24th Kintetsu Shogi Festival (1997)

 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 24th Kintetsu Festival
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 G7h G5b  9 K6i S3c 10 S7g B3a
11 B7i P4d 12 P3f P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P9d 17 S4f P9e 18 N3g N7c 19 P2f S2d 20 P1f P1d
21 L1g P7e 22 P7e B7e 23 S7f B4b 24 P7e N8e 25 P8f N9g+
26 K9g S7c 27 K8h P9f 28 P3e P3e 29 N2e P3f 30 R3h S6d
31 S3e S3e 32 B3e S3g 33 R3i S7e 34 S7e B7e 35 S7f B4b
36 B6h P8e 37 S8e S2f+ 38 P3c N3c 39 N1c+ +S2e 40 R2i S2d
41 B4f R8a 42 S7b R8e 43 P8e P9g+ 44 N9g L9g+ 45 L9g L1c
46 P7e K2b 47 L2h P9f 48 L9f P3g+ 49 L2e N2e 50 S4a +P4g
51 N3e S3d 52 R1b K1b 53 S3b+ R2b 54 +S2b K2b 55 N4c+ S4c
56 R4a K3b 57 R4b+ K4b 58 G5c K5c 59 B3a K6b 60 S6c+ K6c
61 B36d+ K5b 62 B2d P2d 63 S5c 1-0

 Sente: Bungo Fukusaki 8-dan
  Gote: Keita Inoue 8-dan
 Event: 24th Kintetsu Festival
Opening: Nakabisha Anaguma

 1 P7f P8d  2 P5f P5d  3 S6h S6b  4 R5h K4b  5 K4h K3b
 6 K3h P3d  7 P6f G65b 8 K2h S5c  9 L1h B3c 10 S5g P4d
11 P3f G4c 12 K1i P2d 13 S2h K2b 14 P6e S3b 15 G3i S2c
16 G5i G3b 17 G54h P1d 18 S6f P8e 19 B7g P2e 20 Gh3h B2d
21 R5i P1e 22 P5e P5e 23 S5e P5d 24 S6f N3c 25 R6i P9d
26 P9f P7d 27 B5i P8f 28 P8f N7c 29 P7e R8d 30 N9g P7e
31 S7e R8a 32 B4h N4e 33 P5h P7g 34 P7i P5e 35 R6f S5d
36 S7d P5f 37 R5f B7i+ 38 S7c+ +B8i 39 R5d G5d 40 +S6c P5g
41 P5g R6i 42 N4f R6e+ 43 P6d P7h+ 44 P2f +P6h 45 P2e +P5h
46 B2f +B9i 47 N5d +R5d 48 N3g N3g+ 49 B3g P1f 50 P1f P1g
51 L1g N3c 52 G2d N2e 53 G2e P2d 54 G1e N2e 55 G2e P2e
56 N1e L1e 57 P1e N2f 58 B2f P2f 59 N2e S2d 60 S1c S1c
61 N1c+ K3c 62 L5f +R4e 63 N3g +R3f 64 N*2e K4b 65 +S5c K3a
66 P2g P1h 67 K1h B3e 68 P3c P2g+ 69 G2g +R2g 70 S2g 1-0

 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Koji Tanigawa Meijin
 Event: 24th Kintetsu Festival
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R4b  5 K6h S7b
 6 K7h P9d  7 P5f P9e  8 S5g S3b  9 G45h K6b 10 B7g P6d
11 K8h P7d 12 L9h N7c 13 P6f P4e 14 K9i G45b 15 S8h K7a
16 G7i K8b 17 P3f P8d 18 G6g S8c 19 B6h S4c 20 P2d P2d
21 P5e B5e 22 R2d P2c 23 R2c+ P2b 24 +R2g B1i+ 25 N3g G7b
26 S5f P5d 27 G7g S4d 28 Gg7h G56b 29 P6e P5e 30 S6g S5c
31 P6d S6d 32 P5d P8e 33 P6f P6e 34 P2c P6f 35 S6f P6e
36 Sf7g P2c 37 +R2c P2b 38 B2d R5b 39 +R4c +B3g 40 B4b+ R4b
41 +R4b P5f 42 R4a L7a 43 R2a+ P5g+ 44 N5c N6f 45 N6a+ N7h+
46 +N6b +N7i 47 S7i +B5e 48 G8h +P6g 49 +N7b L7b 50 N8d K9c
51 +R7b S7b 52 +R9a 1-0

[ Kintetsu Index | Shogi Nexus Index ]


99 June 8

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net