JT Cup Japan Series '97

 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Hifumi Kato 9-dan
 Event: JT Cup Japan Series, Round 1
  Date: 1997 June 22nd
  Site: Shizuoka
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G65b 7 S7g S3c  8 G6g B3a  9 B7i P4d 10 K6h K4b
11 K7h K3b 12 K8h G4c 13 G7h P7d 14 P3f S7c 15 P1f K2b
16 P1e G3b 17 P2f P8e 18 N3g B6d 19 R3h S8d 20 P6e B4b
21 S5g N7c 22 S56f P6d 23 B4f P6e 24 S6e P4e 25 N4e S4d
26 S7d P5e 27 B2h P8f 28 P8f P8e 29 P4f P8f 30 P8c R6b
31 P6c R5b 32 B3i R5d 33 B8d R7d 34 B3i P5f 35 P5c S4e
36 P4e S8g 37 G8g P8g+ 38 K8g N9e 39 K7h B2d 40 P3e B3e
41 B6f N3c 42 R3e P3e 43 P5b+ R5i 44 G6h N8g+ 45 K8g R8i+
46 S8h P8f 47 K7g N*6e 48 K6g G5g   0-1


 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Yasumitsu Sato 8-dan
 Event: JT Cup Japan Series, Round 1
  Date: 1997 July 6th
  Site: Niigata
Opening: Shikenbisha Ai-Anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h S3b  5 P5f R4b
 6 K6h K6b  7 K7h K7b  8 S5g K8b  9 B7g S4c 10 K8h P6d
11 G45h L9b 12 B8f R6b 13 K9h K9a 14 S8h S8b 15 G56h G7a
16 G67h G5b 17 G67i P9d 18 P3f G6c 19 S6f P9e 20 B6h R2h
21 S67g P7d 22 N3g B5a 23 P8f P5d 24 S8g S5b 25 K8h S5c
26 L9h P6e 27 K9i S6d 28 S8h P7e 29 P7e S7e 30 P2d P2d
31 P3e R7b 32 P7f S8d 33 R2f P3e 34 B7g G5c 35 P4f P7e
36 P7e S7e 37 P4e P7f 38 B6h P6f 39 P6f S6f 40 P6g P7g+
41 N7g S7e 42 P7c B7c 43 R2d B3g+ 44 P7f S7f 45 S7f R7f
46 R2a+ R7b 47 N6e G6c 48 P7c G7c 49 B3e P7g 50 G7g P7f
51 G7f P9f 52 P9f P9g 53 L9g N8d 54 S*8g N7f 55 S7f P9h
56 K9h P7e 57 S78g S7f 58 N7c+ +B7c 59 P7g S8g+ 60 S8g N8d
61 N8e +B7d 62 B4f P6d 63 S8h S6e 64 N6h P7f 65 P7f +B8e
66 P8e N7f 67 N7f S7f 68 S7f R7f 69 S*8g R7i+ 70 B7i N7e
71 B6f N8g+ 72 S8g N8f 73 K8h G8i 74 K7g G7i 75 K8f S7d
76 G7f P7e 77 B7e B6h 78 P7g S7e 79 G7e B9i 80 S6f S5g
81 +R7a S7a 82 N7d B97g+ 83 S7g B9g+ 84 K7g G*7h 85 S7h G7h
86 K7h R5h 87 K7g R6h+ 88 K7f S6f+  0-1


 Sente: Kunio Yonenaga 9-dan
  Gote: Keita Inoue 8-dan
 Event: JT Cup Japan Series, Round 1
  Date: 1997 July 21st
  Site: Hiroshima
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 S4h P5d  5 P5f S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h G5b  9 P6f S3c 10 G56g B3a
11 B7i P4d 12 P3f P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P8e 17 S4f P4e 18 S3g B7c 19 P1f S5c 20 P1e K2b
21 L1g S54d 22 R1h P9d 23 P9f P9e 24 P9e L9e 25 P9g R9b
26 S2f S2d 27 N3g B6d 28 P6e B5c 29 P4f P4f 30 B4f P4e
31 B5g N7c 32 B8d B6b 33 P9f N6e 34 B9e B9e 35 P9e N7g+
36 G67g P7e 37 R6h P7f 38 G7f B4i 39 P7g G5c 40 P5e P7e
41 G7e S5g 42 R2h R7b 43 L7f P9f 44 B8c R7e 45 L7e G6g
46 G7i P7h 47 G6i S5h= 48 G7h G7h 49 K7h S6g+ 50 K8h B5h+
51 R5h +S5h 52 L9f +S6h 53 G9i R7i 54 B5f+ S5e 55 +B4e G4d
56 K9g P7f 57 B8h R4i+ 58 +B4d S4d 59 R7b P7g+ 60 B7g P4b
61 P4c B7i 62 N8h G4c 63 P4e S43c 64 N2e +R4e 65 N3c+ S3c
66 R7a+ G3a 67 P1d P1d 68 P1b P7f 69 P1a+ P7g+ 70 G1b K3b
71 +P2a +P8g 72 K8g G5c 73 P4d G4a 74 +P3a K3a 75 N2e B7h
76 K9g +R4d 77 N3c+ +R3c 78 L4i N8d 79 P8g N*7f 80 S7g +S6g
81 S7f N7f 82 N2e +R3b 83 S2b +R2b 84 G2b K2b 85 R2a K2a
86 +R4a S3a 87 G3b K1b 88 P1c B1c+ 89 N1c+ K1c   0-1


 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Akira Shima 8-dan
 Event: JT Cup Japan Series, Round 1
  Date: 1997 July 27th
  Site: Kagawa
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K4a 12 K5h S6b 13 G3h G5a 14 S4h P5d 15 P1f P5e
16 S6h P1d 17 P6f P5f 18 P5f P6d 19 S45g P7d 20 P3f P7e
21 S6g P6e 22 N3g N7c 23 P3e R2d 24 P2e R8d 25 P7e P6f
26 S56f P6e 27 S5e P5d 28 P3d B4b 29 S4f P5e 30 B5e B6d
31 B6d R6d 32 B5e R3d 33 P2d P6f 34 B6f P2e 35 R2e N3c
36 R2f P3f 37 P3e R8d 38 N4e N4e 39 S4e N6e 40 N3d N3c
41 S3f K5b 42 N2b+ G2b 43 P2c+ N4d 44 +P3c G3c 45 R2b+ K6a
46 P6c P5g 47 K6i S6c 48 P6d S7b 49 S6c P6b 50 P7d R8e
51 N*7g N7g+ 52 N7g R8b 53 N5c K7a 54 +R1a 1-0


 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Hifumi Kato 9-dan
 Event: JT Cup Japan Series, Round 2
  Date: 1997 August 24th
  Site: Okayama
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 P1f P8e  3 B7g P3d  4 P6f P1d  5 R6h S6b
 6 K4h P5d  7 S3h K4b  8 K3i K3b  9 S7h G65b 10 K2h P7d
11 S6g S4b 12 G65h S7c 13 P5f S5c 14 L9h Ga4b 15 P4f S8d
16 R7h P6d 17 B6h P6e 18 P6e B9i+ 19 B7g +B7g 20 R7g P8f
21 P8f S9e 22 S7h B9i 23 B6f P4d 24 R6g B6f+ 25 R6f S8f
26 P6d P6b 27 P8c R8c 28 B7b R8d 29 P6c+ P6c 30 B6c+ B9i
31 R6i P6f 32 P8e R8b 33 +B7d B8h+ 34 P8d R6b 35 G6h S8g+
36 P6c G6c 37 +B9f +S7h 38 G7h +B9h 39 S5a +B7f 40 G7g +B9d
41 R6f P6e 42 R6e L4g 43 G3i P6d 44 R6h S5g 45 R8h +B5h
46 R5h S5h= 47 B8e R5i 48 S4g R3i+ 49 K3i S4g+ 50 S4b+ S4b
51 G4i S5i 52 L4h S4h= 53 G4h S2h 54 K2h +S4h 55 S4a K4a
56 B6c+ R6c 57 +B6c L5b 58 R7a K3b 59 G3a K3c 60 R3b K2d
61 R3d+ K3d 62 +B5b S*4c 63 L3f P3e 64 L3e K3e 65 P3f K4f
66 S3g K4g 67 S4h K4h 68 S3i K5i 69 +B4b B4f 70 S3g B5g+
71 +B4c +B3i 72 K3i R4i 73 K2h G4g 74 S6h K6i 75 G7h G3g
76 K3g S4f 77 K2f L2d 78 G2e L2e 79 +B2e S*3g 80 N3g S3g=
81 K3g G4f   0-1


 Sente: Koji Tanigawa Ryuo
  Gote: Yasumitsu Sato 8-dan
 Event: JT Cup Japan Series, Round 2
  Date: 1997 August 31st
  Site: Kumamoto
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R4b  5 K6h S3b
 6 K7h K6b  7 P5f K7b  8 S5g K8b  9 B7g S4c 10 G45h L9b
11 K8h K9a 12 L9h S5d 13 P6f P6d 14 K9i S8b 15 S8h R6b
16 B8f G7a 17 G7i G5b 18 G6g P4e 19 P3f P6e 20 P6e R6e
21 P6f R6a 22 N3g P3e 23 P2d B2d 24 P5e S5e 25 P3e S4d
26 S5f Gb6b 27 S4e R4a 28 P5d P5d 29 R2d P2d 30 B2c R*4c
31 B4a+ R4a 32 P4f S5e 33 R2b P3f 34 P5c B7d 35 S5d P3g+
36 P5b+ G5b 37 S5c+ P5a 38 +S5b B5b 39 P5d R4f 40 P5c+ S5f
41 G5f R5f 42 +P5b R5b 43 R2a+ N6g 44 G7h P6h 45 B4e P4d
46 B6g P6i+ 47 N6d G5g 48 B2c+ P6g 49 N6c +P6h 50 G7g S7i
51 N5b+ S8h+ 52 K8h S7i 53 K9i 1-0


 Sente: Keita Inoue 8-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: JT Cup Japan Series, Round 2
  Date: 1997 September 7th
  Site: Ishikawa
Opening: Yodo Furibisha

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P6d  5 G7h S6c
 6 S4h S4b  7 G5h P4d  8 P2f S4c  9 S7g B3c 10 B7i P7d
11 K6i N7c 12 G56g P9d 13 P9f K6b 14 P2e K7a 15 B6h P4e
16 K7i R4b 17 P3f G45b 18 S5g S45d 19 B5i S7b 20 B3g G6c
21 P8f S8c 22 K8h G7b 23 K9h P8e 24 P8e N8e 25 S8h P9e
26 P9e S8d 27 P8f L9e 28 P9g N9g+ 29 S9g P8e 30 G67g P8f
31 G8f L9g+ 32 K9g P8e 33 Gf8g P4f 34 P4f P6e 35 N7g S8f
36 G8f P8f 37 K8f P8e 38 N8e P6f 39 N7g G6g 40 G8g G7g
41 G7g P6g+ 42 G6g B9i+ 43 S9c G8c 44 S8d= G8d 45 S9e S7g
46 G7g G9e 47 K9e +B7g 48 P8f P9d 49 K9d S8c 50 K8c R8b
  0-1
  

 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Yoshiharu Habu Oi
 Event: JT Cup Japan Series, Round 2
  Date: 1997 September 23rd
  Site: Miyagi
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R4b  5 K6h S7b
 6 K7h K6b  7 P5f K7a  8 G45h S3b  9 B7g K8b 10 K8h P9d
11 S5g S4c 12 L9h R2b 13 K9i G3b 14 B8f S5b 15 S8h P2d
16 P2d B2d 17 P2e B5a 18 P3f N3c 19 N3g P3e 20 R2f N2e
21 N2e B1e 22 R2i P3f 23 P7e P3g+ 24 P1f B5a 25 R2f G4c
26 P5e R3b 27 N1c+ +P4g 28 G4g R3i+ 29 G7i L1c 30 P7d P7d
31 P5d G5d 32 S6h P8d 33 P7f P8e 34 B7g P2d 35 R3f +R4i
36 R3b+ +R4g 37 P4b B7c 38 P4a+ P6d 39 P1e S56c 40 P1d N8d
41 P1c+ N7f 42 L5i N8h+ 43 G8h G7f 44 L5d P5d 45 G5c S6b
46 G6b B6b 47 +P4b L8c 48 S7h P8f 49 P8f P8e 50 P8e P8f
51 N7i L8e 52 P8d G*8g 53 +P5a G8h 54 K8h G*8g 55 K9i G7h
56 +P6a S8h   0-1


 Sente: Koji Tanigawa Ryuo
  Gote: Hifumi Kato 9-dan
 Event: JT Cup Japan Series, Semifinal
  Date: 1997 October 10th
  Site: Nagoya
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P8d  2 R6h P3d  3 P6f S6b  4 K4h P5d  5 S7h K4b
 6 K3h K3b  7 K2h S4b  8 L1h P8e  9 B7g P7d 10 K1i S7c
11 S2h G65b 12 P3f S8d 13 P6e B7g+ 14 S7g S5c 15 G3i Ga4b
16 G5h P4d 17 B3g S7c 18 P7e P7e 19 S6f P7f 20 S7e R8c
21 G6g N3c 22 G7f N2e 23 B4h P4e 24 P7d S8d 25 P5f S7e
26 B7e P4f 27 P4f P4g 28 P3e B7i 29 R3h B4f+ 30 P3d P3f
31 S2f P2d 32 B6f S*4d 33 P4h P4h+ 34 G4h +B5f 35 R3f +B8i
36 S3e N5e 37 S4d S4d 38 S3c G3c 39 P3c+ S3c 40 B5e P5e
41 N4d K2c 42 N5b+ P3e 43 R3e S*3d 44 R3i +B4e 45 G3f +B3f
46 R3f P3e 47 R4f P4e 48 R6f B8h 49 P4c R8b 50 P4b+ S4b
51 +N4b R4b 52 B5a S3c 53 B4b+ S4b 54 R2a K3c 55 S3a Sb4c
56 P5d S5d 57 G5c K4d 58 S4b= G4c 59 R5a+ N6a 60 G5d 1-0


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: JT Cup Japan Series, Semifinal
  Date: 1997 November 2nd
  Site: Sapporo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h K2b 17 P1f P8e 18 P2f P7e 19 P7e B7e 20 S4f B4b
21 N3g S2d 22 P1e S7c 23 P7f S7d 24 P5e P5e 25 P3e P3e
26 N2e P5f 27 R3h B6d 28 L1g N7c 29 S3e S3e 30 B3e P3d
31 B6h S2d 32 R1h P8f 33 S8f S2e 34 P2e S8e 35 P1d P1d
36 S8e N8e 37 P1b L1b 38 S4a Gb4b 39 S*5b G5b 40 P1c L1c
41 B1c+ N1c 42 L8d R8d 43 S5b= P7g 44 S4c+ N9g+ 45 L9g P7h+
46 K7h R8g+ 47 K8g B6i 48 N7h P8f 49 K7g G8g   0-1


 Sente: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
  Gote: Koji Tanigawa Ryuo
 Event: JT Cup Japan Series, Final
  Date: 1997 November 30th
  Site: Fukuoka
Opening: Anaguma vs Mukaibisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R2b  5 K6h S4b
 6 K7h K6b  7 B7g K7b  8 K8h S4c  9 P5f K8b 10 L9h S7b
11 K9i G3b 12 S8h P2d 13 P2d B2d 14 P4f B3c 15 P2e P3e
16 P1f S3d 17 N1g G4c 18 S5g P1d 19 P2d B2d 20 S6f P2e
21 P4e P4e 22 N2e P3f 23 S6e R2c 24 B1a+ P3g+ 25 R7h B4f
26 P4d G4b 27 +B1b R2d 28 P7e +P4g 29 P7d P7d 30 R7d P7c
31 R7g B1i+ 32 L2f S2e 33 L2e R2e 34 +B3d R2i+ 35 P4c+ P3c
36 +B4d +R4i 37 +P4b +R6i 38 G5b G*7a 39 G6a G6a 40 G5b G*7a
41 G6a S6a 42 P7d N8e 43 P7c+ N7c 44 R7c+ +B7c 45 G7i +R7i
46 S7i R6i 47 P7d +B4f 48 S7c K9b 49 +B5e +B5e 50 P5e G8h
51 S8h R8i+ 52 K8i N*7g 53 S7g N7g= 54 K7i G6h 55 K6h B5i
  0-1

[ Crosstable | Japan Series Index | Shogi Nexus Index ]


97 December 4

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net