JT Cup Japan Series '98

Round 1Round 2Round 3 Round 4
Meijin Yasumitsu Sato Sato
9-dan Michio Takahashi Morishita Sato
8-dan Taku Morishita
8-dan Toshiyuki Moriuchi Moriuchi
9-dan Hifumi Kato Tanigawa Habu
Ryuo Koji Tanigawa
7-dan Nobuyuki Yashiki Yashiki
8-dan Akira Shima Inoue Habu
8-dan Keita Inoue
Eisei Judan Makoto Nakahara Nakahara
8-dan Tadahisa Maruyama Habu
Oi Yoshiharu Habu

[ Selected Games | Japan Series Index | Shogi Nexus Index ]


99 January 12

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net