26th Kio Tournament (2000-2001)

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6Final Match
8-dan Akira Shima -
9-dan Michio Takahashi Takahashi
7-dan Hiroshi Kamiya Takahashi -
8-dan Taku Morishita
Eisei Judan Makoto Nakahara Nakahara
8-dan Kazuo Manabe - -
6-dan Toshiaki Kubo Kubo
9-dan Hifumi Kato
Eisei Kisei Kunio Yonenaga Yonenaga
9-dan Teruichi Aono -
8-dan Kenji Kobayashi Tanigawa - -
Kisei Koji Tanigawa
4-dan Takayuki Yamasaki Fukusaki
8-dan Bungo Fukusaki Fukusaki -
9-dan Keiji Mori
Ryuo Takeshi Fujii
9-dan Yasumitsu Sato -
9-dan Kunio Naito Kiriyama
9-dan Kiyosumi Kiriyama Kiriyama -
9-dan Yoshikazu Minami
8-dan Keita Inoue Inoue
6-dan Mamoru Hatakeyama - - -
7-dan Ichiro Hiura Maruyama
Meijin Tadahisa Maruyama
9-dan Torahiko Tanaka Sanada
6-dan Keiichi Sanada -
8-dan Masataka Goda Goda -
4-dan Hirotaka Nozuki
5-dan Kazuki Kimura Nakamura
8-dan Osamu Nakamura Nakamura -
8-dan Manabu Senzaki
8-dan Toshiyuki Moriuchi
Second Chance:
Players who reach the best 4 must lose twice to be eliminated.
- -
- -
-

[ Kio Index | Shogi Nexus Index ]


2000 August 31

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net