24th Kio Tournament, Preliminary (1998)

The winner of each section plays in the main tournament.

Section 1Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Yasuaki Tsukada Tsukada
5-dan Hiroshi Seki Miyata Nakata
7-dan Toshio Miyata
6-dan Koji Horiguchi Ko. Horiguchi
4-dan No Ito Nakata Nakata
4-dan Takeshi Kawakami Nakata
7-dan Hiroki Nakata
7-dan Teruhiko Suzuki Kondo
4-dan Masakazu Kondo Kondo
6-dan Yaichio Ono Taki Kondo
7-dan Seiichiro Taki
6-dan Saburo Takeichi Takeichi
5-dan Hiroharu Seto Takeichi
4-dan Kazushiza Horiguchi Ouchi
9-dan Nobuyuki Ouchi

Section 2Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Masaki Izumi Matsumoto
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Sakurai
5-dan Yuji Yoda Sakurai Sakurai
7-dan Noboru Sakurai
7-dan Hideo Yamaguchi Yamaguchi
7-dan Terutaka Yasue Nozuki Ogura
4-dan Hirotaka Nozuki Nozuki
5-dan Isao Nakata
6-dan Ichiro Hiura Hiura
5-dan Shoichi Anzai Sato
5-dan Shuji Sato Sato Ogura
6-dan Shuichi Ikeda
5-dan Hisashi Ogura Ogura
4-dan Makoto Chuza Ogura
7-dan Hiroshi Kamiya

Section 3Round 1Round 2Round 3Round 4
9-dan Kazuo Ishida Ishida
7-dan Yoshinori Sato Sato Tachi
8-dan Yukio Miyasaka
6-dan Masamitsu Tachi Tachi
6-dan Kazuharu Shoshi Tachi Tachi
6-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
6-dan Hiroto Kiritani
6-dan Tsuneo Kikuchi Murooka
6-dan Katsuhiko Murooka Ishikawa
5-dan Akio Ishikawa Ishikawa Toyokawa
8-dan Shoji Kemmochi
4-dan Yoshiyuki Kubota Kubota
Amateur Takashi Kiriyama Toyokawa
5-dan Takahiro Toyokawa Toyokawa
6-dan Daisuke Nakagawa

Section 4Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Kazuo Manabe Manabe
7-dan Toratsugu Nomoto Suzuki
5-dan Daisuke Suzuki Suzuki Namekata
5-dan Koichi Kinoshita
6-dan Kenji Iino Namekata
5-dan Hisashi Namekata Namekata Namekata
6-dan Hiroyuki Miura Miura
6-dan Ryuichi Matsuura
7-dan Hatasu Ito Ito
6-dan Haruo Numa Katsumata
4-dan Kiyokazu Katsumata Katsumata Katsumata
9-dan Shigeru Sekine
6-dan Toshihiko Kawaguchi Mushano
6-dan Katsumi Mushano Mushano
7-dan Koji Tosa

Section 5Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Eisaku Tomioka Tomioka
6-dan Eiji Oshima Oshima Tomioka
8-dan Kazuyoshi Nishimura
6-dan Ichiro Tanabe Tamura
4-dan Kosuke Tamura Kubo Tomioka
5-dan Toshiaki Kubo Kubo
5-dan Shohei Takada
6-dan Keiichi Sanada Fukaura
6-dan Koichi Fukaura Kase
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Kase Kase
5-dan Jun'ichi Kase
5-dan Yoichi Kushida Sato
4-dan Shin'ya Sato Sato
7-dan Shuichi Ono

Section 6Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Takeshi Fujii Fujii
4-dan Tadao Kitajima Okazaki Fujii
4-dan Hiroshi Okazaki
6-dan Yoshiyuki Ueyama Ueyama
5-dan Kinji Shiihashi Ueyama Fujii
8-dan Yoshimasa Saeki Katsuura
9-dan Osamu Katsuura
6-dan Manabu Senzaki Senzaki
4-dan Kazuki Kimura Senzaki
5-dan Kensuke Kitahama Kitahama Senzaki
7-dan Chimine Yamaguchi
6-dan Kozo Arimori Arimori
5-dan Naoya Fujiwara Nishikawa
7-dan Keiji Nishikawa

Section 7Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Masahiko Urano Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto Yagura
6-dan Masayuki Moriyasu
6-dan Akira Kinoshita Kinoshita
5-dan Keizo Noda Yagura Hirafuji
4-dan Norihiro Yagura Yagura
9-dan Hitoshige Awaji
7-dan Takashi Abe Abe
6-dan Hiromitsu Kanki Kosaka
6-dan Shodo Nakada Kosaka Hirafuji
6-dan Noboru Kosaka
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Hirafuji
5-dan Shingo Hirafuji Hirafuji
6-dan Nobuo Mori Waki
7-dan Kenji Waki

Section 8Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Naruyuki Hatakeyama N. Hatakeyama
6-dan Hiroshi Naganuma N. Hatakeyama
4-dan Yuji Masuda Masuda M. Hatakeyama
5-dan Hiroshi Homma
6-dan Masakazu Wakamatsu M. Hatakeyama
5-dan Mamoru Hatakeyama M. Hatakeyama M. Hatakeyama
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki
7-dan Koichi Kodama
8-dan Kaishu Tanaka Tanaka
5-dan Kiyoshi Aoki Kobayashi
4-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi Kobayashi
7-dan Yuji Maeda
6-dan Junkichi Sakai Ito
5-dan Hirobumi Ito Azuma
7-dan Kazuo Azuma

[ Selected Games | Kio Index | Shogi Nexus Index ]


98 October 20

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net