 P9f P6e 39 S6d K3a 40 P9e R8d
41 P3d S3d 42 S7c= P7c 43 B7c+ R4d 44 +B5e N4e 45 P3c B3c
46 N*2e N5g+ 47 G5g R4g+ 48 Gh4g B5e 49 P3c G2b 50 P6f P6f
51 G6f P4f 52 R6a S4a 53 G5e P4g+ 54 K6g B4f 55 R4f +P4f
56 B7d R6i 57 P6h S4c 58 N3d S*5b 59 N4b+ K4b 60 B5b+ Sc5b
61 B5a K3a 62 S3b S3b 63 G4b 1-0


 Sente: Koji Tanigawa Meijin
  Gote: Hitoshige Awaji 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 2
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 S6h P3d  4 B7g P9d  5 P9f S6b
 6 S3h P6d  7 P4f S6c  8 S4g G5b  9 S5f S5d 10 K6i K4a
11 K7i S4b 12 B2b+ G2b 13 G5h S3c 14 P1f P1d 15 P3f G3b
16 S7g K3a 17 N3g P6e 18 P4e R6b 19 B4f P4d 20 P4d S4d
21 P4e B5e 22 B5e S45e 23 R4h P4f 24 S5e S5e 25 S4d S4g
26 G4g P4g+ 27 R4g B5h 28 R4h B3f+ 29 N2e P4g 30 R3h +B4e
31 S5e +B5e 32 P3c N3c 33 N3c+ G3c 34 N2e Gc4c 35 P1e N4f
36 R1h K4a 37 S5f +B4d 38 S4g +B3e 39 P4d Gc4b 40 N3c+ G3c
41 B2b G3b 42 B1a+ S2b 43 +B2a G3a 44 +B1b G*2a 45 +B2a G2a
46 G3f B2i 47 G3e B1h+ 48 L1h R4i 49 K8h P3e 50 S4c P9e
51 S5b+ K5b 52 B4c K4a 53 L6d P9f 54 B*5b 1-0


 Sente: Hiroki Iizuka 5-dan
  Gote: Keiji Mori 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 2
Opening: Sangenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h S3b  4 P5f P3e  5 P2e B3c
 6 K6h S4c  7 K7h R3b  8 G45h K6b  9 P1f P1d 10 B7g K7b
11 K8h K8b 12 L9h L9b 13 K9i K9a 14 S8h S8b 15 S5g G45b
16 Gh6h G7a 17 Gh7h S3d 18 Gi7i N1c 19 P5e N2e 20 R2f B2d
21 S6f Gb6b 22 B8f L1b 23 P9f P9d 24 B7e P7d 25 B8f P8d
26 P7e P7e 27 B7e P7d 28 B8f S8c 29 P7e Ga7b 30 P7d S7d
31 S7e S8c 32 B6h P7d 33 S8f B4b 34 B5g G67c 35 R7f S4c
36 P2f N3g+ 37 N3g P3f 38 N3e S3d 39 R3f B2d 40 N2c+ B5g+
41 +N3b S3e 42 R6f B2h 43 P5d P5d 44 P5h +B4g 45 +N4b B3g+
46 R3b S2d 47 +N5b P8e 48 Sf9g +B1i 49 +N6b G8b 50 R1b+ P7e
51 +R2c L6d 52 +R2d L6f 53 P6f R3i 54 +R2b P7f 55 S7a N7g
56 S7g P7g+ 57 N7g P7f 58 N8e P7g+ 59 L7e P7d 60 S8b+ K8b
61 +N7a S*7b 62 N7c+ K7c 63 +N7b S7b 64 S6e N6b 65 L7d N7d
66 N8e K8d 67 +R7b S8c 68 P7f +B6e 69 P6e +P7f 70 +R8a +B5e
71 L8h N*6f 72 B7c K7e 73 +R8c N7h+ 74 B8d+ K6e 75 +R7d K5f
76 +R7f L6f 77 +B6f +B6f 78 +R6f K6f 79 G5g K5e 80 S5f K6d
81 B4b 1-0


 Sente: Masataka Goda 6-dan
  Gote: Hifumi Kato 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 2
Opening: Sangenbisha

 1 P7f P8d  2 R7h P8e  3 B7g P3d  4 P6f S6b  5 S6h P5d
 6 K4h K4b  7 K3h K3b  8 K2h P7d  9 P5f G65b 10 S3h S4b
11 G65h S45c 12 P1f P1d 13 P4f P7e 14 S6g P7f 15 S7f R7b
16 S6g S7c 17 B9e S56d 18 P3f Ga4b 19 G4g S7d 20 N3g P9d
21 B7g S5c 22 P6e B7g+ 23 N7g P4d 24 N8e B8i 25 P7c B7h+
26 S7h R8b 27 P8f R6h 28 B8g R6f+ 29 P5e +R8f 30 P5d S6b
31 P8c S8c 32 P6d P7f 33 P6c+ G6c 34 P8d S7d 35 P7b+ R7b
36 P8c+ S8c 37 P5c+ S5c 38 B6e G5d 39 B8c+ R6b 40 S5a R6h+
41 S4b+ S4b 42 +B7d S6c 43 P6i +R3h 44 G3h S7d 45 R7a S8e
46 R8a+ N5e 47 Gg4h B6e 48 N2f S4g 49 N3d S3h+ 50 G3h P5a
51 +R7b G5b 52 S2b S3c 53 N2e K4c 54 N3c+ N3c 55 S3b K5c
56 +R7c P6c 57 S3c+ G6d 58 G4c B4c 59 S4c= G4c 60 +S4c K4c
61 +R6b K5d 62 G5f G7e 63 N6f G6f 64 G6f 1-0


 Sente: Tadahisa Maruyama 7-dan
  Gote: Teruichi Aono 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 B6h P9d 14 K7i P9e 15 S3g N7c
16 S4f G54c 17 N3g S5c 18 P2f S6d 19 P3e P3e 20 N2e S3d
21 S3e S3e 22 B3e S3g 23 R6h P3c 24 P1f G3d 25 B5g S2f+
26 P7e S7e 27 B4f P5e 28 P2b G2b 29 S5d +S2e 30 B5e S6d
31 B2h P5e 32 P5e K3b 33 S6c+ G4e 34 P5d N5e 35 P4f G3f
36 P4e G2g 37 P5c+ G2h 38 +S6d P2d 39 P2f N6g+ 40 G6g B4f
41 P2e B6d 42 S4c K2c 43 N3e 1-0


 Sente: Michio Ariyoshi 9-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 G7h G5b  9 K6i S3c 10 S7g B3a
11 P3f P4d 12 B7i G54c 13 S3g P8e 14 P3e P3e 15 B3e P4e
16 K7i S5c 17 K8h S54d 18 B6h B6d 19 P3f K3a 20 P1f P7d
21 R3h P5e 22 P5e S5e 23 P5f Se4d 24 L1h P1d 25 P2f P9d
26 N1g P5h 27 P4f P4f 28 S4f P5i+ 29 P4e +P6i 30 B5g S4e
31 S4e P4d 32 N2e P4e 33 P1e P8f 34 P8f S4f 35 P1d S5g+
36 G5g P8e 37 P8e N7c 38 S8g B2g 39 R5h B4i+ 40 P1c+ L1c
41 L1c+ N1c 42 L8d P8c 43 N1c+ S2d 44 P1d P8d 45 N5e G5c
46 P4d N8e 47 S78f G4d 48 N6c+ B1i+ 49 S5c G3d 50 P4c L5a
51 P4b+ G4b 52 S4b+ K4b 53 +N2c K4c 54 P4f P6g 55 S8e P6h+
56 +N2d +P7h 57 R7h G2d 58 N3e K3d 59 P1c+ L8f 60 Se9f L8g+
61 S8g N9e 62 S*9f S7i   0-1


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Kunio Yonenaga 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 2
Opening: Nakabisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h S4b  5 P5f R5b
 6 K6h K6b  7 K7h K7b  8 G45h K8b  9 S5g L9b 10 B7g K9a
11 K8h P5d 12 L9h S8b 13 K9i P7d 14 S8h S5c 15 Gh6h G7a
16 Gh7h G5a 17 Gi7i S6d 18 S6f G56a 19 P3f B5a 20 P4f L1b
21 B8f R3b 22 P2d B2d 23 P5e P5e 24 P4e P4e 25 N3g P5f
26 N4e P5g+ 27 N5c+ R3c 28 R2d P2d 29 P4c R4g 30 +N6c Sd7c
31 +N7c S7c 32 S5g R5g+ 33 P4b+ P6f 34 S6h +R4g 35 P4h +R5f
36 P6f P5g 37 P5i P7e 38 P2b +R4e 39 B7e S*7d 40 B8f S8e
41 B9e +R4b 42 B7c+ R7c 43 P2a+ B3g 44 +P1a B1i+ 45 +P1b G67b
46 N6e R3c 47 B2b P6d 48 B3c+ +R3c 49 R5c +R4b 50 L7c P6e
51 L7b+ G7b 52 G5b +R1b 53 P6e L7a 54 S6c G6c 55 R6c+ +B8b
56 P6d L6e 57 +R6b S7c 58 +R8b S8b 59 P6c+ B4e 60 G6b P5h+
61 P5h N6f 62 B6g B6c 63 G6c N7h+ 64 B7h L6h+ 65 G6h R6e
  0-1
  
  
 Sente: Kazuyoshi Nishimura 8-dan
  Gote: Torahiko Tanaka 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 R6h P5d  4 K4h K4b  5 S7h K3b
 6 B7g S5c  7 K3h P5e  8 K2h S5d  9 L1h R5b 10 S6g G65a
11 K1i B3c 12 G65h K2b 13 P8f S4e 14 P6e G54b 15 S6f P7d
16 P8e N7c 17 L9h P5f 18 P5f S5f 19 P5g S4e 20 B9e P8d
21 B8d R7b 22 P7e N8e 23 P8c P7e 24 S7e P5f 25 P6d N7g+
26 R6e P5g+ 27 G5g R5b 28 S6f P5f 29 Gg5h +N7f 30 P6c+ R5d
31 +P6d +N6f 32 R6f R5e 33 +P6e R5c 34 P5e R8c 35 R8f B2d
36 N4f P8e 37 R8e S7c 38 +P7e S8d 39 +P8d R6c 40 P6g P6f
41 P6f P5g+ 42 G5g B7f 43 S*3h P5f 44 Gg5h B8e 45 +P8e S4f
46 P4f B4f 47 B7d R6f 48 P4d Ga3b 49 P6g R7f 50 S5a P5g+
51 S4b+ S4b 52 P5d +P5h 53 P5c+ +P4i 54 P4c+ S4c 55 +P4c G4c
56 B6e +P3i 57 B4c+ S2h   0-1


 Sente: Kenji Waki 7-dan
  Gote: Satoshi Murayama 8-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h P9d  5 P9f K6b
 6 K7h S7b  7 G45h K7a  8 P4f B3c  9 S4g P4e 10 P4e R4e
11 P4f R4b 12 P2e K8b 13 B3c+ N3c 14 S8h G3b 15 P2d P2d
16 R2d P4e 17 P4e R4e 18 B3f R4d 19 R2a+ P3e 20 B2g P2h
21 B1f P2i+ 22 +R1a +P1i 23 P2b B2e 24 P2a+ B4g+ 25 +P3a S2b
26 +P3b +B5h 27 G5h S1a 28 B5e R1h 29 B4d R5h+ 30 G6h +R4h
31 L4i 1-0


 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Masahiko Urano 7-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 2
Opening: Yokofudori

 1 P7f P8d  2 P2f P3d  3 P2e P8e  4 G7h P8f  5 P8f R8f
 6 P2d P2d  7 R2d G3b  8 R3d B3c  9 K5h R8e 10 N7g R2e
11 P2h K6b 12 P9f K7b 13 G3h S8b 14 R3f G6b 15 B9g P8d
16 P7e S8c 17 R7f S4b 18 S6h P4d 19 P3f G4c 20 P2g P4e
21 S2h G5d 22 B8h S4c 23 N3g R2d 24 P3e B5e 25 R3f P7d
26 P8e P7e 27 P7c N7c 28 P8d S7d 29 R8f P3f 30 R3f P4f
31 P4f P7f 32 P7e P7g+ 33 B7g S8e 34 B5e G5e 35 B8c K7a
36 B4g+ R8d 37 P7d P2e 38 P7c+ G7c 39 N6e G7d 40 N5c+ K7b
41 +N4c N2d 42 P8f S8f 43 P8e G8e 44 P7d K8c 45 P8g S7e
46 S6b R7d 47 +B7d K7d 48 R3d S6d 49 R2d B6e 50 N5f G5f
51 P5f B5f 52 G*4g N6f 53 K4h B4g+ 54 G4g G5h 55 K3i N7h+
56 S5g B6e 57 S5f B8g+ 58 G4h P5g 59 R2a+ K7e 60 +R7a P7d
61 N2e G4h 62 K4h P5h+ 63 K5h P5e 64 S4g G7f 65 K4h G6g
66 K3g G*5g 67 S3h +B4c 68 N5i +B6e 69 N6g K6f 70 +R8b N2d
71 +R8f G7f 72 +R9g +B3h 73 K3h S4g 74 K2i N3f 75 P1f P2f
76 G3g N2h+ 77 K2h R6h   0-1


 Sente: Hiroki Iizuka 5-dan
  Gote: Michio Takahashi 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 3
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 P3e B6d 14 R1h S5c 15 P3d S3d
16 B5g B7c 17 K7i P9d 18 P9f P8e 19 K8h P6d 20 R3h P3c
21 S3g B8d 22 S3f N7c 23 B4f R8a 24 P1f K3a 25 S3e S3e
26 R3e P6e 27 R3h K2b 28 N1g P4e 29 B2h S4d 30 P7e P8f
31 S8f P5e 32 P6e P5f 33 G5f P4f 34 B4f S*4e 35 G4e S4e
36 B2h N6e 37 S6f P8e 38 S8e B6b 39 S7f P7e 40 S76e P8f
41 S7e P5f 42 S8f P5g+ 43 B5e G54c 44 P3d S3d 45 N4f G6g
46 K9h P8e 47 S9g P9e 48 P9e B4d 49 B4d G4d 50 N3d P3d
51 N2e B4b 52 P3c N3c 53 N3c+ G3c 54 N2e Gd4c 55 N3c+ G3c
56 B5d P9f 57 S9f L9e 58 S9e P9g 59 N9g N9f 60 L8i N7e
61 B8a+ G7h 62 R7h 1-0


 Sente: Masahiko Urano 7-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 3
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i P8e
16 K8h S7c 17 S4f S8d 18 N3g P7e 19 P5e P5e 20 P6e B4b
21 P7e P8f 22 P8f G5d 23 K9h K3a 24 P2f N7c 25 P3e N6e
26 N2e S2b 27 P3d P2d 28 P3c+ N3c 29 N3c+ S3c 30 P3d S3d
31 S3e S3e 32 B3e P3d 33 N4f G4e 34 N3d B3c 35 B7i S6i
36 P5d S7h= 37 R7h N9e 38 S9f N7g+ 39 G7g P7f 40 G7f S6g
41 R7g P7h 42 B8h S7f= 43 R7f P8g 44 P5c+ P8h+ 45 K8h G6g
  0-1


 Sente: Kenji Kobayashi 8-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 3
Opening: Sangenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 S7h K4b  4 S6g K3b  5 R7h P6d
 6 S5f S4b  7 K4h S6c  8 K3h P5d  9 G65h P5e 10 S6g G65b
11 K2h S5d 12 P7e G6c 13 P9f P4d 14 P4f P4e 15 P4e S4e
16 R7f P1d 17 N7g B1c 18 S3h N3c 19 B9g B3e 20 P6e P6e
21 P7d P7d 22 P6d G6b 23 R7d P7c 24 R7e P1e 25 R6e Ga5b
26 R6f B4d 27 R7f P2d 28 P4f S5d 29 S6f P1f 30 P1f P1g
31 S6e S6e 32 N6e P5f 33 S7a R9b 34 S6b+ G6b 35 G5d B9i+
36 P6c+ G6c 37 G6c L1f 38 N5c+ S5a 39 P7g P4h 40 Gi4h P1h+
41 L1h L1h+ 42 K1h S3i 43 R5f P1g 44 N1g P1f 45 +N4c K4c
46 B5c+ K3b 47 L1e P1g+ 48 +B1g N2e 49 K2i N1g+ 50 K3i L5b
51 G5b R5b 52 S5c +B7g 53 P6h +N2h 54 K2h N1f 55 K3i R5c
56 L5d P5e 57 L5c+ B1g 58 K4i B5c+ 59 G3c K4a 60 N4e +B4d
61 G6g P5f 62 G7g R7i 63 K5h S6i   0-1


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Torahiko Tanaka 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 3
Opening: Yagura

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 P2e B3c  4 S4h P8d  5 G7h G65b
 6 K6i G4c  7 P4f S6b  8 S4g P5d  9 B7g K4b 10 S8h K3b
11 G5h K2b 12 P3f S5c 13 B5i L1b 14 P1f B4b 15 S7g G3b
16 P6f K1a 17 K7i S2b 18 B2f P7d 19 N3g R7b 20 G56g P7e
21 P7e R7e 22 P7f R7b 23 K8h P9d 24 P3e P3e 25 B3e P9e
26 P1e N7c 27 S8f N8e 28 S3f G3d 29 P2d P2d 30 S8e P8e
31 P2e P2e 32 N2e P2d 33 N1c+ S1c 34 P2e S2b 35 P2d G2d
36 B2d B2d 37 R2d P2c 38 R2h P8f 39 P8f P8e 40 P3c P8f
41 Gg7g G3c 42 P3d S8g 43 Gg8g P8g+ 44 G8g P8f 45 G8f P8e
46 G8e P8g 47 K7g G3b 48 N3c N9c 49 G8d B8h 50 K6h B6f+
51 G8c R7f 52 P7g R8f 53 N2a+ K2a 54 N3c S3c 55 P3c+ G3c
56 P3d P4e 57 B4c P3b 58 P2b K2b 59 P3c+ +B3c 60 S3d 1-0


 Sente: Bungo Fukusaki 8-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 3
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 S6h P3d  4 P6f S6b  5 S4h P5d
 6 K6i S4b  7 G5h K4a  8 P5f G5b  9 G56g S3c 10 S7g B3a
11 B7i P4d 12 P3f P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P8e 17 S4f S5c 18 N3g B7c 19 P1f P1d 20 P2f S2d
21 L1g K2b 22 P2e S1c 23 L9h P6d 24 R2f R6b 25 P3e P3e
26 S3e P3d 27 S2d P2d 28 P2d P3e 29 B3e G3d 30 B4f P4e
31 N4e G4e 32 P1e G4f 33 R4f S4b 34 G3d S*3c 35 G3c G3c
36 P3d G3b 37 R2f S2d 38 R2d P2c 39 R2i B5c 40 P2f P6e
41 P1d P6f 42 S6f P8f 43 P8f B3g+ 44 P1c+ L1c 45 P1d L1d
46 L1d P8g 47 G8g N9e 48 S4a S4c 49 S3b+ K3b 50 G3c N3c
51 P3c+ K3c 52 N4e K4d 53 N5c+ K5c 54 B8d S9i 55 K7g N8g+
56 K8g G8h 57 K9f R6f 58 N4e K6c 59 G6f S8g   0-1


 Sente: Koji Tanigawa Meijin
  Gote: Kenji Waki 7-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 3
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 K5h S4b 10 R3f K6b
11 P9f K7b 12 G3h P9d 13 S4h G6b 14 P1f P1d 15 K6i P5d
16 S6h R8e 17 N1g P8f 18 N7g R8b 19 P8e N9c 20 N2e N8e
21 N3c+ S3c 22 N8e R8e 23 N7g R2e 24 P2f R4e 25 P7e B3a
26 B9g B7e 27 P8d P3e 28 R7f N6d 29 R7e R7e 30 B8c K8a
31 B6e+ R6e 32 N6e P8g+ 33 G8g R8i 34 N7i P8b 35 R4a S4b
36 R1a+ N*7f 37 L7h B5e 38 +R1b N6h+ 39 K6h S8h 40 G8h B8h+
41 B8h R8h+ 42 +R3b B4i   0-1


 Sente: Tadahisa Maruyama 7-dan
  Gote: Kunio Yonenaga 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 3
Opening: Nakabisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h S4b  5 P5f R5b
 6 K6h K6b  7 K7h K7b  8 S5g P5d  9 G45h K8b 10 B7g L9b
11 K8h K9a 12 L9h S8b 13 K9i P7d 14 S8h S5c 15 Gh6h S6d
16 S6f G45a 17 Gh7h P4e 18 R2f G56b 19 B8f P1d 20 Gi7i G7a
21 R3f P5e 22 P5e S5e 23 P5c G5c 24 S5e B5e 25 R5f P5d
26 R5e P5e 27 S4a R5a 28 B4b G5b 29 S5b+ R5b 30 B45c+ R1b
31 +B5d R5a 32 +B4e P7e 33 P5d R4b 34 +B5e R4g+ 35 +B1a N1c
36 +B6f R5d 37 +B6e +R4e 38 P5e R5b 39 L7d G6a 40 +B5d +R4a
41 G5c S6b 42 G5b +R5b 43 R1a P4a 44 R1c+ G6d 45 N4d +R5a
46 +B6d P6d 47 G7b S*6c 48 G6a +R6a 49 +R1b G5a 50 P5d B4b
51 P7e P7c 52 L7c+ S87c 53 P7d S8b 54 N3b+ S7d 55 +N4b P4b
56 P4c P4c 57 P5c+ S5c 58 G7b +R7b 59 +R7b L7a 60 +R1b S6c
61 P7g S6b 62 B9e G8d 63 B8d P8d 64 R2a B8c 65 B3c G5b
66 G6a B6a 67 R6a+ G*5a 68 B5a+ S5a 69 B3c B7c 70 B5a+ 1-0


 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Hiroki Iizuka 5-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 4
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 G56g S3c 10 S7g B3a
11 P3f P4d 12 B7i G54c 13 B6h P7d 14 K7i P9d 15 K8h P9e
16 P2f S7c 17 P2e P7e 18 P7e B7e 19 P6e B4b 20 B4f R9b
21 S5g K3a 22 S56f K2b 23 P7e P6d 24 S7f P6e 25 S76e P6d
26 S7f P7d 27 N7g P7e 28 S67e P7d 29 S6f S6b 30 P8f S6c
31 P1f N7c 32 P7e R7b 33 P7d S7d 34 P7e S6c 35 N3g P1d
36 R1h P4e 37 B5g S4d 38 P4f P4f 39 P4e P4g+ 40 P4d G4d
41 B3i +P3g 42 S7d S7d 43 P7d N6e 44 N6e P6e 45 S66e P4h
46 P6d N5c 47 P6c+ N6e 48 S6e R9b 49 S*6d S2g 50 R1g S3f+
51 P7c+ B3c 52 K8g +P2g 53 B4h +P1g 54 B6f P9f 55 P9f R8i
56 K7f S8e 57 P8e R8e+ 58 K7g +R6e 59 N5g P7f 60 G7f N8e
61 K8g +R5f 62 S6g +R4f 63 +P8c P7e 64 G6e +S4g 65 +P9b +S5g
66 K8f N8c 67 R8b S7g 68 G7g N7g+ 69 R8c+ G8e   0-1


 Sente: Masataka Goda 6-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 4
Opening: Mukaibisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R2b  5 K6h K6b
 6 K7h K7b  7 P5f S4b  8 G45h K8b  9 S6h S4c 10 P3f S7b
11 P9f P9d 12 S65g P5d 13 P4f G45b 14 Gi6h P8d 15 S3g P7d
16 S2f R3b 17 P3e G5c 18 P3d S3d 19 P3e S4c 20 S3g P3d
21 S3f B5a 22 R3h P3e 23 S3e P3d 24 S2f L1b 25 R4h B7c
26 L1h N3c 27 S1e P1d 28 P2d R2b 29 R2h S3b 30 P2c+ S2c
31 S2f S3b 32 N3g R2a 33 R2i P6d 34 N2e B5a 35 P1f P8e
36 P6f S8c 37 N3c+ S3c 38 G56g G7b 39 P2e B8d 40 S3g P3e
41 N2d S2d 42 P2d P5e 43 P5e N6c 44 S*5f N5e 45 S5e P5d
46 P2c+ P5e 47 +P2b R5a 48 +P3b P6e 49 +P4b R6a 50 P6e N7c
51 +P5b G5b 52 R2b+ G56c 53 N6d G6d 54 P6d N5f 55 S5f P5f
56 G6c S5i 57 N7e P7e 58 G7b S7b 59 G7d N7a 60 B4d P6f
61 P6c+ P6g+ 62 G6g R6c 63 G6c N6c 64 R6a P4b 65 +R4b N6f
66 G6f 1-0


 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Kenji Waki 7-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 4
Opening: Yokufudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 K5h S4b 10 R3f K6b
11 R2f K7b 12 S6h P1d 13 G3h R8d 14 N7g P5d 15 P8e R9d
16 P9f P5e 17 B9g P2e 18 R6f R5d 19 P7e G6b 20 R8f P8c
21 S4h B1c 22 R7f S5c 23 P4f G4b 24 S4g G45b 25 P6f P9d
26 G6g P2f 27 P2h S8b 28 P6e P1e 29 P3f S9c 30 N3g K8b
31 G6f G7b 32 P5f P5f 33 P5e R1d 34 G5f G56b 35 S5g L9b
36 S6f K9a 37 B7i S8b 38 B5g R3d 39 R8f S4d 40 N4e N4e
41 P4e B5g+ 42 S5g S5c 43 B2b R1d 44 B3c+ P1f 45 P1f P1h
46 L1h B2i 47 P1e R1c 48 +B5a B1h+ 49 P5d S5d 50 P5e S4e
51 G4e L4d 52 G4d P4d 53 N5d G*6a 54 N6b+ Ga6b 55 P9e N4e
56 P9d +B2i 57 L9c N9c 58 P9c+ L9c 59 L9c+ S9c 60 P9d P5f
61 P9c+ P5g+ 62 K6i 1-0


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Tadahisa Maruyama 7-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 4
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P9f S6c 12 N7g P3d 13 K4h K4b 14 R5f R8b 15 P7e B4d
16 P4f S2b 17 B9g G5b 18 R8f P8e 19 R7f P2d 20 P6f S2c
21 P6e P6e 22 P6d S5d 23 P7d P7d 24 R7d P7c 25 R7f P9d
26 P8c R8c 27 P7b P7d 28 P7a+ P8f 29 B8f P7e 30 B7e R8i+
31 +P8a P7d 32 B9g P6f 33 G5h +R9i 34 S8h +R8i 35 P7i L7e
36 R8f P9e 37 +P9a P9f 38 R9f P8g 39 G8g P6g+ 40 G6g L7g+
41 G87g N8e 42 N6f N9g+ 43 N5d P5d 44 R9b+ P8b 45 P2b +N8h
46 P2a+ +R7i 47 P6c+ S3i 48 K4g G6c 49 +R8b P6b 50 L6f N3e
  0-1
  
  
 Sente: Masataka Goda 6-dan
  Gote: Hiroki Iizuka 5-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 5
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 R3h G54c 13 P1f P7d 14 P3e P3e 15 B3e B6d
16 B4f S7c 17 S5g K3a 18 K7i K2b 19 K8h P8e 20 P1e P9d
21 P2f P9e 22 N1g P3d 23 P6e B4b 24 S56f S2d 25 G56g S1e
26 P7e R9b 27 P7d S7d 28 P7e S8c 29 P5e P5e 30 P5d S2f
31 S5e S8d 32 N2e P2d 33 P6d P6d 34 P3c N3c 35 N3c+ Gb3c
36 S6d G5d 37 P5c P6f 38 G6f P6e 39 R5h G6d 40 P5b+ B3a
41 +P4a P6f 42 +P3a P5e 43 B5e G5e 44 R5e P5d 45 R6e B5f
46 P2c G2c 47 G3b R3b 48 +P3b K3b 49 R6f B7h+ 50 K7h S4b
51 R8b P6e 52 R6e P6d 53 R6d S7c 54 B4c K4c 55 R6c+ 1-0


 Sente: Tadahisa Maruyama 7-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 5
Opening: Irregular

 1 P7f P8d  2 G7h P8e  3 B7g P3d  4 S6h G3b  5 S3h S6b
 6 P4f P5d  7 S4g S5c  8 S5f S6d  9 P6f S5e 10 S5e B5e
11 R4h S4b 12 S6g S5c 13 G5h P9d 14 P9f G5b 15 K6h P7d
16 K7i B7c 17 P2f N3c 18 P1f P4d 19 P1e G54c 20 P5f K4b
21 L1g B8d 22 P3f P6d 23 S6c S8c 24 R1h G2b 25 P3e P3e
26 P5e P5e 27 R3h N7c 28 R3e P3d 29 R5e P5d 30 R5f R8a
31 P7e P7e 32 P6e R6a 33 P6d P6b 34 R6f P7f 35 R7f P6c
36 P7d P6d 37 P7c+ P7e 38 +P8c P7f 39 +P8d P7g+ 40 N7g P9e
41 B7d P9f 42 S5b R2a 43 +P7c P7f 44 S7f G3b 45 +P6c B3f
46 P5i P9g+ 47 S4c= G4c 48 G5b K3a 49 +P5c S5g 50 S4g S8h
51 G8h +P8h 52 K8h L9i+ 53 K9i L9c   0-1


 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Masataka Goda 6-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Round 6
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 G7h G5b  9 K6i S3c 10 S7g B3a
11 B7i P4d 12 P3f G54c 13 S3g B6d 14 B6h K3a 15 K7i P7d
16 K8h K2b 17 S4f S5c 18 N3g R7b 19 P2f S2d 20 P1f P1d
21 R3h N3c 22 L1h L9b 23 P9f P9d 24 P6e B9a 25 B5g N7c
26 B8d S4b 27 B6f N6e 28 S6h K2a 29 P2e S1c 30 P6b R6b
31 P5e S2b 32 P5d G5d 33 P5e G6d 34 P1e P1e 35 P3e S4c
36 P3d S3d 37 N4e P4e 38 R3d P4f 39 P5d P5b 40 S4a N5e
41 R4d S*3a 42 S3b+ S3b 43 R4b+ S*3a 44 +R5a N6g+ 45 S6g G6a
46 +R6b G6b 47 R8a G5e 48 B8d R6a 49 G7a G7c 50 G6a G8d
51 R9a+ P8f 52 P8f N5g+ 53 P1b L1b 54 G6b G6e 55 +R8a B4d
56 P6f +N6g 57 G6g G6f 58 G6f B6f 59 N*7g P4g+ 60 G5b P8g
61 K8g P8e 62 P1c L1c 63 B3d P8f 64 K8f P8e 65 N8e S3e
66 G7g B5g+ 67 P1d L1d 68 P1c P5a 69 +R8d G1a 70 P6f P5b
71 B5b+ +B4f 72 G6e P8h 73 N7c+ P8i+ 74 K8e G9c 75 +R8b N8a
76 K7d N7c 77 +R7c P5a 78 +B5a +B7c 79 K7c 1-0


 Sente: Hiroki Iizuka 5-dan
  Gote: Tadahisa Maruyama 7-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Second Chance, Round 1, Sennichite Replay
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K4a 12 K5h S6b 13 G3h P5d 14 S4h P5e 15 S6h B4d
16 R2h P7d 17 S7g S5c 18 P3f S6d 19 S6f P7e 20 P7e N7c
21 N3g P2f 22 P4f P5f 23 P5f N3c 24 P4e B5c 25 G4g S6e
26 S6e N6e 27 B5e S2g 28 R2i S3h= 29 B7c+ R1d 30 R5i S4g+
31 K4g P2g+ 32 S5d B2f 33 S6e G3h 34 S4f N2e 35 N5c B5c
36 N2e B2f 37 N3g G4h 38 K4h S2h 39 K5g S3g= 40 R7i S4f=
41 +B4f N5c 42 S7f N*6e 43 S6e N6e 44 K6f S5g 45 +B5g N5g+
46 K5g B*4h 47 K6h P7f 48 R2i S3h 49 R6i B23g+ 50 K7i +B3f
51 R6h B5g+ 52 P3c +B2e 53 P3b+ K3b 54 K8h N7g 55 N7g P7g+
56 K7g +Be3e 57 R6i N6e 58 K7f P7d 59 S6f P7e 60 K6e +B5h
61 R8i +B5c 62 S5e P5d 63 N4d P4d 64 S4d +B6d 65 K6f N6e
66 S*4c K2c 67 N1e K1b 68 G2c S2c 69 N2c+ K2c 70 G3d 1-0


 Sente: Hiroki Iizuka 5-dan
  Gote: Masataka Goda 6-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Second Chance, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 P3e B6d 13 R1h P7d 14 G56g P9d 15 P3d S3d
16 B6h P9e 17 K7i N7c 18 P4f L9c 19 S4g R9b 20 R3h P3c
21 S8h N8e 22 P8f N9g+ 23 S9g P9f 24 S8h P8e 25 P9h P8f
26 P6e B4b 27 B5g L9e 28 N3g P6d 29 P6d B6d 30 R6h S6c
31 Gg7g K3a 32 R6e P7e 33 P7e R6b 34 G8f P5e 35 P5e S7d
36 P7d B8f 37 R6b+ G6b 38 R8a K2b 39 R8f+ R4i 40 P6i R4g+
41 B7e G6e 42 B8d P6f 43 B6b+ P6g+ 44 S8g P8e 45 +R8e P7g
46 N7g +P7g 47 +B5c K1b 48 +R8b +P7h 49 S7h S8h 50 +R8h N7f
51 +R8b G8h 52 +R8h N8h+ 53 K8h G7f 54 N8i R8c 55 K7i P9g+
56 P9g L9g+ 57 +B9g P7g 58 N7g G7g 59 G6h N8g   0-1


 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Masataka Goda 6-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Final Match, Game 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 G7h G5b  9 K6i S3c 10 S7g B3a
11 B7i P4d 12 P3f P7d 13 S3g P8e 14 P3e B6d 15 P3d S3d
16 R1h B7c 17 B5g S5c 18 K7i P6d 19 K8h R6b 20 P9f P9d
21 P1f B8d 22 R3h N7c 23 S4f P3c 24 S3e S4c 25 B4f K3a
26 N1g P9e 27 P9e L9e 28 P9f L9f 29 P9g L9g+ 30 K9g P6e
31 P6e P3d 32 S2f P4e 33 B2h P9f 34 K8h N6e 35 S6f B6f
36 G6f N5g+ 37 B8d P4f 38 B6b+ G6b 39 R5a S4a 40 P3c N3c
41 P4f P6e 42 G6e B4g 43 R3g B5f+ 44 P6g +N4g 45 N2e N2e
46 P3c G3c 47 R4g +B4g 48 N4e +B6e 49 N5c+ G5c 50 R5c+ G5b
51 +R8c P6f 52 +R8e N7e 53 P6f +B5f 54 P7e R3h 55 L7i R2h+
56 N4e B6g 57 G*7g B8e+ 58 N3c+ S4b   0-1


 Sente: Masataka Goda 6-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 23rd Kio Tournament, Final Match, Game 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f S4b  5 S4h P5d
 6 G45h G3b  7 P6f K4a  8 G6g S3c  9 B7i P7d 10 G7h G5b
11 K6i P4d 12 P3f B3a 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h K2b 17 S4f P8e 18 N3g S5c 19 P2f S2d 20 P1f P1d
21 R5h B7c 22 P5e P5e 23 S5e R5b 24 S4f R5a 25 P5e P5d
26 P5d S5d 27 P5e S5e 28 S5e B5e 29 S4f P5d 30 S5e P5e
31 R2h S5f 32 B2d P2d 33 P2e P2e 34 B8d R3a 35 B6b+ S6g+
36 G6g B4i 37 G6h P7e 38 S5b Gc4b 39 N2e P2d 40 +B4d S3c
41 N3c+ G43c 42 +B3c N3c 43 P2c K2c 44 S*4c G4c 45 S4c= P7f
46 G4d P7g+ 47 G7g N7f 48 G7f S7i 49 K7i B5g 50 K8h S7i
51 K9h 1-0

[ Crosstable | Kio Index | Shogi Nexus Index ]


98 October 18

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net