25th Kio Match (2000)

 Sente: Kio Yoshiharu Habu
  Gote: Challenger Toshiyuki Moriuchi
 Event: 25th Kio Match, Game 1
  Date: 2000 February 12th
  Site: Toyama
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P9f P9d  9 P1f P1d 10 P4f P6d
11 S4g S6c 12 K6h S3c 13 P3f K4b 14 G5h S5d 15 K7i G5b
16 S5f P6e 17 N3g S4d 18 P2e S3c 19 G4h K3a 20 R2i R6b
21 K8h P7d 22 P3e P3e 23 N4e S4b 24 P1e P4d 25 P1d P1b
26 P3c N3c 27 N3c+ S3c 28 N8c L9b 29 N7a+ P7e 30 +N8a N6d
31 B7c P7f 32 S6h R6c 33 B8b+ B9c 34 S4g B8b 35 +N8b P9e
36 +N9b B5e 37 K9h P9f 38 N8h P4e 39 P5f B4d 40 P4e S4e
41 B7b N5f 42 S5f S5f 43 B6c+ G6c 44 R7a K2b 45 P2d P2d
46 N1e P9g+ 47 N9g P9f 48 P2c G2c 49 P3d S3d 50 N2c+ K2c
51 G4b B5d 52 L5h S7g 53 S7g P7g+ 54 G7g B7g+ 55 R7g+ P6f
56 S3b K3c 57 B5a K4d 58 G4c S4c 59 R2d S3d 60 P4e K4e
61 B3c+ N8f 62 +R8f 1-0
[ Game 1 with notes by Reijer Grimbergen ]
 Sente: Challenger Toshiyuki Moriuchi
  Gote: Kio Yoshiharu Habu
 Event: 25th Kio Match, Game 2
  Date: 2000 February 20th
  Site: Sendai
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 K5h K6b 10 P8g R7f
11 R8d P8b 12 P2c G2c 13 P2d N4e 14 G7g B7g+ 15 B7g R7g+
16 N7g B7e 17 B6f B8d 18 B8d R8i 19 B8h G7f 20 N6e G8g
21 B1a+ R7i+ 22 P2c+ P2b 23 K4h G7g 24 +B2a S4b 25 G7d S7b
26 +P3c S5a 27 +B4c S*5b 28 R3b K7a 29 N5c= G6g 30 N6a+ S76a
31 +B4d 1-0
[ Game 2 with notes by Reijer Grimbergen ]
 Sente: Kio Yoshiharu Habu
  Gote: Challenger Toshiyuki Moriuchi
 Event: 25th Kio Match, Game 3
  Date: 2000 March 11th
  Site: Ishikawa
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P9d 17 P1f K2b 18 P1e P8e 19 P2f S7c 20 S4f P4e
21 S3g S8d 22 P2e S9e 23 P4f P4f 24 B4f P8f 25 P8f P8e
26 P8e N7c 27 K7i P7e 28 P9f P7f 29 S7f S8f 30 P7d B4f
31 S4f N8e 32 P8g N7g+ 33 Gg7g S7g+ 34 G7g P4e 35 S3g B3i
36 R5h G4g 37 R7h B5g+ 38 K8h P7e 39 S7e G3g 40 N3g S6h
41 S7f S7g+ 42 R7g +B6h 43 P7c+ R8a 44 B7b +B7g 45 K7g R4g
46 N6g R7a 47 B6c+ R3g+ 48 S6b R3a 49 G4a R4a 50 +B4a Gc4b
51 +B7d +R3i 52 R8a +R8i 53 K8f +R9i 54 R9a+ 1-0
[ Game 3 with notes by Reijer Grimbergen ]
 Sente: Challenger Toshiyuki Moriuchi
  Gote: Kio Yoshiharu Habu
 Event: 25th Kio Match, Game 4
  Date: 2000 March 21st
  Site: Niigata
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 P8g R8e
11 R2f K4a 12 G3h S6b 13 S4h P7d 14 K5h G5a 15 P3f P2e
16 R2h P8f 17 P8f R8f 18 P4f R7f 19 B3c+ N3c 20 S4g P2f
21 N7g N7c 22 N3g B4d 23 P6f B6f 24 K6g P7e 25 S5f N8e
26 S6h B4d 27 P7c S7c 28 R2i R6f 29 K5h N7g+ 30 S7g R5f
31 P5f P7f 32 P6f P7g+ 33 G7g N6e 34 G6g P2g+ 35 R2g S7h
36 P6e S*6i 37 K5g P2f 38 R2i S6g+ 39 K6g B9i+ 40 K5g G5h
41 K4g +B6f 42 P3e P3d 43 N2d G5g 44 K3f P3e 45 K2f L2c
46 R2a K5b 47 R6i L2d 48 P2e N3d 49 K2g +B5f 50 P5d G3a
51 P5c+ K5c 52 B7e P6d 53 P5d K4b 54 P5c+ K5c 55 N*4e N4e
56 N4e K6b 57 B5g L2e 58 P2f L2f 59 K1h +B5g 60 P6d B3f
61 P2g L2g+ 62 G2g B2g+ 63 K2g P2f 64 K1f N2d   0-1
[ Game 4 with notes by Reijer Grimbergen ]

[ Kio Index | Shogi Nexus Index ]


2000 March 27

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net