25th Kintetsu Shogi Festival (1998)

 Sente: Yasumitsu Sato Meijin
  Gote: Keita Inoue 8-dan
 Event: 25th Kintetsu Festival
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P9f P9d  9 P4f P6d 10 S4g S6c
11 G5h S5d 12 K6h G5b 13 P3f K4a 14 P1f P1d 15 K7i K3a
16 S5f P6e 17 N3g P4d 18 K8h B6d 19 G4g P7d 20 L1g S3c
21 R1h S2d 22 P4e P4e 23 S4e S4e 24 N4e P8f 25 S8f P4d
26 B7g P4e 27 B1a+ S3c 28 S1b B5e 29 K9h G2b 30 G5f G1b
31 +B1b B3g+ 32 L8e R6b 33 L8a+ +B3f 34 N2e G4c 35 +B2c S3b
36 N3c+ S2c 37 P3b S3b 38 G2b K4a 39 G3b K5b 40 S4a K6c
41 +N4c +B1h 42 S5b= K7c 43 G6c R6c 44 S8b K8c 45 S6c+ 1-0


 Sente: Kenji Kobayashi 8-dan
  Gote: Yoshiharu Habu Oi
 Event: 25th Kintetsu Festival
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P8d  2 S7h P3d  3 P6f S6b  4 R6h K4b  5 K4h K3b
 6 K3h P5d  7 K2h G65b 8 L1h B3c  9 S6g K2b 10 K1i S5c
11 G65h P8e 12 B7g L1b 13 S2h K1a 14 G3i S2b 15 P4f G3a
16 P3f Gb4b 17 G4g Gb3b 18 P5f P7d 19 R3h S4d 20 P4e S4e
21 P3e P3e 22 R3e P4d 23 R3h B2d 24 B6h B6h+ 25 R6h B7i
26 R4h B3e+ 27 S5h P8f 28 P4f S3d 29 R3h P8g+ 30 B7a R8e
31 G3f +B2d 32 B4d+ +P7h 33 +B5d R8i+ 34 S4g P3e 35 G2f +P6i
36 P8b +P5i 37 P8a+ +P4i 38 +P9a +P3i 39 S3i G5g 40 L4h +R3i
41 R3i G4h 42 +B3b G3b 43 G3h G3i 44 G3i R8i 45 G*3h L3g
46 N3g S4h 47 G2i N3f 48 P3i S3g= 49 G3f P3f 50 N4d S3h+
51 S3h +B4f 52 L2h G3g 53 N3b+ G2h 54 G2h R3i+  0-1


 Sente: Hifumi Kato 9-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 25th Kintetsu Festival
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 P2e G3b  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S2b  7 S3h S7b  8 G7h S3c  9 S2g P7d 10 S2f S7c
11 S1e B5d 12 B3h P4d 13 P2d P2d 14 S2d S2d 15 R2d G3c
16 R2e P2d 17 R2h R2b 18 P2f P4e 19 S6f S6d 20 N7g N7c
21 S8c P7e 22 P7e S7f 23 P7d S8g+ 24 G8g B8g+ 25 P7c+ S7c
26 N6e S6d 27 S7d= P7f 28 B2g P7g+ 29 B4e R4b 30 S4f +P6g
31 B6c+ +B8f 32 K4h P6b 33 P8g G5h 34 G5h +P5h 35 K5h +B7f
36 G6g +B6g 37 K6g P6c 38 S6c+ S6e 39 S6e N7e 40 K7f N8g+
41 B8d K4a 42 +S5c R7b 43 P7c R8b 44 P8c R8c 45 B7e K3b
46 N4e G4d 47 P2e B4i 48 K6f R7c 49 P7d G6g 50 K5f R5c
51 S*5e G*6f 52 B6f G6f 53 K6f B7g 54 K7e B8f+ 55 K6f S7e
56 K5f R5e 57 S5e S6g   0-1


 Sente: Koji Tanigawa Ryuo
  Gote: Kunio Yonenaga Eisei Kisei
 Event: 25th Kintetsu Festival
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f K5b 10 R2f S2b
11 P8g R8e 12 K5h S7b 13 G3h P7d 14 S4h N7c 15 P1f P1d
16 P9f P9d 17 B7g G6b 18 S6h P6d 19 P3f P2e 20 R2h S2c
21 S3g S6c 22 S4f P7e 23 B3c+ N3c 24 P3e P7f 25 P2d S2d
26 P3d N4e 27 N9g R6e 28 B5f P3g 29 G3i R7e 30 B4e N6e
31 B6c+ G6c 32 S6f R7a 33 N3f G2c 34 N3g G3d 35 N2d P3f
36 N3b+ P3g+ 37 S3g P3f 38 S3f B3g 39 P7b R8a 40 R2i P7g+
41 Sh7g N7g+ 42 G7g P7f 43 G7h S7g 44 G3h S7h= 45 G3g S6g+
46 K4i +S6f 47 N5e +S5g 48 K3h S4h 49 P7a+ R7a 50 B8e N7d
51 S8c P3e 52 N6c+ K6c 53 S7d= R7d 54 N7e K5d 55 B7d S3g+
  0-1

[ Kintetsu Index | Shogi Nexus Index ]


99 December 1

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net