22nd Kio Tournament

 Sente: Bungo Fukusaki 8-dan
  Gote: Kenji Kobayashi 8-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Sangenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R3b  4 P2e B3c  5 K6h S4b
 6 K7h K6b  6 P5f K7b  8 S5g P5d  9 B7g K8b 10 K8h S5c
11 L9h S6d 12 S6f L9b 13 K9i K9a 14 S8h S8b 15 G7i G7a
16 G5i G5a 17 G56i G56a 18 P3f P7d 19 B6h B5a 20 G67h G67b
21 P1f P1d 22 P9f P9d 23 P8f R5b 24 B7g L1b 25 S8g R3b
26 B6h R5b 27 R5h N1c 28 P2d P2d 29 P1e P1e 30 L1e P5e
31 P5e P5g 32 R5g P2e 33 B5i B2d 34 R5f B7i+ 35 G7i G6e
36 R5h G6f 37 P6f P5f 38 G5d S6g 39 R8h P5g+ 40 P8e +P5f
41 P9e P9e 42 P9d +P6f 43 L9e +P7f 44 B4h P9g 45 G6d +P8g
46 R8g S9h 47 K8h S8g+ 48 K8g P6d 49 S7g P9h+ 50 S9c N9c
51 P9c+ L9c 52 P9b K8a 53 L9c= S9c 54 B9c+ S*7f 55 S7f S7f+
56 K7f R9f 57 N8f R9c 58 L9d B4i 59 B6g L7e 60 K8g G7f
  0-1


 Sente: Tadahisa Maruyama 6-dan
  Gote: Osamu Nakamura 8-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 G7h B7g+
 6 S7g S4b  7 P1f P1d  8 S3h S7b  9 P4f P6d 10 S4g S6c
11 G5h P6e 12 K6h S5d 13 S5f G5b 14 P9f P9d 15 K7i K4a
16 P2e S3c 17 P6f P6f 18 S6f K3a 19 G56g K2b 20 N7g P4d
21 P6d P6c 22 P6c+ G6c 23 S65e S5e 24 S5e P5d 25 P6d P5e
26 P6c+ P6f 27 G66h P8f 28 P8f S6g 29 B6e S7h+ 30 G7h S6g
31 S4a S7h+ 32 K7h G3a 33 G3b G3b 34 B3b+ R3b 35 S3b+ K3b
36 R8b G4b 37 S4c K4c 38 G5c K3b 39 G4b K2b 40 G4c K1c
  0-1


 Sente: Hiroshi Kamiya 6-dan
  Gote: Kiyosumi Kiriyama 9-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P2f P5d  3 P2e P5e  4 P2d P2d  5 R2d G3b
 6 R2h R5b  7 G45h P2c  8 S4h K6b  9 K6h R5d 10 P3f P5f
11 P6f P3e 12 P5f P3f 13 G5g K7b 14 G4f K8b 15 S7h S7b
16 S6g P6d 17 P5e R5b 18 K7h G3c 19 R2f G2d 20 R3f R3b
21 P3e P3d 22 P3d R3d 23 P3e G2e 24 R3i R2d 25 N3g G2f
26 P2e R1d 27 N4e S4b 28 P5d P5b 29 R2i G1g 30 P5c+ P5c
31 P1e R1e 32 P2d G1h 33 P2c+ G1i 34 R2d R1h+ 35 G5h B4d
36 +P3c P2c 37 R2c+ P2b 38 +R3d P6e 39 P5e P6f 40 S6f S5a
41 +R4c P3f 42 K6g +R2i 43 S5i P4h 44 +R4d P4i+ 45 S6h P3g+
46 N5c= G5b 47 N4a+ +P44h 48 G4h +P4h 49 +P4b +R8i 50 S7i G6c
51 +P5a N7d 52 K5f N6f 53 P6d +R8h 54 P6c+ +R5h 55 K6e S6c
56 S7a K7a 57 G6b K8b 58 B7a K9b 59 G6c S7d 60 K6d S7b
61 B8b+ K8b 62 G7b K9b 63 G8b 1-0


 Sente: Keita Inoue 7-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P1f P4d 12 P1e G54c 13 L1g S5c 14 G56g P4e 15 P3f S54d
16 N3g P3e 17 P3e S2d 18 R3h S23e 19 N4e B6d 20 P3g P7d
21 P6e B7c 22 P7e P7e 23 B5g B6b 24 P4f R7b 25 S4g K3a
26 S6f N3c 27 N3c+ S3c 28 P4e P4f 29 S5h N5c 30 P4d Sc4d
31 P1d P1d 32 P3f N4e 33 B6h P3g 34 R1h S3f 35 B4f S2g+
36 R1i +S2h 37 R5i P3h+ 38 P4i R9b 39 L1d P4g 40 S55g N5g+
41 R5g P4h+ 42 P4h S4e 43 B2h +P2h 44 P3c G43c 45 S8c B3e
46 S9b= L1d 47 K7i B*4d 48 P3f S3f 49 P5e P5e 50 S5e B5g+
51 G5g R4i 52 N6i B3e 53 S4f L6f 54 S3e R6i+ 55 K8h L6h+
56 G7g +R7i 57 K9h +L7h 58 B1c S2b 59 R1a N2a 60 G7h +R7h
61 L8h G7f 62 N7i S1c 63 B1b G2b   0-1


 Sente: Koji Tanigawa 9-dan
  Gote: Teruichi Aono 9-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P8d  2 R6h S6b  3 K4h K4b  4 K3h K3b  5 K2h P3d
 6 P6f P5d  7 S7h G65b 8 L1h S5c  9 K1i P1d 10 S2h P4d
11 S6g P4e 12 G3i G4c 13 G5h P2d 14 S5f S4d 15 P7e P8e
16 B7g K2c 17 R7h S3b 18 B5i B3a 19 G54h P9d 20 G43h R8d
21 P3f P2e 22 R7f B1c 23 B4h P5e 24 S6g K2b 25 P6e S2c
26 P7d R7d 27 R7d P7d 28 R8b G3b 29 R8a+ R6h 30 +R9a R6g+
31 P2f P2f 32 L2e S*1b 33 +R4a +R6i 34 B2f S3c 35 L2c+ S2c
36 N2e L2d 37 N3g L2e 38 N2e B5g+ 39 S4h +B7e 40 N3c+ G43c
41 S4d P2e 42 S3c+ N3c 43 P2d S2d 44 G2a K2c 45 L4d S*1c
46 B3g N2f 47 B2f P2f 48 N1f +B4h 49 L4b+ P1e 50 +R3b K1d
51 G*2i N2g 52 S2g P2g+ 53 G2g +B3i 54 G3i +R3i 55 P2i B3g
  0-1


 Sente: Toshiaki Kubo 5-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 P1f P3d  3 P6f P1d  4 R6h S6b  5 K4h K4b
 6 S3h K3b  7 G65h P5d  8 S7h G65b 9 K3i P7d 10 K2h S4b
11 B7g P8e 12 P4f S45c 13 L9h G44b 14 P5f R7b 15 S6g P7e
16 P7e S6d 17 P6e B7g+ 18 N7g S7e 19 N8e P7f 20 R7h R8b
21 P8f B8g 22 B5g S8f 23 R7f B7f+ 24 S7f R7h 25 S6g R9h+
26 B6f N3c 27 P8d +R8g 28 G6h S9e 29 B6a +R8e 30 P8c+ R8c
31 B8c+ +R8c 32 G65h P6d 33 P3f P6e 34 B7e S8d 35 B3i S87c
36 P1e P1e 37 P1c P4d 38 L1e P1d 39 L1d L1e 40 B5g P1g
41 P8d P1h+ 42 K3i +R7d 43 P1b+ +P2i 44 K2i N6f 45 +P2b K4c
46 L1a+ N5h+ 47 S5h N6f 48 S6g +R7g 49 P6h B1i 50 K3i +R6g
51 P6g G5h   0-1


 Sente: Hiroshi Kamiya 6-dan
  Gote: Satoshi Murayama 8-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 P6e B4b 15 P5e S5c
16 R5h P5e 17 S4f S5d 18 S6f P5f 19 R5f G5c 20 N3g R5b
21 S45e S4c 22 B4f L9b 23 P5d G5d 24 S5d R5d 25 R5d S5d
26 K7i P5a 27 K8h P8e 28 R8c P8f 29 P8f P8g 30 K8g R4i
31 G*8h R4g+ 32 G5g +R4f 33 G4f P8e 34 P8e B5i 35 G5f B8f+
36 K9h +B7f 37 G88g +B5h 38 S7g S6g= 39 G78h S5f+ 40 R8a+ P8f
41 S8f G7f 42 R7b K3a 43 N2e G8g 44 G8g G7f 45 N3c+ B3c
46 N2e B4b 47 G7f +B7f 48 S8g +B8f 49 S8f S4c 50 G5c B5c
51 +R5a N4a 52 B4b G4b 53 +R4b B4b 54 G2b 1-0


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Osamu Nakamura 8-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Yodo-Furibisha

 1 P7f G3b  2 G7h P8d  3 S6h P3d  4 P6f S4b  5 P5f P5d
 6 S4h P4d  7 K6i S5c  8 G5h G4c  9 P2f B3c 10 G56g P7d
11 P3f R2b 12 P4f K6b 13 N3g S7b 14 S4g K7a 15 S7g P9d
16 P9f K8b 17 B7i B4b 18 B6h S8c 19 K7i G7b 20 K8h N7c
21 P8f S6b 22 K7i R3b 23 S8h P3e 24 P3e R3e 25 P3f R3b
26 S8g P4e 27 P4e B6d 28 P5e P5e 29 P6e B4b 30 K8h G5d
31 P2e P4f 32 B4f P8e 33 P8e P8f 34 S9h N8e 35 P2d P2d
36 P4d G4d 37 P8d S8d 38 P5c B3c 39 P8g P8g+ 40 S8g P8f
41 S8f S67c 42 S8e S8e 43 P8f P5f 44 P8e G4e 45 N7g G4f
46 S4f P8g 47 K8g R4b 48 N4e B3i 49 R3h P8f 50 K8f S7e
51 P7e B7e+ 52 K8g P8f 53 K8h P5g+ 54 G5g R4e 55 S4e +B5g
56 N8d S8d 57 P8d +B8d 58 S6a G7a 59 G7b G7b 60 S7b+ K7b
61 S6a K8b 62 G7b K9c 63 S8b K8c 64 G7c +B7c 65 S7c+ K7c
66 R7a K8b 67 R7b+ K9c 68 +R7c G8c 69 B7a K9b 70 +R7b N8b
71 P8d S8g 72 K8i 1-0


 Sente: Hifumi Kato 9-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 P2e P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S2b  7 S3h S7b  8 G7h S3c  9 S2g P7d 10 S2f S7c
11 S1e B5d 12 B3h S2b 13 P2d P2d 14 S2d P2c 15 S1e S6d
16 P4f P7e 17 P7e S7e 18 P7f S6d 19 K6h S5e 20 S2f N3c
21 P3f S4f 22 S6f B3f 23 B5f P5d 24 R4h S5e 25 B3h S4d
26 S3g B1d 27 P1f P2d 28 P1e B2c 29 S4f P6d 30 B2g K4b
31 B5d G5b 32 S45e S5e 33 S5e S4e 34 B4e N4e 35 R4e P8f
36 P8f P8h 37 N7g P8i+ 38 G5h S3c 39 S6d B2h 40 P3g B1i+
41 R8e R8e 42 N8e K3a 43 N4e P8g 44 N3c+ P8h+ 45 G8h +P8h
46 S*5c R7h 47 K5i R7i+ 48 K4h L4d 49 P4g G4a 50 P2b G2b
51 R7a P5a 52 S*4b G54b 53 S4b= G4b 54 R5a+ S4a 55 +N4b K2a
56 G*5i +B2i 57 S3a S3i 58 K4i N2f 59 G3b B3b 60 S2b+ K2b
61 +N3b K3b 62 B2a K2c   0-1


 Sente: Kunio Yonenaga 9-dan
  Gote: Masataka Goda 6-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S6b  7 P9f P1d  8 P1f P6d  9 S3h S6c 10 P7f P8f
11 P8f R8f 12 N7g P9d 13 K4h K4a 14 B9g R8i+ 15 B8h S7d
16 P7e S7e 17 P7f S8f 18 P8g S7g+ 19 G7g P3d 20 S*7h +R8h
21 S8h N8e 22 G6f P6e 23 R2e P6f 24 R8e B7b 25 R8b+ G*7a
26 +R9a P6g+ 27 S6g B8h+ 28 N6d B6c 29 L8d G4b 30 L8b+ K3b
31 P6b G76b 32 +L8a P6f 33 S5f +B7g 34 N4f P6g+ 35 +L7a P8a
36 +L6a G6a 37 N3d S5i 38 K3i +P5g 39 P2b +P5f 40 P2a+ L2d
  0-1


 Sente: Kenji Kobayashi 8-dan
  Gote: Michio Ariyoshi 9-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Sangenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P8d  2 R7h P3d  3 P6f P8e  4 B7g S6b  5 S6h K4b
 6 K4h K3b  7 K3h P5d  8 P5f P7d  9 G65h G65b 10 K2h P1d
11 L1h S5c 12 K1i B3c 13 S2h K2b 14 P3f L1b 15 S5g K1a
16 G3i S2b 17 G54h G54b 18 S4f S4d 19 B5i R7b 20 P9f P9d
21 G43h Gb3b 22 N9g G43a 23 N8e B5a 24 P8f B8d 25 B4h P1e
26 R7i R8b 27 L9h R5b 28 B3g R5a 29 R6i B6b 30 P6e B5c
31 S5g P5e 32 P5e B8f 33 S6f P5g 34 G4i P3e 35 P5d R5d
36 P5i N9c 37 P8g B4b 38 N9c+ L9c 39 N3d B2d 40 N2b+ Ga2b
41 P3e S3e 42 S4e P3f 43 B7c+ R5b 44 +B6c R5a 45 +B6b N3g
46 S3g P3g+ 47 N3g P3f 48 N2e N*3c 49 N3c+ N3c 50 +B5a N4e
51 R4a N2a 52 P3c P3g+ 53 R6h B3c 54 +B3c G23c 55 B5e B4d
56 N2e B5e 57 S5e +P3h 58 G3h B7g 59 N*1c P3a 60 N2a+ K2a
61 N3c= K2b 62 N2e P2d 63 N2a+ K2c 64 +N2b K2b 65 G3c G3c
66 N3c+ K1c 67 G1d K1d 68 B2c K2e 69 B4e+ N1a 70 R4c+ K1d
71 +B3e B5e+ 72 P3g 1-0


 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g S3c 10 S7g B3a
11 P3f G5b 12 B7i P4d 13 S3g P8e 14 P3e B6d 15 P3d S3d
16 R1h S5c 17 B5g B7c 18 K7i K3a 19 K8h P4e 20 P6e S4d
21 P7e P7e 22 B7e K2b 23 P4f P4f 24 P7d B5a 25 R4h P8f
26 S8f P4g+ 27 R4g P4e 28 B6f G54c 29 R4i P5e 30 P3e S33e
31 P3f S2d 32 P4f G5d 33 P4e S43c 34 P4d P4e 35 P4c+ G4c
36 G7f R5b 37 P5e G5e 38 B7e R5d 39 S7g P5g 40 R5i G5f
41 S4h B4b 42 P6d P4f 43 P4d R4d 44 S5g P5h 45 R4i G5g
46 B5g P4g+ 47 B6f R4f 48 P5c P5i+ 49 R5i P5g 50 P4d S4d
51 P4e S43c 52 P6c+ P5h+ 53 P5b+ +P5i 54 P4d S6i 55 G7i S4d
56 +P4b G4b 57 B6d S23c 58 B4f +P4f 59 R8b +P4e 60 P4c B4f
61 P4b+ B8b 62 G3b K1b 63 K9h +P5e 64 G2a K2a 65 G3b K1b
66 G6i P2d 67 N3e P1d 68 G3c S3c 69 S3b R2h 70 S8h 1-0


 Sente: Teruichi Aono 9-dan
  Gote: Makoto Nakahara Eisei Judan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K4a 12 K5h G5a 13 P3f R5d 14 P3e P7d 15 B3c+ N3c
16 B6e R4d 17 P3d R3d 18 B4c+ G4c 19 R2b+ P4f 20 P4f B1d
21 K6h B*4g 22 P2d P2a 23 +R2a K5b 24 P2c+ P8h 25 S8h B6i+
26 K7g P7e 27 S7i P7f 28 K8h B4g+ 29 S4h +B4h 30 G4h R3i+
31 +P3c +B7h 32 K7h +R4h 33 N6h S7g 34 N7g P7g+ 35 K7g N6e
36 K8f +R4f 37 P5f G8e 38 K8e N7c 39 K8d +R4d  0-1


 Sente: Masataka Goda 6-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 P3e B6d 14 R1h P3e 15 B3e G54c
16 K7i K3a 17 K8h K2b 18 S3g P8e 19 S3f S7c 20 B2f P3d
21 N3g P7e 22 P7e S8d 23 P4f P8f 24 S8f S7e 25 S7e B7e
26 N2e B6d 27 P6e B4f 28 S4g B7c 29 P7d B8d 30 B3g R9b
31 N3c+ G43c 32 S6f P4e 33 S*7e B6b 34 P5e N2e 35 B2f B2f
36 P2f N3g+ 37 S5f P4f 38 P5d B3e 39 P3f +N3f 40 S4e +N2g
41 R4h S3g 42 R4i +N3h 43 P3f B2f 44 R5i P4g+ 45 P2g S4f+
46 P2f +S4e 47 P5c+ P5g 48 B5d P5h+ 49 B4e +P5i 50 P3e +P6i
51 P3d G4d 52 B6c+ R5h 53 P5i R4h+ 54 +B4a P7f 55 G7f S6g
56 Gf7g S7h+ 57 G7h G6g 58 S5h G7h 59 K7h +P5h 60 B5a S7f
61 +B3b R3b 62 G3c N3c 63 P3c+ R3c   0-1
 
 
 Sente: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
  Gote: Akira Shima 8-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 P3e B6d 14 R1h P3e 15 B3e G54c
16 K7i K3a 17 K8h P8e 18 P1f P3d 19 B6h S7c 20 S5g K2b
21 P1e B4b 22 P2f S8d 23 N3g S2d 24 N2e P7e 25 P7e S7e
26 P7f S8d 27 P6e P8f 28 P8f N7c 29 S56f S2e 30 P2e N7d
31 R2h G43c 32 B4f N6f 33 G6f S4e 34 B3g S3f 35 B4h S8e
36 P8e N8e 37 P8g N7g+ 38 N7g S*2g 39 R2i S3h+ 40 R2f +S4h
41 R3f P8f 42 P8f P8g 43 G8g B6i 44 S7h B4g+ 45 R1f +S5h
46 R1h +S5g 47 P3e P3e 48 R1g +B4h 49 P4i +B5h 50 S*6i +B4g
51 R4g +S4g 52 P4h +S4h 53 B3g P8e 54 B8b+ P8f 55 G9f R4i
56 N2f 1-0


 Sente: Kenji Kobayashi 8-dan
  Gote: Hiroshi Kamiya 6-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P8d  2 R6h S6b  3 K4h K4b  4 K3h K3b  5 K2h P5d
 6 S7h P3d  7 P6f G65b 8 L1h B3c  9 S6g K2b 10 K1i S3b
11 S2h P2d 12 G3i P1d 13 G5h S2c 14 P4f G3b 15 G4g S5c
16 P3f P8e 17 B7g P7d 18 P5f P1e 19 P9f P9d 20 R3h P4d
21 P6e P4e 22 B3c+ N3c 23 P4e P8f 24 B4f R8d 25 B9a+ P8g+
26 +B4f +P9h 27 N7g R8g+ 28 S7h +R8h 29 P3e P3e 30 P3d S3d
31 L3g G54c 32 L9h S4e 33 +B3e P3f 34 G3f S3f 35 L3f P3d
36 +B3d G3d 37 L3d P3e 38 L3c+ G3c 39 P3d G3d 40 N4f B4c
41 N3d B3d 42 R3e P3c 43 R3d P3d 44 G4c G4b 45 G5c G5c
46 S4b G3b 47 B4a L3a 48 P3c 1-0


 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Makoto Nakahara Eisei Judan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K4a 12 K5h G5a 13 P3f R5d 14 S4h P7d 15 G3h N7c
16 N3g S6b 17 P3e R2d 18 P2e R5d 19 P1f P9d 20 P9f B8h+
21 S8h S3c 22 G2g P3h 23 S7g P8h 24 S8h S4d 25 G3f N6e
26 R2i B3i 27 G6h B4h+ 28 K4h N5g+ 29 G5g S3i 30 K5h P2h
31 P5e P2i+ 32 K6h S5e 33 N2d S4d 34 N3b+ K3b 35 P5f S4h=
36 G6f R4i 37 K7g S5g= 38 G6e R5f 39 G4e S4e 40 N4e P8e
41 P8f N7c 42 S3c N3c 43 N3c+ K3c 44 B2d K2c 45 B3d K2b
46 G3c K3a 47 B5f N6e 48 B6e G7h   0-1


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P3f P3d 13 P3e P3e 14 S3g S6c 15 S4f S5d
16 K5h B4d 17 G3h S2b 18 P3d S1c 19 B4d P4d 20 S3e B5e
21 B8h B1i+ 22 S4d S2b 23 S5c+ +B1h 24 P2d P5e 25 P2c+ S2c
26 P3c+ G3c 27 R2h +B4e 28 P2b P2g 29 R2g R2b 30 N3g +B2g
31 G2g R3h 32 K6i R3i+ 33 K6h +R3h 34 K7g S6e 35 P6f S7d
36 B5d G7a 37 P3b G4d 38 B3f R3b 39 P7e S8c 40 B6c+ G7b
41 +B3f P3e 42 P3c N3c 43 +B2f P7d 44 P9f P7e 45 B9g L7f
46 K8h L7h+ 47 S7h G6b   0-1


 Sente: Kenji Kobayashi 8-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P8d  2 S7h P3d  3 P6f S6b  4 R6h K4b  5 K4h K3b
 6 K3h P5d  7 K2h G65b 8 L1h S5c  9 K1i B3c 10 S2h K2b
11 G3i S3b 12 G5h P2d 13 P4f S2c 14 P3f G3b 15 G4g P1d
16 S6g P8e 17 B7g P7d 18 P5f P2e 19 G3g G54b 20 R3h K1b
21 P1f P4d 22 P6e P8f 23 P8f P4e 24 S6f P4f 25 P5e B2d
26 P3e B3e 27 S5g B2d 28 P3e N7c 29 S4f N6e 30 B6h S4d
31 G3f P4e 32 S43g G44c 33 N7g N7g+ 34 B7g P3e 35 G2e B5a
36 P5d P2d 37 N5f S3c 38 P3d S2b 39 G3e B8d 40 B5e R9b
41 P6f G5d 42 B2b+ K2b 43 G4d G4d 44 N4d G4c 45 S2f B6d
46 P5e B6f 47 S5b R5b 48 N5b+ Bf5e 49 P5f B9i+ 50 G5e G3b
51 G6d P6d 52 R4a N4f 53 R3g P3f 54 R3f S4g 55 P4d +B4d
56 S3e +B6f 57 R4f P3h 58 G4i P4f 59 N4d G4d 60 S4d N3f
61 B3a G3a 62 G3c 1-0


 Sente: Kenji Kobayashi 8-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Nakabisha Anaguma

 1 P7f P8d  2 P5f P3d  3 P6f S6b  4 S6h P5d  5 R5h K4b
 6 K4h K3b  7 K3h G65b 8 K2h S5c  9 S5g P4d 10 L1h G4c
11 K1i B3c 12 S2h K2b 13 G3i S3b 14 P3f P2d 15 P4f P8e
16 B7g P1d 17 R7h S2c 18 G5h G3b 19 G4g P1e 20 P6e P2e
21 S6f B2d 22 P5e P5e 23 S5e P5d 24 S6f N3c 25 S5g P9d
26 R6h P9e 27 R6i K1b 28 S4h K2b 29 S43g R8d 30 P5b S4b
31 G5f K1b 32 G6f P7d 33 G5f G5c 34 P9f P9f 35 P5a+ S5a
36 L9f P9e 37 L9e P9d 38 P6d P6d 39 P5e P7e 40 P5d G5d
41 G5e G5e 42 B5e G5d 43 B6f P9e 44 P3e B3e 45 B7e R7d
46 P5e G6e 47 R6e P6e 48 G4a R6i 49 G5a P2f 50 G*3h R8i+
51 G4a P2g+ 52 S2g L2d 53 P2f P2e 54 G4b G2b 55 S3a R7e
56 S2b+ K2b 57 P7e P2f 58 S32f L2f 59 S2f +R3i 60 G*3g S2h
61 G2h N3f 62 S3a K1c   0-1


 Sente: Kenji Kobayashi 8-dan
  Gote: Makoto Nakahara Eisei Judan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Nakabisha Anaguma

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 S6h S6b  4 R5h K4b  5 K4h K3b
 6 K3h G65b 7 P5f P5d  8 K2h P1d  9 L1h S5c 10 K1i P4d
11 S5g G4c 12 S2h B3c 13 G3i K2b 14 P6e S3b 15 S6f R6b
16 R6h P2d 17 P4f S2c 18 G5h G3b 19 G4g P2e 20 P3f B2d
21 R6i N3c 22 P5e P5e 23 S5e P5d 24 S6f P3e 25 P3e B3e
26 P3f B2d 27 S5g P1e 28 P9f P8e 29 S4h R8b 30 B7g P5e
31 S43g R8d 32 R5i S5d 33 P5b S6e 34 R5e S7f 35 P5a+ P5d
36 R7e S7g+ 37 N7g P4e 38 +P4a P4f 39 G44h B5f 40 R7f B6g+
41 R4f P4e 42 R4g +B5f 43 P4d G4d 44 S3e G3e 45 P3e R6d
46 G4b R6i+ 47 P4d P1f 48 P1f L1f 49 L1f P1g 50 S1g P1e
51 L1e P1f 52 L1h P1g+ 53 L1g P2f 54 S2h P1d 55 P4c+ G4c
56 G4c P1e 57 P1d S3f 58 G33h L4f 59 G1c B1c 60 P1c+ K1c
61 B3a K2d 62 P1d S1d 63 P5g L4g+ 64 P5f G1h 65 K1h P2g+
66 G2g S2g+ 67 S2g R2h   0-1


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 22nd Kio Tournament
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P3f P3d 13 P3e P3e 14 S3g S6c 15 S4f S5d
16 G3h B8h+ 17 S8h S2b 18 P3d G5b 19 K5h P4d 20 P7e K4b
21 N7g S4c 22 S5e P5d 23 S4d S4d 24 B7a R6b 25 R8f B6c
26 B6b+ G6b 27 R8b+ S5c 28 R6a S7b 29 R2a+ G3a 30 +R3a S3a
31 N4e S2b 32 +R7a G6a 33 +R6a S6a 34 G3c K5b 35 G5a K6b
36 G6a K6a 37 N5c+ P4h 38 G3i S3c 39 S3h B2f 40 N3g B3g+
41 S3g G5i 42 K5i G4i 43 G4i P4i+ 44 K4i R2i 45 S3i R6i
46 B5i R5i+ 47 K5i R3i+ 48 R4i G6i 49 K5h +R4i 50 K4i B2g
  0-1

[ Kio Index | Shogi Nexus Index ]


97 July 26

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net