25th Kio Tournament (1999-2000)

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6Final Match
Ryuo Takeshi Fujii Fujii
7-dan Hiroshi Kamiya Tamaru
8-dan Noboru Tamaru Tamaru Fujii
9-dan Michio Takahashi
Eisei Kisei Kunio Yonenaga Shu
Sato
5-dan Shuji Sato Shu
Sato
Moriuchi
6-dan Toshiaki Kubo Morishita
8-dan Taku Morishita
8-dan Toshiyuki Moriuchi Moriuchi
6-dan Kensuke Kitahama Moriuchi
9-dan Torahiko Tanaka Tanaka Moriuchi Moriuchi
9-dan Hifumi Kato
Kisei Koji Tanigawa Tanigawa
9-dan Keiji Mori Mori Tanigawa
9-dan Kiyosumi Kiriyama
8-dan Kenji Kobayashi
8-dan Akira Shima Shima
5-dan Hiroshi Okazaki Nakamura Shima
8-dan Osamu Nakamura
8-dan Keita Inoue Inoue
5-dan Shingo Hirafuji Inoue Shima Moriuchi
5-dan Naoya Fujiwara Minami
9-dan Yoshikazu Minami
8-dan Masataka Goda Goda
7-dan Shuichi Ono Goda
6-dan Daisuke Nakagawa Nakagawa Ya
Sato
Eisei Judan Makoto Nakahara
8-dan Tadahisa Maruyama Maruyama
8-dan Bungo Fukusaki Fukusaki Ya
Sato
9-dan Teruichi Aono
Meijin Yasumitsu Sato
Second Chance:
Players who reach the best 4 must lose twice to be eliminated.
Shima Shima
Ya Sato Ya
Sato
Fujii

[ Selected Games | Kio Index | Shogi Nexus Index ]


2000 February 12

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net