26th Kio Tournament, Preliminary (2000)

The winner of each section plays in the main tournament.

Section 1Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Noboru Tamaru Tamaru
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Yo
Sato
Nakata
8-dan Yoshinori Sato
7-dan Chimine Yamaguchi Nakata
6-dan Isao Nakata Nakata Kimura
6-dan Shuji Sato Ueyama
6-dan Yoshiyuki Ueyama
6-dan Yaichio Ono Ono
6-dan Hisashi Ogura Kimura
5-dan Kazuki Kimura Kimura Kimura
6-dan Hiroto Kiritani
7-dan Hatasu Ito Ha
Ito
5-dan No Ito Izumi
6-dan Yuji Yoda Izumi
7-dan Masaki Izumi

Section 2Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Yasuaki Tsukada Tsukada
4-dan Ayumu Matsuo Tsukada
6-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi Tsukada
6-dan Shuichi Ikeda
7-dan Tsuneo Kikuchi Kikuchi
4-dan Shin'ya Sato Kikuchi Manabe
4-dan Takashi Kanezawa Kanezawa
6-dan Kazuharu Shoshi
7-dan Toratsugu Nomoto Miura
6-dan Hiroyuki Miura Miura
5-dan Kazushiza Horiguchi Ka
Horiguchi
Manabe
6-dan Eiji Oshima
6-dan Koji Horiguchi Ko
Horiguchi
4-dan Toshiyuki Nakao Manabe
7-dan Hideo Yamaguchi Manabe
8-dan Kazuo Manabe

Section 3Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Toshihiko Kawaguchi Nakagawa
6-dan Daisuke Nakagawa Nakagawa
6-dan Ryuichi Matsuura Nishimura D
Suzuki
9-dan Kazuyoshi Nishimura
7-dan Teruhiko Suzuki Numa
6-dan Haruo Numa D
Suzuki
Hiura
4-dan Hideyuki Takano D
Suzuki
6-dan Daisuke Suzuki
7-dan Seiichiro Taki Hiura
7-dan Ichiro Hiura Hiura
4-dan Chikara Akutsu Akutsu Hiura
5-dan Hiroki Iizuka
7-dan Noburo Sakurai Yasue
7-dan Terutaka Yasue Katsuura
5-dan Yoshiyuki Kubota Katsuura
9-dan Osamu Katsuura

Section 4Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Yoshimasa Saeki Tomioka
7-dan Eisaku Tomioka Tomioka
5-dan Yoichi Kushida Ishikawa Kubo
6-dan Akio Ishikawa
9-dan Shigeru Sekine Sekine
8-dan Shoji Kemmochi Kubo Kubo
4-dan Masakazu Kondo Kubo
6-dan Toshiaki Kubo
6-dan Hiroharu Seto Fukaura
6-dan Koichi Fukaura Fukaura
5-dan Tadao Kitajima Anzai Kitahama
5-dan Shoichi Anzai
6-dan Hisashi Namekata Seki
5-dan Hiroshi Seki Kitahama
5-dan Takeshi Kawakami Kitahama
6-dan Kensuke Kitahama

Section 5Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Shuichi Ono Katsumata
5-dan Kiyokazu Katsumata Katsumata Nozuki
6-dan Saburo Takeichi
6-dan Masamitsu Tachi Tachi
5-dan Jun'ichi Kase Nozuki Nozuki
4-dan Hirotaka Nozuki Nozuki
7-dan Hiroki Nakata
9-dan Nobuyuki Ouchi Ouchi
7-dan Toshio Miyata Ouchi
Joryu Oi Ichiyo Shimizu Kinoshita Ouchi
5-dan Koichi Kinoshita
5-dan Shohei Takada Takada
5-dan Hiroshi Okazaki Takada
6-dan Katsumi Mushano Mushano
9-dan Kazuo Ishida

Section 6Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Koji Tosa Shiihashi
6-dan Kinji Shiihashi Iino
6-dan Katsuhiko Murooka Iino Tamura
7-dan Kenji Iino
4-dan Makoto Chuza Chuza
Amateur * Segawa Tamura Sanada
4-dan Kosuke Tamura Tamura
7-dan Nobuyuki Yashiki
6-dan Keiichi Sanada Sanada
4-dan Yusuke Ina Sanada
5-dan Takahiro Toyokawa Fujiwara Sanada
5-dan Naoya Fujiwara
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki
4-dan Shin'ya Yamamoto Ariyoshi
6-dan Masayuki Moriyasu Ariyoshi
9-dan Michio Ariyoshi

Section 7Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Noboru Kosaka Abe
7-dan Takashi Abe Yamasaki
4-dan Takayuki Yamasaki Yamasaki Yamasaki
6-dan Junkichi Sakai
7-dan Koichi Kodama Kodama
6-dan Akira Kinoshita Awaji Yamasaki
4-dan Yuji Masuda Awaji
9-dan Hitoshige Awaji
7-dan Masakazu Wakamatsu Waki
7-dan Kenji Waki Urano
5-dan Keizo Noda Urano Urano
7-dan Masahiko Urano
6-dan Hiroshi Naganuma Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto
5-dan Kiyoshi Aoki Nishikawa
7-dan Keiji Nishikawa

Section 8Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Naruyuki Hatakeyama Yagura
5-dan Norihiro Yagura Yagura
6-dan Shodo Nakada Nakada M
Hatakeyama
7-dan Yuji Maeda
6-dan Mamoru Hatakeyama M
Hatakeyama
5-dan Hiroshi Homma M
Hatakeyama
M
Hatakeyama
6-dan Nobuo Mori Mori
7-dan Kazuo Azuma
9-dan Kaishu Tanaka Kanki
6-dan Hiromitsu Kanki Kanki
4-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi Kanki
5-dan Hirobumi Ito
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Hirafuji
5-dan Shingo Hirafuji Arimori
4-dan Takanori An'yoji Arimori
6-dan Kozo Arimori

[ Selected Games | Kio Index | Shogi Nexus Index ]


2000 August 29

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net