JT Cup Japan Series 2000

Round 1Round 2Round 3 Round 4
Ryuo Takeshi Fujii Fujii
9-dan Torahiko Tanaka Kato -
9-dan Hifumi Kato
9-dan Koji Tanigawa Tanigawa
9-dan Teruichi Aono Tanigawa -
Meijin Tadahisa Maruyama
Kisei Yoshiharu Habu -
8-dan Manabu Senzaki Morishita -
8-dan Taku Morishita
8-dan Akira Shima Moriuchi
8-dan Toshiyuki Moriuchi -
9-dan Yasumitsu Sato

[ Selected Games | Japan Series Index | Shogi Nexus Index ]


2000 September 8

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net