30th Quickplay Tournament (1996-1997)

Best 8FinalistsWinner
8-dan Yoshimasa Saeki Nakahara
Eisei Judan Makoto Nakahara Tamura
8-dan Noboru Tamaru Tamura Murayama
4-dan Kosuke Tamura
8-dan Satoshi Murayama Murayama
8-dan Yasumitsu Sato Murayama
9-dan Kunio Naito Takahashi
9-dan Michio Takahashi

[ Final Game | Quickplay Index | Shogi Nexus Index ]


97 October 4

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net