JT Cup Japan Series '97

Round 1Round 2Round 3 Round 4
6-dan Hiroyuki Miura Kato
9-dan Hifumi Kato Kato Tanigawa
Eisei Judan Makoto Nakahara
8-dan Yasumitsu Sato Sato
9-dan Michio Takahashi Tanigawa Tanigawa
Meijin Koji Tanigawa
8-dan Toshiyuki Moriuchi Moriuchi
8-dan Keita Inoue Inoue Moriuchi
9-dan Kunio Yonenaga
8-dan Taku Morishita Morishita
8-dan Akira Shima Habu
Oi Yoshiharu Habu

[ Complete Games | Japan Series Index | Shogi Nexus Index ]


97 December 4

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net