Kio Tournament

Kio Match History

26th Kio Tournament (2000-2001)

In progress.
[ Crosstable ]

26th Kio Tournament, Preliminary (2000)

8 section winners advance to the main Kio Tournament:
Kazuki Kimura 5-dan
Kazuo Manabe 8-dan
Ichiro Hiura 7-dan
Toshiaki Kubo 6-dan
Hirotaka Nozuki 4-dan
Keiichi Sanada 6-dan
Takayuki Yamasaki 4-dan
Mamoru Hatakeyama 6-dan
[ 1 Selected Game | Crosstables ]


25th Kio Match (2000): Habu 3 - Moriuchi 1

Kio
Yoshiharu Habu
Challenger
Toshiyuki Moriuchi
Notes by
Reijer Grimbergen
Game 12000 February 12th, Toyama Kakugawari Koshikakegin Notes
Game 22000 February 20th, Sendai Yokofudori Notes
Game 32000 March 11th, Ishikawa Yagura Notes
Game 42000 March 21st, Niigata Yokofudori Notes


25th Kio Tournament (1999-2000)

Won by Toshiyuki Moriuchi 8-dan.
[ Crosstable | 3 Selected Games ]

25th Kio Tournament, Preliminary (1999)

8 section winners advance to the main Kio Tournament:
Shuichi Ono 7-dan
Kensuke Kitahama 6-dan
Daisuke Nakagawa 6-dan
Shuji Sato 5-dan
Toshiaki Kubo 6-dan
Hiroshi Okazaki 5-dan
Shingo Hirafuji 5-dan
Naoya Fujiwara 5-dan
[ Crosstables | 1 Selected Game ]


24th Kio Match (1999): Habu 3 - Sato 0

Kio
Yoshiharu Habu
Challenger
Yasumitsu Sato
Notes by
Reijer Grimbergen
Game 11999 February 13th, Kagawa Yokofudori Notes
Game 21999 February 27th, Kyoto Aigakari Notes
Game 31999 March 8th, Okayama Kakugawari Koshikakegin Notes


24th Kio Tournament (1998-1999)

Won by Yasumitsu Sato Meijin.
[ Crosstable | 24 Selected Games ]

24th Kio Tournament, Preliminary (1998)

8 section winners advance to the main Kio Tournament:
Hiroki Nakata 7-dan
Hisashi Ogura 5-dan
Eisaku Tomioka 7-dan
Masamitsu Tachi 6-dan
Hisashi Namekata 5-dan
Takeshi Fujii 6-dan
Shingo Hirafuji 5-dan
Mamoru Hatakeyama 5-dan
[ Crosstables | 17 Selected Games ]


23rd Kio Match (1998): Habu 3 - Goda 1

Kio
Yoshiharu Habu
Challenger
Masataka Goda
Notes by
Reijer Grimbergen
Game 11998 February 14th, Ishikawa Yagura Notes
Game 21998 February 24th, Sendai SennichiteYagura Notes
Yagura
Game 31998 March 14th, Hiroshima Mukaibisha Notes
Game 41998 March 20th, Niigata Yagura Notes


23rd Kio Tournament (1997-1998)

Won by Masataka Goda 6-dan.
[ Crosstable | 34 Selected Games ]

23rd Kio Tournament, Preliminary (1997)

8 qualifiers advance to the main Kio Tournament:
Masataka Goda 6-dan
Osamu Nakamura 8-dan
Hiroki Iizuka 5-dan
Kenji Waki 7-dan
Eisaku Tomioka 7-dan
Kazuyoshi Nishimura 8-dan
Tadahisa Maruyama 7-dan
Hitoshige Awaji 9-dan
[ Crosstables | 17 Selected Games ]


22nd Kio Match (1997): Habu 3 - Morishita 0

       Kio Yoshiharu Habu  1 1 1  3
Challenger Taku Morishita  0 0 0  0


22nd Kio Tournament (1996-1997)

Won by Taku Morishita 8-dan.
[ 22 Selected Games ]

[ Big Seven Titles Index | Shogi Nexus Index ]


2000 August 29

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net