7th Ginga Tournament (1998-1999)

 Sente: Yusuke Ina 4-dan
  Gote: Ichiyo Shimizu Joryu Meijin
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 S6h P6d  4 G7h S6c  5 G5h S5d
 6 G56g R6b  7 P5f P6e  8 S5g P6f  9 S6f P6e 10 S7g P7d
11 S4h K4b 12 S5g G65b 13 K6i N7c 14 P8f P8d 15 P7e R6d
16 G7f P6f 17 S76f S6e 18 G6e N6e 19 S6h G5g 20 S7f G5f
21 S66e B8h+ 22 G8h R6e 23 S6e G6f 24 P6g G6e 25 R6a S5f
26 N7g B9d 27 R9a+ P6f 28 N6e P6g+ 29 N6d S5h 30 K7i +P6h
31 K8i S7h 32 K9h B7f 33 L8g B6e 34 N5b+ K5b 35 G6d K4b
36 P5d N7f 37 +R8b K3c 38 B5e P4d 39 G7g S5h6g+ 40 G6e S6e
41 G7f S7f 42 B1e P2d 43 B2d K2c 44 G8h N9e   0-1


 Sente: Haruko Saita Joryu 3-dan
  Gote: Hiroto Kiritani 6-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 P6f S6b  3 S7h P5d  4 S6g K4b  5 R6h K3b
 6 K4h S4b  7 P5f P1d  8 P1f P7d  9 K3h G65b 10 K2h P3d
11 S3h P8e 12 B7g P6d 13 G65h S45c 14 P4f P6e 15 P3f N7c
16 G4g G44b 17 N3g S6c 18 P9f P8f 19 B8f P6f 20 S6f P6e
21 S7g S56d 22 L9h R8a 23 P2f B4d 24 P4e B2f 25 P6f P6f
26 S6f P6e 27 S5g B5c 28 S4f P6f 29 N7g P7e 30 P5e P1e
31 P1e P5e 32 P6e N6e 33 N6e S6e 34 P4d B4d 35 S4e B6b
36 P6d S6d 37 N5d S5d 38 S5d P1h 39 L1h N2f 40 P3e B3e
41 R6f N3h+ 42 G3h P6e 43 R3f N2f 44 N4f P1g 45 N3d P1h+
46 K3i N3h+ 47 K3h S2g 48 K4i S3f+ 49 N4b+ G4b 50 N3d G5h
51 K5h +S4g 52 K4g R5g   0-1


 Sente: Hiroe Nakai Joryu 5-dan
  Gote: Eiji Oshima 6-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g S65c 10 P2f P8e
11 S7g P5e 12 P5e B5e 13 B7i B7c 14 B4f S6d 15 P7e R8d
16 P7d R7d 17 S7f S5e 18 B6h S5f 19 G5f R7f 20 S6g R7d
21 G6e R4d 22 P5e P3e 23 P4f N3c 24 S4g R3d 25 K7i K3a
26 K8h B8d 27 P5d G7b 28 P4e N7c 29 G5e P6d 30 P4d P6e
31 B5g S7e 32 P7f S6f 33 S6f P6f 34 S5f P4d 35 R6h P8f
36 P8f P8g 37 K8g P8e 38 P8e P8f 39 K8f P6g+ 40 R6g B5g+
41 R5g S6f 42 B6a R2d 43 P4c S5a 44 P5c+ S5g+ 45 P4b+ S4b
46 +P4b G4b 47 P4c G3b 48 B7b+ R6i 49 +B5d R8i+ 50 G8g K2b
51 S4a G3a 52 P4b+ 1-0


 Sente: Hiroto Kiritani 6-dan
  Gote: Takayuki Yamasaki 4-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f G3b  5 S4h K4a
 6 G45h P5d  7 G7h S5c  8 P2f Sa4b 9 P2e S3c 10 G56g G5b
11 K6i P4d 12 P3f G54c 13 S7g B3a 14 B7i P7d 15 P4f S6d
16 S4g B4b 17 N3g N7c 18 B6h R7b 19 S8f K3a 20 K7i P1d
21 P1f P9d 22 K8h N8e 23 P4e P4e 24 P3e P3e 25 B3e P7e
26 S3f P7f 27 P7c S7c 28 N4e B6d 29 N3c+ Gc3c 30 P5e P4d
31 P2d P2d 32 G7f B5e 33 S4f N6d 34 S5e N7f 35 K9h P5e
36 P3d Gc4c 37 B6a R6b 38 B4c+ G4c 39 B2d P7g 40 S7g N7g+
41 N7g B5f 42 G*7i P2g 43 R2g P2f 44 N3e G3d 45 R5g B7h+
46 G7h S6i 47 N2c= K2b   0-1


 Sente: Kenji Iino 7-dan
  Gote: Hiroe Nakai Joryu 5-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 P6f P3d  3 R6h S6b  4 K4h P5d  5 S3h K4b
 6 K3i K3b  7 P1f P1d  8 P9f P8e  9 B7g G65b 10 S7h S5c
11 S6g P2d 12 G65h K2c 13 P4f S3b 14 P3f S4d 15 N3g Sd3c
16 P4e P4d 17 P4d S4d 18 P4e Sd3c 19 P2f B3a 20 P6e G4c
21 S5f P7d 22 Sf4g R7b 23 B6f R8b 24 R8h P6d 25 P2e P6e
26 P2d K2d 27 B7g K2c 28 R6h N7c 29 P7e B7e 30 N2e B6d
31 N3c+ G3c 32 S*4f P2f 33 P2h N6f 34 Gh4h P7e 35 R8h P7f
36 B5i G2d 37 G3g N3c 38 G2f P4d 39 P4d P4e 40 Sf3g N2e
41 P7d N3g+ 42 B3g B3g+ 43 S3g B7i 44 R3h P2e 45 G2g B5g+
46 G4h +B4h 47 K4h S4f 48 S34f P4f 49 S4f S5f 50 N3i P4e
51 P5g S6g+ 52 S4e G4f 53 R3g N5h+ 54 K3h +S5g 55 K2i +N4h
56 R5g G5g 57 B4f +N3i 58 K1h R4g 59 B2d R4e+ 60 B5g P4f
61 B7h S5f 62 P7c+ N2f 63 K1g +N2i 64 +P8b +N1i 65 R7c L3c
66 G3g +N1h 67 K2g +R4d 68 B5f P5e 69 B6e P1e 70 P1e P1f
71 G4f P1g+ 72 K3g +R6d 73 G5e +R7c 74 S2d K2b 75 S*2c K3a
76 S3b+ G3b 77 B3b+ K3b 78 N4d 1-0


 Sente: Yoshimasa Saeki 8-dan
  Gote: Takayuki Yamasaki 4-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P9f P1d  8 R3f P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P7e R8b 12 N7g P9d 13 K4h K4a 14 S3h S4b 15 K3i K3a
16 P8e S6c 17 S6h P3d 18 R3d P7d 19 R3f P7e 20 B9g P9e
21 P2d P2d 22 B7e P3e 23 R8f P7f 24 R7f P7d 25 B8d P9f
26 P9d L9d 27 P9e P8c 28 B6f B6f 29 P6f L9e 30 P6e P9g+
31 P2b K2b 32 P6d S5d 33 P6c+ +P8g 34 G8g L9i+ 35 B6d R9b
36 P9c R9c 37 +P5c S3c 38 +P5d R9h+ 39 R6f L5a 40 B3a+ G3a
41 R6a+ B3b 42 P2c B2c 43 +P4c P6g 44 +R5a P4h 45 G5i P6h+
46 +P3c N3c 47 S4b P4a   1-0 (nifu)


 Sente: Yaichio Ono 6-dan
  Gote: Kenji Iino 7-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h S7b  5 K7h P9d
 6 G45h P9e  7 P5f K6b  8 B7g K7a  9 K8h P4e 10 S5g P3e
11 P2e P1d 12 S7h K8b 13 P2d P2d 14 R2d G3b 15 R2f P2c
16 P5e R4d 17 S5f N3c 18 B8f S4b 19 P6f B3a 20 G6g S4c
21 B6h R3d 22 P6e P5d 23 P5d S5d 24 B7g B5c 25 S5e S6e
26 B8f P6d 27 N7g S7d 28 P5d B3a 29 P2b G2b 30 S6d R5d
31 S7c+ N7c 32 B3a+ S5h 33 P5e R5e 34 +B6d R5a 35 +B7d S6i=
36 S6i R5i+ 37 S*7h P3f 38 B3a P6f 39 S*6h +R5d 40 G6f +R7d
41 B2b+ P9f 42 P9f P9g 43 G8f B5c 44 P7e +R6c 45 R3f B4d
46 P6d +R6d 47 +B3c B3c 48 R3c+ +R6f 49 P7d L9f 50 P7c+ S7c
51 N9d K8a 52 S8i B5e 53 +R3f P4f 54 P6g G9h 55 L9h P9h+
56 S9h L9h+ 57 K9h P9g 58 K9g P9f 59 G9f +R9f 60 K9f S9e
61 K9e S8d 62 K8f G9f   0-1


 Sente: Toshihiko Kawaguchi 6-dan
  Gote: Makoto Chuza 4-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 S7h K4b  4 R6h K3b  5 K4h P5d
 6 K3h G65b 7 K2h S5c  8 S6g P8d  9 G65h P1d 10 P1f P2d
11 S3h P8e 12 B7g K2c 13 P4f S3b 14 P3f P7d 15 P5f P4d
16 G4g G4c 17 N3g S4b 18 P2f S43c 19 P6e B3a 20 R8h N7c
21 P5e P5e 22 B5e R8c 23 S5f P8f 24 P8f G5d 25 B7g P7e
26 P7e N6e 27 B6f P5e 28 S5e G5e 29 B5e B7e 30 G7f B6d
31 G6e B5e 32 G5e B6f 33 R5h P5g 34 R5g B5g+ 35 G5g R8f
36 B6g R8h+ 37 P3e S4h 38 P3d S3d 39 G4d P3c 40 N3e K1c
41 G3d P3d 42 B6f P4d 43 B8h S4i= 44 S4i G3f 45 S*3h G3e
46 P3f G3f 47 B4d G3c 48 B5c+ N3e 49 S1h R6i 50 +B6c G2f
51 P2g P5f 52 G5h P4h 53 S4h P4g 54 S3i P5g+ 55 G5g R3i+
56 K3i S4h 57 K2h S5g+ 58 P2f P4h+ 59 P3i +S6g 60 N4e +P3h
61 P3h S4h 62 G2i B3f 63 R1g +S5g 64 R5c G4c 65 R5g+ S5g+
66 R5g R4i 67 S3i G2g 68 S2g N2g+ 69 R2g B2g+ 70 K2g R6g
71 S3g R6c+ 72 P1e R8i+  0-1


 Sente: Tadao Kitajima 4-dan
  Gote: Shoichi Anzai 5-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 K5h G6b 10 P1f K6a
11 P1e S4b 12 R2d R7f 13 P2c B3a 14 P3f P5d 15 P3e P5e
16 S4h P3f 17 K6i N4e 18 P3d P2b 19 R2e P3g+ 20 N3g N3g+
21 S3g G2c 22 N5d S5c 23 N6b+ Sc6b 24 P3c+ G3c 25 P8d R8f
26 R5e G4d 27 P7b G5e 28 P7a+ S7a 29 B5e N6e 30 S4h R8i+
31 G*8h +R9i 32 B3c+ N5a 33 S4a L5b 34 P8c+ B8f 35 P7b R6h
36 G6h B6h+ 37 K6h N7f 38 K5h G6h 39 S6h N6h+ 40 K6h S7i
41 K5i S8h= 42 N6i 1-0


 Sente: Koichi Kinoshita 5-dan
  Gote: Yoshimasa Saeki 8-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 P2g S2b
11 P9f K5b 12 N7g G7b 13 K4h R2d 14 K3h P7d 15 R3c+ N3c
16 B4f R6d 17 B9g P7e 18 B7e P7c 19 B76d P6d 20 B6d S3a
21 P9e S8b 22 P8c S8c 23 P8d S7d 24 P9d B5d 25 P9c+ P6f
26 P8c+ G6b 27 P6f R6i 28 S2h N4e 29 S6h B7f 30 G5i N5g=
31 P3f R5i+ 32 S5i B4i+ 33 K3g +B5i 34 K4f S6c 35 B8f +B5h
36 R7a P4d 37 N6e P6d 38 +P7c N7c 39 N7c+ G7c 40 R*5a K4c
41 S3i N2e 42 N*3g P4e 43 K3e P3d 44 K2f S1e   0-1


 Sente: Hisashi Namekata 5-dan
  Gote: Noboru Kosaka 6-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h P9d  5 K7h S7b
 6 P5f G45b 7 G45h P6d  8 P9f S3b  9 P3f K6b 10 P2e B3c
11 S6h K7a 12 S65g K8b 13 P3e G4c 14 R3h P3e 15 R3e P4e
16 R3h B8h+ 17 K8h S3c 18 R2h P6e 19 P6f G5d 20 P2d P2d
21 P3d S2b 22 P6e G6e 23 P6f G7f 24 B6e B5d 25 B5d P5d
26 B5c R5b 27 B6d+ B8d 28 R2d P2c 29 R2e G6f 30 R4e P4d
31 R4d G5g 32 S5g S5c 33 +B5c R5c 34 G8e B*6f 35 S6f B6f
36 B7g B4d 37 B4d R6c 38 P6g R3i 39 S5i R2i+ 40 P7d +R2e
41 G8f P3c 42 P7c+ S7c 43 P7d S7d 44 B3b +R4e 45 B2f +R5f
46 B3g P4f 47 B2a+ S*8e 48 P7g N7c 49 B4f S8f 50 P8f P7f
51 P7f N6d 52 N6h N7f 53 N7f +R7f 54 G7h +R4f 55 P4f P7g
56 G7g N6e 57 G8g N7e 58 G6h N8g+ 59 K8g N5g+ 60 R7i P7h
61 R7h +N6h 62 S6h B6i 63 +B5d P7g 64 K7g G6e 65 K8h B7h+
66 K7h R5h 67 S*5g P5f 68 P5i R3h+ 69 B5e G*6d 70 N6f P5g+
71 N7d K9b 72 +B6e +R6h 73 K8g +R6g 74 K9h G9g 75 N9g +R7h
  0-1
  

 Sente: Yoshimasa Saeki 8-dan
  Gote: Kosuke Tamaru 4-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h K7b
 6 G45h K8b  7 P9f S3b  8 P4f B3c  9 S4g L9b 10 S5f S4c
11 R4h S5d 12 P9e K9a 13 P1f L1b 14 P8f S8b 15 K8g G7a
16 S7h P7d 17 Gh6h G5b 18 N1g P6d 19 R4i P4e 20 B3c+ N3c
21 B7g R4c 22 P4e N4e 23 P4d R4a 24 S4e B2g 25 R4h B4e+
26 R4e S4e 27 N2e S5d 28 B3b R4b 29 B2a+ R4i 30 N5f G6c
31 N3c+ R7b 32 P4c+ P7e 33 B4d R7c 34 P7e S6e 35 P6f S*7f
36 K8h P7g 37 N7g S5d 38 S8g S8g+ 39 K8g S7i 40 S8h S6h+
41 G6h G8i 42 G7h R7e 43 P7f Re4e 44 +P5c Re4h+ 45 S*7i R6i+
46 +P6c +Rh7h 47 S7h G8h 48 K8h S7i 49 K8g G8h 50 K9f +R7h
51 B7a+ S7a 52 G7c S6c   0-1


 Sente: Hiroshi Kobayashi 4-dan
  Gote: Noboru Kosaka 6-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h P9d  5 K7h S7b
 6 P5f G45b 7 G45h P9e  8 S5g S3b  9 P2e B3c 10 P3f K6b
11 B7g K7a 12 K8h S4c 13 L9h R3b 14 K9i P3e 15 P3e P4e
16 P5e B4d 17 Gh6h R3e 18 P3g K8b 19 S8h P3h 20 R3h R2e
21 P2h N3c 22 G7i P6d 23 Gh7h P7d 24 P3f N7c 25 S5f G6c
26 N3g R2f 27 N4e P3g 28 R5h N8e 29 N3c+ B3c 30 B6f R3f
31 P8f N9g+ 32 L9g N8d 33 P9c P9f 34 N9d K7a 35 L9f N9f
36 S9g L6e 37 B7g P9e 38 P5d B7g+ 39 N7g S5d 40 S6e P6e
41 B8b K6b 42 L6d P6f 43 R5d P5d 44 L6c+ S6c 45 N*6e K5b
46 B4f+ R4f 47 G5c K4a 48 P4f B2d 49 P3c B3c 50 R2a R3a
51 S4b 1-0


 Sente: Kazuki Kimura 4-dan
  Gote: Kosuke Tamura 4-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h K7b
 6 P5f S3b  7 S5g K8b  8 G45h L9b  9 P2e B3c 10 B7g K9a
11 K8h S4c 12 L9h P6d 13 Gh6h S5d 14 S6f P4e 15 P5e S6e
16 S6e P6e 17 P2d P2d 18 P5d P5d 19 B3c+ N3c 20 R2d P4f
21 P4f P6f 22 R2a+ P6g+ 23 G6g R4f 24 B2c R4h+ 25 P5h P6f
26 Gg6h B5e 27 S7g G45a 28 B3d+ P4a 29 P4b P6g+ 30 G6g +R4i
31 G7h S6i 32 P4a+ S7h+ 33 S7h B7g+ 34 K7g +R7i 35 S8h S6h
36 G6h G6f 37 K6f +R6h 38 +B6g G5e 39 K7e +R6g 40 S6g B1b
41 +P5a G7b 42 +R1b L1b 43 P6h R2e 44 B6a G6e 45 K8f R2i+
46 B7b+ S7b 47 G8b K8b 48 S7a K7a 49 G6b K6b 50 R4b K6c
51 R5b+ K6d 52 B4b K5e 53 B3c+ K4f 54 G4h B9e 55 K9e S8d
56 K8f G8e 57 K7g G87f 58 S7f G7f 59 K7f G7e 60 K7g N6e
61 K7h 1-0


 Sente: Masataka Sugimoto 5-dan
  Gote: Hiroshi Kobayashi 4-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P3d  2 P1f P1d  3 P6f S6b  4 S6h G65b 5 P5f P5d
 6 P2f S3b  7 P2e S3c  8 G45h P4d  9 G7h G4c 10 K6i S5c
11 P3f B3a 12 S4h K4b 13 G56g K3b 14 S3g P7d 15 S7g P4e
16 P4f P4f 17 S4f S54d 18 P4e S4e 19 S4e P4d 20 S5d G5d
21 B7i B6d 22 P4f P4e 23 S5e G5e 24 P5e P4f 25 B4f R4b
26 P4e R4e 27 G*5f R4b 28 N3g S4g 29 N4e S3f+ 30 B6h S*4d
31 N3c+ S3c 32 S4e +S3g 33 R2f N5c 34 P6e B7c 35 P5d N4e
36 P5c+ N5g= 37 K7i R4i+ 38 K8h S3e 39 B5g S2f 40 +P6c B8d
41 B8d P8d 42 +P5c R2i 43 N7i B6i 44 Gg6h B3f+ 45 B1h +B1h
46 L1h P5h 47 B5d K2b 48 B8a+ P5i+ 49 N4e +P6i 50 N3c+ N3c
51 G6i +R6i 52 +P4c G6g   0-1


 Sente: Tadao Kitajima 4-dan
  Gote: Seiichiro Taki 7-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P6d  5 G7h S6c
 6 S4h S5d  7 S45g R6b  8 G5h K4b  9 K6i S3b 10 K7i K3a
11 G56g G65b 12 P2f P1d 13 P2e B3c 14 P3f P4d 15 P1f G4c
16 N3g P7d 17 S4f K2b 18 P5e S6c 19 R2f B5a 20 P3e P3e
21 S3e P3d 22 S4f S3c 23 Sf5g G3b 24 P4f P8e 25 P9f P8f
26 P8f R8b 27 B7g P5d 28 P5d S5d 29 P5e S6c 30 S5f P9d
31 P4e P8e 32 P8e N7c 33 B8f B6b 34 R2i P9e 35 P9e P6e
36 P4d B4d 37 N4e P6f 38 G6f P8g 39 G8g R8e 40 P1e P1e
41 P1c L1c 42 N3c+ Gc3c 43 P4b P7e 44 P7e P6e 45 G6g N6d
46 P4a+ N5f 47 G5f R8f 48 G8f P8e 49 P1d L1d 50 P1c K1c
51 L1e L1e 52 P1d K1d 53 P1f L1f 54 P1e K1e 55 R4f P8f
56 N2g K1d 57 R1f K2e 58 N3e L2g 59 S3f K1f 60 S2g K1e
61 L1i K2e 62 L2f 1-0


 Sente: Takahiro Toyokawa 5-dan
  Gote: Yoshiyuki Kubota 5-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h S7b  5 K7h P9d
 6 P9f S3b  7 P5f K6b  8 G45h G45b 9 S6h P6d 10 P3f K7a
11 S65g K8b 12 P2e B3c 13 P3e P3e 14 S4f P3f 15 S3e P4e
16 B3c+ S3c 17 B8h B5d 18 R2f L1b 19 P2d P2d 20 S2d S2d
21 R2d P2h 22 R2h P4f 23 P4f P3g+ 24 S3g S2g 25 R4h P3h
26 R4i B7f 27 P2b P2h 28 P2a+ P3i+ 29 R3i P2i+ 30 R2i S3h+
31 R2f +S3g 32 B3c+ B5d 33 P9e P9e 34 P9b L9b 35 P9c L9c
36 P9d L9d 37 N8f S8e 38 N9d S9d 39 +B5e P4g 40 L*9h P4h+
41 Gh6h P2e 42 R2e N7f 43 L9e N6h+ 44 G6h N7f 45 +B5d P5d
46 L9d B8h 47 L9b+ K7a 48 G6i +P5h 49 P8f B9i+ 50 K8g +P6i
51 S8b K6b 52 +L8a G8d 53 S9c= +B8h 54 K9f G*9d 55 S8d= P8d
56 N8g P9e 57 R9e G9e 58 K9e P9d 59 K9d S*8c  0-1


 Sente: Tadao Kitajima 4-dan
  Gote: Shuji Sato 5-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g P4d 10 B7i S3c
11 P3f B3a 12 G56g G54c 13 S3g P8e 14 B6h P7d 15 K7i S7c
16 S4f P7e 17 P7e B7e 18 P5e P4e 19 S4e P5e 20 P3e P3e
21 B3e P4d 22 P3d S2d 23 B4d G4d 24 S4d R4b 25 G4e B3f
26 P4f B4g+ 27 P5d S6b 28 S7f P4c 29 S5c= S5c 30 S7e S5d
31 G5d +B4f 32 K8h +B2h 33 G5c R8b 34 P4d P4d 35 P4c K3a
36 S5a K2b 37 P4b+ P3a 38 +P3b R3b 39 B4c R3h 40 B3b+ P3b
41 S4b+ P1d 42 R3a P7g 43 N7g +B4f 44 P7i B4e 45 R3b+ K1c
46 P5f P5f 47 N8e P7f 48 P9f P5g+ 49 G2b R3d+ 50 +R2a S2e
51 N*3g +P6g 52 N4e +P7h 53 P7h K2d 54 +R1a K3e 55 L4i +B6h
56 K9g +B7h  0-1


 Sente: Yoshiyuki Kubota 5-dan
  Gote: Yuji Maeda 7-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P1f P8d  3 P6f S6b  4 R6h P5d  5 S3h K4b
 6 P1e K3b  7 S7h S5c  8 S6g G65b 9 G65h P8e 10 B7g P7d
11 K4h R7b 12 R7h B3c 13 K3i K2b 14 P8f R8b 15 R8h P8f
16 R8f P8e 17 R8h S3b 18 B6h S4d 19 P9f B4b 20 N9g N7c
21 P7e B7e 22 R7h P8f 23 R7e P7e 24 P7d P8g+ 25 P7c+ +P7g
26 +P8b +P6g 27 G6g R8g 28 B5h R8b+ 29 R8e +R8e 30 N8e R8i
31 N7c+ S6i 32 B6i R6i+ 33 S5h +R9i 34 R6a P7f 35 P5f P2d
36 +N6b Gb4b 37 R9a+ +R8h 38 +N5a G3a 39 N2f S2c 40 P8i +R8i
41 +R6a P7g+ 42 B7g B9d 43 +R6b S3c 44 L3f B6g+ 45 S6g G5g
46 N3d S23d 47 L3d L4h 48 L3c+ N3c 49 G5i G6g 50 S3d S3b
51 B4a L2c 52 B3b+ G33b 53 S4a 1-0


 Sente: Kazuharu Shoshi 6-dan
  Gote: Shuji Sato 5-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S4b  4 S4h S6b  5 P5f P5d
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 G56g P4d 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P9d 17 S4f P9e 18 N3g N7c 19 R3h K2b 20 P2f S2d
21 P1f N8e 22 S8f N9g+ 23 S9g P8e 24 P1e S5c 25 Gg7g S4b
26 P2e Sd3c 27 R2h B7c 28 N1f P3e 29 R2f P9f 30 S9f L9f
31 L9f P9e 32 L9e B9e 33 S3e B7c 34 P4f L9a 35 R2h K3a
36 P2d P2d 37 N2d S2d 38 S2d P9g 39 P9i R9b 40 K7i P9h+
41 P9h R9h+ 42 P2b K4a 43 P9i +R9i 44 S8h +R9b 45 P2a+ P2f
46 L3e P3d 47 R2f P3e 48 S2c+ G2c 49 R2c+ S5h 50 +P3a K5a
51 G5g S*6i 52 +P3b P7e 53 +R2h P7f 54 G7f N6g 55 Gg6g P2g
56 +R4h S6g= 57 K6i S7f+ 58 N6e B8d 59 P7d B6f 60 S5g B8d
61 S7g +S7g 62 B7g L7f 63 B6f B6f 64 S6f L7h+ 65 +R7h B4g
66 L5h G4h 67 B8d K6a 68 S5i B5h+ 69 +R5h G5h 70 K5h R7h
71 P6h R7d+ 72 B7c+ 1-0


 Sente: Yoshiyuki Kubota 5-dan
  Gote: Isao Nakata 6-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Aifuribisha

 1 P7f P3d  2 P1f P1d  3 P6f P5d  4 S7h S4b  5 S6g S5c
 6 P7e R3b  7 R7h P3e  8 S2h K6b  9 K4h G45b 10 G65h P3f
11 P3f R3f 12 P3g R3d 13 K3h P5e 14 P6e R8d 15 S7f S7b
16 B6f R3d 17 R6h K7a 18 Gi4h S5d 19 P8f P9d 20 P9f B1c
21 P8e N3c 22 G6g P3f 23 P3f R3f 24 P3g R6f 25 G6f P5f
26 G5f S4e 27 S6g S5f 28 S5f B7i 29 R6g G7f 30 R6i Bi5g+
31 R3f G6f 32 P5h +B5f 33 R6f +B6f 34 R6f R8h 35 R5f S6g
36 R5e R8i+ 37 B3d B6h+ 38 B2c+ P5g 39 G5g P5f 40 G6g +B6g
41 P2f P5g+ 42 +B3c +B5h 43 K2g +B4g 44 P5c +R2i 45 G3i +R3i
46 S3i P3f 47 S*3h P3g+ 48 S3g P3f 49 Sg2h P3g+ 50 S3g G3f
51 S3f G3g 52 K1g +B3f 53 S*3h N3e 54 G2h N2e   0-1


 Sente: Daisuke Suzuki 5-dan
  Gote: Akio Ishikawa 6-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P1f P8d  3 P5f P8e  4 R5h B8h+ 5 S8h K4b
 6 K4h K3b  7 K3h S6b  8 S7g S2b  9 K2h S3c 10 S3h P1d
11 P4f G65b 12 S4g P7d 13 G3h P6d 14 R8h S6c 15 P3f P4d
16 S6f S5d 17 N3g G44b 18 P2f P9d 19 P9f P6e 20 S5g K2b
21 N2e S2d 22 B7g G54c 23 P5e S6c 24 G5h S6d 25 S55f P7e
26 P7e S7e 27 P4e P7f 28 B6h P4e 29 S4e P4d 30 Se5f R6b
31 B4f L9c 32 P7d S6d 33 R7h P8f 34 P8f G3b 35 R7f B8h
36 L9g B9i+ 37 P7c+ S7c 38 N7g +B9h 39 R7c+ N7c 40 P5d R7f
41 P7d R7d 42 P7e R7e 43 S6d R7g+ 44 P5c+ P6f 45 +P4c +B4c
46 G5c +R9g 47 G4c G4c 48 S7c= R3b 49 N5e G4b 50 B6e N3a
51 B3b+ G3b 52 R9b P6g+ 53 B2d P2d 54 S4c G4a 55 P4b N4c
56 P4a+ +P5h 57 R3b+ K3b 58 N4b+ K4b 59 G4b 1-0


 Sente: Isao Nakata 6-dan
  Gote: Keiichi Sanada 6-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Sangenbisha vs Anaguma

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 R7h P8e  4 B7g K4b  5 S6h K3b
 6 K4h B3c  7 K3h K2b  8 K2h L1b  9 P5f K1a 10 S3h S2b
11 G65h S6b 12 P4f P5d 13 P3f G3a 14 G4g G5a 15 S5g G54a
16 P4e P7d 17 B5i B4b 18 S4f G43b 19 R5h B3c 20 P5e P5e
21 B2f P8f 22 P8f R8f 23 B6b+ R8i+ 24 P5d +R9i 25 P5c+ L5f
26 G5f P5f 27 R5f P5e 28 S5e B5e 29 R5e S4f 30 R8e G4g
31 P5i N5g 32 G3i +R5i 33 B1e +R5h 34 P5i +R3h 35 G3h P1d
36 B5a+ N4i+ 37 G4g S4g+ 38 P1f +N3i 39 +P4c +N2i 40 K2i S3g
  0-1
  
  
 Sente: Daisuke Suzuki 5-dan
  Gote: Nobuyuki Yashiki 7-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 R6h S6b  4 K4h P5d  5 K3h K4b
 6 K2h K3b  7 S7h S5c  8 S6g B3c  9 L1h K2b 10 K1i G3b
11 S2h L1b 12 S5f P8e 13 B7g P5e 14 S4e R8d 15 P6e K1a
16 P6d S6d 17 S3d B2d 18 G65h P8f 19 P8f G5b 20 R8h S6e
21 B5e S2b 22 P6d P5f 23 P4f S5d 24 P8e R7d 25 B7g R6d
26 R6h R6h+ 27 B6h R6i 28 R5i R5i+ 29 Gi5i R8g 30 N7g R8i+
31 P5f +R9i 32 R8b G54b 33 R8a+ P3h 34 +R9a L6f 35 P6i L6h+
36 Gh6h B4f 37 L2f P3i+ 38 S3i P3f 39 G4h P3g+ 40 G3g B6h+
41 L*2e G*3c 42 S3c+ G43c 43 P3d P3f 44 L2c+ Gc2c 45 N3c Gc3c
46 P3c+ G3c 47 G3d G3b 48 P3c P3g+ 49 +R2a K2a 50 L2b+ G2b
51 G3b 1-0


 Sente: Toshiaki Kubo 6-dan
  Gote: Keiichi Sanada 6-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 S7h S6b  4 R6h K4b  5 P1f K3b
 6 S3h G65b 7 S6g P8e  8 B7g B3c  9 P3f K2b 10 S5f L1b
11 S4e R8d 12 N3g K1a 13 P1e S2b 14 K4h Gb4b 15 G65h Gb3b
16 P4f Ga3a 17 S4g P2d 18 P2f S2c 19 G3h Gb2b 20 P2e P4d
21 Se5f P2e 22 N2e B4b 23 P1d P1d 24 P6e P2d 25 P1c P2e
26 P1b+ K1b 27 P4e B2d 28 L2h B1c 29 P3e P3e 30 P4d N3f
31 K5i N2h+ 32 G2h P4b 33 G2g R7d 34 G6g L5d 35 N6f R8d
36 N5d P5d 37 L*1g B2d 38 L1d P1c 39 L1c+ N1c 40 P1d P1e
41 P1c+ G1c 42 P2f S1d 43 P1f P1f 44 G1f P5e 45 P1e S2c
46 G2e K2a 47 P1d G1b 48 B5e P8f 49 G2d S2d 50 P1c+ S1c
51 L1c+ G1c 52 P3c G2b 53 N2e Gc2c 54 P4c+ P4c 55 B3b K1b
56 R1h P1d 57 P1c Gc1c 58 N1c+ K1c 59 G2c G2c 60 B2c+ K2c
61 S3b K2d 62 G2c 1-0


 Sente: Kazuo Azuma 7-dan
  Gote: Daisuke Suzuki 5-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P2f P5d  3 S4h P5e  4 P4f R5b  5 S4g B3c
 6 K6h S4b  7 K7h K6b  8 S6h S7b  9 P9f P9d 10 G45h K7a
11 S3f P4d 12 P4e S4c 13 P4d S4d 14 P4e S5c 15 S2e P5f
16 P6f P5g+ 17 G5g S6d 18 S3d B2d 19 G6g P5f 20 P5h P3f
21 P2e P3g+ 22 N3g B1e 23 P3h P3f 24 P1f P3g+ 25 P1e +P2h
26 P6e S6e 27 B1a+ R4i 28 S4c= R5a 29 +B4d K8b 30 L5c P5g+
31 P5g P5b 32 N7g S7d 33 B1b P5c 34 B2a+ R1i+ 35 N8f L8d
36 N7d P7d 37 G7i S7c 38 +Ba2b G7b 39 P8f P5d 40 +Bb3c N5e
41 G6f L8f 42 P8g N*6g  0-1


 Sente: Toshiaki Kubo 6-dan
  Gote: Manabu Senzaki 6-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f P1d  3 P1f P8d  4 R6h S6b  5 S3h P5d
 6 G65h K4b  7 S7h K3b  8 K4h P8e  9 B7g G65b 10 P4f S4b
11 K3i P7d 12 K2h P5e 13 S6g S45c 14 P6e S5d 15 S6f S5c
16 G4g S4d 17 P3f B3a 18 P4e P8f 19 P8f S54e 20 S5e B8f
21 S4d B7g+ 22 N7g P4d 23 P6d B5e 24 B3g S*4f 25 P6c+ Gb4b
26 P4c G4c 27 S6f S3g+ 28 N3g B3g+ 29 G3g P3e 30 B6d P3f
31 G4g B3g 32 G3g P3g+ 33 S3g R8i+ 34 P6i P3f 35 S2f G3g
36 S3g P3g+ 37 K3g G5d 38 B9a+ P6g 39 R6g N3e 40 S5h P3f
41 K4h S7h 42 P3c N3c 43 P3d S3d 44 B5f N4e 45 P3c K2b
46 L3i S6g= 47 B6g +R8h 48 S7h P8b 49 L3f R4f 50 K5i R3f
51 P4f R4f 52 G5f R4i+ 53 S4i +R7i 54 R7b K3c 55 G4e P4e
56 N6h L4f 57 P4h G3g 58 R7d+ L4h+ 59 S4h G4h 60 K4h G4g
  0-1
  
  
 Sente: Kaishu Tanaka 8-dan
  Gote: Kazuo Ishida 9-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Kakugawari Declined

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h P4d  5 P2e B3c
 6 P5f G3b  7 B6h S2b  8 S7g G5b  9 S4h G54c 10 G7h P5d
11 K6i K4a 12 G5h S6b 13 P6f S5c 14 P3f P5e 15 P5e P4e
16 P2d P2d 17 B2d B5e 18 N3g P7d 19 K7i S4d 20 B6h P3e
21 R2f R5b 22 P5f B7c 23 P3e P3h 24 P4f S3e 25 R2e S4f
26 R4e P5g 27 P4d G4d 28 G5i G4e 29 N4e P4d 30 G5c R8b
31 G6c P4e 32 G7c N7c 33 B6c K4b 34 B7d+ P6g 35 G6g P8f
36 S8f N9e 37 K7h P8h 38 K8h P5h+ 39 G5h R6i 40 +B9f R1i+
41 +B9e +R6i 42 G7g +R5h 43 S5i L6g 44 S5h L6h+ 45 N7i +L5h
46 +B7c B5g 47 G6g G7h   0-1


 Sente: Manabu Senzaki 7-dan
  Gote: Kenji Waki 7-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h K7b
 6 P5f S3b  7 B7g S4c  8 S5g K8b  9 K8h L9b 10 P2e B3c
11 L9h S5d 12 P6f P6d 13 G45h K9a 14 K9i R6b 15 S8h S8b
16 G7i G7a 17 Gh6h G5a 18 Gh7h G56a 19 B8f P4e 20 P3f G67b
21 P1f P1d 22 N3g L1c 23 P2d P2d 24 P4f P4f 25 S4f R4b
26 P4e R6b 27 P4d B4d 28 R2d R2b 29 R2b+ B2b 30 P5e S5e
31 R2c B4d 32 S4e P2b 33 R2h+ B3c 34 S3d R4i 35 S3c+ N3c
36 +R5h R4f+ 37 B6h +R5f 38 +R5f S5f 39 B1c+ R4i 40 R3a S*6g
41 G7g P4f 42 +B1b N4e 43 N4e S5g+ 44 N5c+ S6h+ 45 G6h +S6h
46 B4e P5f 47 B7b+ G7b 48 +N6c B5d 49 +N7b B7b 50 S7a S7a
51 R7a+ S8b 52 +R7b G7a 53 B4e G7b 54 B7b+ R*5i 55 +B8b K8b
56 G7b K7b 57 S6c K6c 58 N5e 1-0


 Sente: Kazuo Manabe 8-dan
  Gote: Masaki Izumi 7-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Sangenbisha vs Anaguma

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 R7h P8e  4 B7g S6b  5 K4h K4b
 6 K3h K3b  7 S6h P5d  8 K2h S5c  9 S3h B3c 10 G65h K2b
11 P5f L1b 12 S5g K1a 13 P4f S2b 14 P3f G3a 15 G4g P7d
16 P4e B5a 17 S4f B7c 18 N3g G5b 19 P1f Gb4b 20 P1e Gb3b
21 P2f P9d 22 P9f R4b 23 K2i P4d 24 P4d S4d 25 P4e Sd3c
26 P6e B4f 27 G4f N7c 28 R5h N6e 29 B6f P8f 30 P8f R8b
31 N7g P4h 32 G4h S6g 33 R8h S7f+ 34 B3c+ +S7g 35 +B3b G3b
36 R8i B6f 37 G4i +S7h 38 R8g +S7g 39 R8i +S7h 40 R8g +S7g
41 R8i +S7h 42 R8g N7g+ 43 R9g P4h 44 G3i R8f 45 S6g +N6g
46 R6g S5h 47 R6f R6f 48 N4d G3a 49 G3b P4i+ 50 B4c +P3i
51 K1h G*4b 52 G4b G4b 53 B*3b G3a 54 S2g R4h   0-1


 Sente: Manabu Senzaki 7-dan
  Gote: Takeshi Fujii Ryuo
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Aifuribisha

 1 P7f P3d  2 P9f P4d  3 P7e S4b  4 R7h S4c  5 R7f R4b
 6 P9e S8b  7 K4h K6b  8 K3h P2d  9 G65h G45b 10 K2h K7b
11 G3h P1d 12 G54h P1e 13 L1h P4e 14 N7g G66b 15 K1i B4d
16 S2h S5d 17 P7d P7d 18 R7d P7c 19 R7f P2e 20 R3f G4c
21 R8f R2b 22 N8e B8h+ 23 S8h N3c 24 N9c+ S9c 25 P9d S8b
26 P9c+ L9c 27 P9d L9d 28 L9d P9c 29 L9c+ S9c 30 P9b S8b
31 L5f S6e 32 P6f S5f 33 P5f P5d 34 S2c R5b 35 S3d+ G4b
36 B2b P2f 37 P2f B5i 38 B1a+ R5a 39 +B1b P2e 40 +S3c G3c
41 N9d S9c 42 +B2b G4c 43 +B3b G5b 44 P9a+ B4h+ 45 G4h P2f
46 P2g N3e 47 +B4c G4c 48 N8b+ S8b 49 +P8a P2g+ 50 +P8b K6b
51 +P7b K7b 52 R8c+ K8c 53 S8d K8d 54 N7f K9c   0-1


 Sente: Keiji Nishikawa 7-dan
  Gote: Eisaku Tomioka 7-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 K5h K4a
11 P8g R8e 12 R2f S6b 13 G3h G5a 14 S4h P7d 15 P1f P1d
16 B7g N7c 17 S8h P9d 18 P8f R8d 19 S8g P5d 20 B3c+ N3c
21 N7g B4d 22 R3f P8e 23 P8e N8e 24 N8e R8e 25 P8f R8a
26 N7g G5b 27 R5f P5e 28 R6f K3a 29 P7e P7e 30 P7c S7c
31 B7b R7a 32 B6c+ G6c 33 R6c+ S6b 34 P7b R5a 35 +R6e B9b
36 +R7e N4f 37 K4i N3h+ 38 K3h P2h 39 K4i P2i+ 40 G3d P5f
41 P5f B5f 42 G4d P5g 43 B6d K2a   0-1


 Sente: Takeshi Fujii Ryuo
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Aifuribisha

 1 P7f P3d  2 P6f R3b  3 S6h S4b  4 S6g K6b  5 B7g P3e
 6 P8f K7b  7 R8h G45b 8 P8e S8b  9 S2h P1d 10 G65h G66b
11 K4h P4d 12 P8d P8d 13 R8d S4c 14 R8f P8c 15 P1f P9d
16 P9f P2d 17 K3h P3f 18 P3f R3f 19 P3g R3d 20 P7e P2e
21 P6e R2d 22 G44h B3c 23 P5f P2f 24 P2f R2f 25 P2g R2d
26 P5e R3d 27 B6h B2d 28 P2f N3c 29 P2e B6h+ 30 G6h P2f
31 G65h P1e 32 B2b L1d 33 P1e L1e 34 L1e B1f 35 L2g P3f
36 P3f N2e 37 B1c+ P3g 38 G3g N3g+ 39 K3g G2e 40 N3e P2g+
41 S2g B2g+ 42 K2g L2d 43 K3g G3e 44 K4h G4e 45 P6d N6e
46 P6c+ G56c 47 S6f R3f 48 +B2d R2f 49 +B5a S5g 50 G5g N5g+
51 S5g R8f 52 P6d G6d 53 P6e R8i+  0-1


 Sente: Masahiko Urano 7-dan
  Gote: Shuichi Ono 7-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Irregular

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 S6g K4b  5 S4h K3b
 6 P3f S4b  7 R3h S3c  8 P3e P3e  9 R3e P3d 10 R3i G65b
11 P4f P4d 12 S4g P5d 13 G7h G4c 14 K6i P8e 15 P6e S5c
16 G5h P6d 17 P6d S6d 18 N3g Ga4b 19 K7i P8f 20 P8f R8f
21 P8g R8b 22 P9f R6b 23 P2f P5e 24 N2e S2d 25 S3f S6e
26 P6f S5d 27 B7g P9d 28 P7e P1d 29 P1f R6a 30 G56h P7d
31 P7d R7a 32 P1e P1e 33 P3e P3e 34 S3e S3e 35 R3e P3d
36 R3i P2d 37 P3c N3c 38 P1c S2c 39 L1e P1d 40 P1b+ L1b
41 P1c L1c 42 N1c+ B1c 43 L1d S1d 44 P1e S2c 45 B8f B3a
46 B6d P6e 47 P6e P8h 48 N7g R7d 49 B9a+ P7f 50 P7e P7g+
51 G67g R8d 52 S*7f N*7c 53 S6f P6d 54 P7d N6e 55 L8f N7g+
56 S7g N6e 57 L8d N7g+ 58 G7g P7e 59 S6g L7f 60 K8h L7g+
61 K7g S6e 62 N6h P7f 63 N7f S7e 64 P6f S67f 65 S7f N6e
66 S6e P6e 67 L7f S6f 68 K8f N9c   0-1


 Sente: Daisuke Nakagawa 6-dan
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P4f S6c 13 S4g S5d 14 G5h P3d 15 K6h G5b
16 P9f P9d 17 S5f P4d 18 P3f S4b 19 P3e P3e 20 R2e Sb4c
21 R3e P3d 22 R2e B3c 23 N3g K4b 24 P1e P1e 25 R2i P7d
26 P1c R8e 27 N2e B2d 28 P4e S4e 29 N9g S5f 30 N8e P8d
31 P3c G3a 32 B6f P8e 33 K7g N6e 34 K8h N5g+ 35 G5g S5g=
36 B8d S8c 37 B5g B5g+ 38 R7a P8f 39 N5e P8g+ 40 K8g P8f
41 K8f P5d 42 N4c+ K4c 43 R3a+ P8e 44 K9g P9e 45 +R3b K5c
46 K8h P9f 47 G4c G4c 48 S6b K6c 49 +R4c K6b 50 G6c K7a
51 S6b K8b 52 G7c N7c 53 S7c+ K7a 54 +R4a N6a 55 K8i S*7b
56 N6c S6c 57 +S8c N9g 58 K9h B8i 59 K8h B7h+ 60 S7h G8i
  0-1
  

 Sente: Michio Ariyoshi 9-dan
  Gote: Teruichi Aono 9-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h P7d  8 K6i G5b  9 S7g P6d 10 B7i N7c
11 G56g S6c 12 P2f K6b 13 P2e R8a 14 P3f S5c 15 P2d P2d
16 B2d B4d 17 B4f N3c 18 K7i P9d 19 P9f P6e 20 P6e N6e
21 S6f P6d 22 P2d P2f 23 K8h P8e 24 N3g P8f 25 P8f R8f
26 P8g R8a 27 P3e P3e 28 P3d P3f 29 P3c+ P3g+ 30 B3g G3c
31 P2c+ G2c 32 N4e S4b 33 B2f P3e 34 P3c N3f 35 R2i P2h
36 R3i N4h+ 37 B4h S3a 38 P5e G3d 39 P4f P5e 40 P5c G4b
41 N4g P8f 42 P8f P8e 43 P8e P8f 44 N7g S5h 45 N5e S6g+
46 N6e R8e 47 N7i P6e 48 N6g P6f 49 B6f G8g 50 K7i N5f
51 R3h G7h 52 R7h P8g+ 53 N6c+ K6c 54 P6d K6d 55 S5e B5e
56 G7e R7e 57 B7e P7e 58 R8d S7d 59 N5e N6g   0-1


 Sente: Kunio Naito 9-dan
  Gote: Hitoshige Awaji 9-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P9f P1d  8 P7f P8f  9 P8f R8f 10 N7g S4b
11 K4h K4a 12 B9g R8b 13 P7e P9d 14 P8e P6d 15 P7d G6b
16 B6d S6c 17 P7c+ N7c 18 B9g P3d 19 R7f P7d 20 R8f G7b
21 B8h K3a 22 P8d P8e 23 N8e R8d 24 B2b+ G2b 25 P2d P2d
26 P2c G2c 27 B6f B7e 28 B1a+ B8f 29 N7c+ G7c 30 L8h N3c
31 L8f R8f 32 N6e G7b 33 N5c+ R8i+ 34 B1b L2b 35 +B2a K4a
36 +B4c S4c 37 B2c+ K5a 38 +B3c K6a 39 +B4c K7a 40 P7c G7c
41 S6b K8b 42 S7c+ K7c 43 N6e K8d 44 +N6c P4f 45 S7c K9c
46 G8d +R8d 47 S8d+ K8d 48 P8e K8e 49 P8f 1-0


 Sente: Bungo Fukusaki 8-dan
  Gote: Keiji Mori 9-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 K5h K6b 10 G3h K7b
11 R3f R8d 12 P9f P9d 13 N7g P9e 14 P9e P8g 15 B9g R2d
16 P2e R2e 17 P2f R9e 18 G8g P8f 19 G8f R5e 20 P9b L9b
21 P9f P9e 22 P9e P2h 23 G2h N4e 24 S6h P3e 25 R4f N5g+
26 S5g R5g+ 27 K5g B7g+ 28 G8e S4b 29 P8b N9c 30 G8d P8c
31 P8a+ P8d 32 R9a K6b 33 K4h S7b 34 P5d +B6g 35 +P8b P6d
36 N5e P5d 37 +P7b G7b 38 P6c K5c 39 S6b G6b 40 P6b+ S5g
41 K3h S4f= 42 P4f N1e 43 N6c+ K4d 44 B8h P5e 45 S4e +B4e
46 P4e K3d 47 S4h R6h 48 B2e K4e 49 B7i R7h+ 50 G6i S2g
51 G2g N2g+ 52 K2g +R4h 53 N5g K4d 54 R1a+ G2h 55 K1f S2g
56 K1e S2d 57 K2d S3c   0-1


 Sente: Noboru Tamaru 8-dan
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 P9f P8d  3 P5f P8e  4 P5e P8f  5 P8f R8f
 6 G7h R8b  7 P8g S6b  8 S4h G3b  9 S5g G5b 10 S5f P4d
11 S6h K4a 12 G5h P6d 13 P2f S6c 14 P2e B3c 15 P4f G54c
16 K6i S2b 17 R4h K3a 18 P1f P3e 19 K7i P1d 20 P4e P4e
21 S4e P4d 22 S5f P7d 23 B6f N7c 24 P3f P3f 25 R3h B4b
26 R3f S3c 27 P3e P3d 28 P3d G3d 29 N3g P3e 30 R2f P5d
31 P4e P6e 32 B7g P7e 33 P4d S4d 34 P4c B6d 35 S4e S4e
36 N4e G4e 37 P2d P2d 38 P5d P4d 39 P5c+ B5c 40 S4b G4b
41 P4b+ K4b 42 R2d S3b 43 P3c K3c 44 G3d K4b 45 P4c K3a
46 P2b N1c 47 P2a+ S2a 48 G4d G4d 49 B4d B4d 50 R4d B5e
51 B3c 1-0


 Sente: Teruichi Aono 9-dan
  Gote: Torahiko Tanaka 9-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Irregular

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h P4d  5 P2e B3c
 6 S4h S2b  7 G7h G3b  8 K6i G5b  9 G5h G54c 10 P4f B4b
11 B5i S3c 12 S4g K4a 13 P3f K3a 14 S7g S7b 15 B2f P6d
16 P1f S6c 17 N3g P1d 18 S5f S5d 19 R4h P7d 20 K7i N7c
21 P6f P6e 22 P6e K2b 23 P6d P8f 24 P8f R6b 25 P4e R6d
26 P6f P7e 27 P4d S4d 28 B4d G4d 29 R4d B2f 30 R4b+ G4b
31 N4e P7f 32 S7f P7g 33 N7g R4i 34 K8h R6f 35 S56g R6a
36 P4c S4c 37 B5e B4d 38 B4d S4d 39 P4c G4a 40 B8c R6b
41 B7d+ G3b 42 +B7c R6a 43 G*5i R4e+ 44 +B7b P7e 45 +B4e S4e
46 N4d P7f 47 N3b+ K3b 48 R5b K4c 49 R7b+ P7g+ 50 G7g P8g
51 K7h B8i 52 K8i S8h 53 K9h B8i 54 K8g S7g+ 55 K7g B6g+
56 G6g P7f 57 G7f G6g 58 K8g N9e 59 K9f S8g 60 K9e S7f=
61 B3b K4d 62 B7f+ G9d 63 +B9d P9d 64 K8d B9c 65 K7d P7c
66 K8c P8b 67 K7c N8a 68 K7d 1-0


 Sente: Noboru Tamaru 8-dan
  Gote: Michio Takahashi 9-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Irregular

 1 P7f P8d  2 P5f P8e  3 P5e P8f  4 P8f R8f  5 G7h R8b
 6 P8g S6b  7 P2f P3d  8 P2e B3c  9 S4h S2b 10 S5g G3b
11 S5f G5b 12 K6i P4d 13 P4f G54c 14 R4h K4a 15 P3f K3a
16 G5h P6d 17 S6h S6c 18 B6f P7d 19 P1f P1d 20 P9f P9d
21 P4e P4e 22 N3g S5b 23 P3e B4d 24 S4e B3e 25 P4d G4d
26 S4d P4g 27 G4g B4d 28 G4e B2f 29 G3f B3g+ 30 G3g N5f
31 R4f N6h+ 32 K6h P4d 33 G4d S3e 34 N4c S4c 35 G4c S4f
36 G3b K3b 37 G4f S3c 38 P5d P5d 39 B7a R8c 40 S4d N5e
41 S*4c K2b 42 S3c+ N3c 43 S3a K1c 44 S3b+ G1b 45 P1e R2h
46 P5h P1e 47 B5e P5e 48 P1d K1d 49 N2f K2e 50 G*3f 1-0


 Sente: Teruichi Aono 9-dan
  Gote: Tadahisa Maruyama 8-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 K5h S2b 10 G3h K4a
11 S4h S6b 12 P9f P9d 13 N7g B4b 14 S6h S3c 15 R3f P5d
16 P1f R8b 17 P8g P1d 18 P6f S5c 19 S6g P5e 20 P5f P5f
21 R5f S54d 22 P6e K3a 23 B7i S4e 24 R2f R5b 25 K4i R5d
26 S5h B5c 27 R6f B4d 28 R6i K2b 29 P4f Se3d 30 P3f N9c
31 P8f P8e 32 N3g P8f 33 P4e B5c 34 B4f P3e 35 P3e B3e
36 B7c+ P3f 37 P5e R5a 38 +B9a P5f 39 R6f P8g+ 40 G8g G7b
41 +B9b R5e 42 L5i P3g+ 43 G3g S4e 44 P3f B4f 45 P2c K1b
46 +B9c B3g+ 47 S3g N4f 48 S4g P5g= 49 L5g R5g+ 50 R4f S4f
51 +B5g S5g+ 52 R5b R2i 53 N3i B2g 54 B3h B3h+ 55 K3h +S4g
56 K2i L2d 57 N2f G*4b 58 R4b+ B3h 59 K1h G4b 60 B3a S2i
61 K2h R3b 62 R5a P2b 63 P2b+ S2b 64 B2b+ R2b 65 P2c R2c
66 P2e B7c   0-1


 Sente: Noboru Tamaru 8-dan
  Gote: Keita Inoue 8-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Irregular

 1 P7f P8d  2 P5f P5d  3 S6h P3d  4 S7g S6b  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h G5b  9 P3f P4d 10 P4f G54c
11 S4g P8e 12 N3g P7d 13 P2f S3c 14 P9f P6d 15 P2e B3a
16 S6h P6e 17 P5e S6c 18 P5d S5d 19 S5f P3e 20 G4g P8f
21 P8f P8g 22 B7i P3f 23 G3f P5e 24 S4g B8f 25 P3d S4b
26 P4e B6d 27 S7g P5f 28 S5f S4e 29 S4e P4e 30 P2d P2d
31 P5e B5e 32 S5f B7c 33 P5e B8d 34 P6f N7c 35 B2d P2g
36 R2g P2c 37 B3e S4d 38 B5g P6f 39 P7e P8h+ 40 S8h B7e
41 N4e P6g+ 42 S6g B5g+ 43 R5g N6e 44 R2g P5f 45 B6d R8a
46 P8b R6a 47 P6b R7a 48 P3c+ N3c 49 N3c+ Sd3c 50 N3e P5g+
51 N4c+ S4c 52 P4d S44d 53 P4c P6h 54 K7i N7e 55 N7g +P6g
56 G6g N6g+ 57 R6g P6i+ 58 K6i P6f 59 N6e P6g+ 60 G4b S4b
61 P4b+ G4b 62 B4b+ K4b 63 N3d K3b 64 G4b K2a   0-1


 Sente: Kunio Yonenaga Eisei Kisei
  Gote: Tadahisa Maruyama 8-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yokofudori Declined

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R2f P2c  9 P8g R8b 10 P1f P1d
11 S4h S7b 12 K6i P6d 13 G5i S6c 14 P9f P9d 15 P3f P4d
16 P3e P3e 17 R2e S4b 18 R3e S4c 19 P4f S65d 20 R3f P3d
21 N3g P2d 22 P7e N3c 23 S6h G5b 24 K7i K4b 25 S4g G2c
26 P4e N4e 27 N4e S4e 28 R7f Se5d 29 S5f N8d 30 R8f P8e
31 R8e N9c 32 R8f P8e 33 R6f R6b 34 P9e P6e 35 P9d P6f
36 P9c+ N7f 37 B6f N6h+ 38 K6h R2h 39 K7i P8f 40 P8f L9c
41 L9c+ S5h 42 Gi6h P8g 43 G8g R2i+ 44 K8h R6f 45 G5h R5f
46 P5f P4e 47 N6f +R6i 48 N6d +R5h 49 S7h S6i 50 K9g S7h=
51 N5d P5d 52 N5b+ S5b 53 N5e N8d 54 G4c S4c 55 R8b B5b
  0-1
  

 Sente: Hifumi Kato 9-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 S4h S4b  5 G7h G3b
 6 P5f K4a  7 K6i P5d  8 P2f G5b  9 P3f P4d 10 G5h S3c
11 B7i B3a 12 P6f P7d 13 G56g G54c 14 S3g B6d 15 B6h K3a
16 K7i K2b 17 K8h P9d 18 P1f S5c 19 P1e P9e 20 L1g B7c
21 R3h S2d 22 L1f N9c 23 N1g N8e 24 S8f N3c 25 P4f S4b
26 R2h S1e 27 L1e P1d 28 P7e P7e 29 S7e P1e 30 P7d B5a
31 P4e N4e 32 S4h R9b 33 N2e P7g 34 N7g N9g+ 35 K9g P9f
36 K8f P9g+ 37 K7f L2d 38 B4f P7b 39 S5b P9h 40 P1b L1b
41 L9h L2e 42 P2e N8c 43 S8f +P9h 44 P9c R9c 45 N2d P2d
46 P2d P2e 47 R2e R9f 48 Gg6h N3a 49 S4a= P3e 50 P2c+ G2c
51 P2d G23d 52 R2i P2f 53 P3e G2d 54 B8b+ P8e 55 K8e L8d
56 K7f L8f 57 P8f S7e 58 K6g R8f 59 P8g R6f 60 K5h P3g
61 R2f P2e 62 R3f R9f 63 +B8c +P8h 64 G8h R9i+ 65 G87h +R2i
66 L3i P2f 67 K6g P3h+ 68 L3h P2g+ 69 L7f +P3h  0-1


 Sente: Masataka Goda 8-dan
  Gote: Tadahisa Maruyama 8-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 P8g R8e
11 R2f K4a 12 K5h S6b 13 S3h G5a 14 P3f P5d 15 S3g B8h+
16 S8h N3c 17 R2h R2e 18 S2f B6d 19 B3g B3g+ 20 N3g B6d
21 G3h R8e 22 N7g R8d 23 S3e P5e 24 P2d P5f 25 P5f B5c
26 B3d P2f 27 N6e B3e 28 P3e P3f 29 R2f P3g+ 30 B7e S2e
31 R2e N2e 32 B8d +P3h 33 S2c Gb4b 34 S2b+ R2h 35 R3a K5b
36 +S3b +P3g 37 K6i G5h 38 K7i R2i+ 39 S3i +P4h 40 K8i +R3i
41 S7i G6i 42 +S4b G4b 43 R1a+ S4a 44 L5e N5c 45 N5c+ S5c
46 N6e K6b 47 L5c+ G5c 48 N5c+ K7b 49 B4c+ 1-0


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 7th Ginga Tournament
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 G7h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P9f P9d  9 P1f P1d 10 P4f P6d
11 S4g S6c 12 K6h G5b 13 G5h S3c 14 P3f K4b 15 N3g P7d
16 K7i N7c 17 S5f P6e 18 B5e R8c 19 P4e B2d 20 N2e S2b
21 R4h P5d 22 B3g K3a 23 P4d P4d 24 R4d B5a 25 P6f P2d
26 P6e G5c 27 R4i P2e 28 P2e S5b 29 B2f P4c 30 P6d B4b
31 B5c+ B5c 32 G5a B2g 33 R4h B6d 34 G5b S3c 35 P2d N4d
36 S4e K2b 37 P4b R8b 38 P6b P8f 39 P8f N3f 40 R4g B3h+
41 S3f +B4g 42 G4g R2i 43 P3i R3i+ 44 K8h P8e 45 S2c G2c
46 P2c+ K2c 47 B5f P2b 48 N3e K1c 49 P1e P8f 50 P1d K1b
51 S8f R8f 52 P8g R7f 53 P7g R5f 54 P1c+ N1c 55 L1c+ K1c
56 P1d K1d 57 G2e K1c 58 G5f P3e 59 R1d K2c 60 R1a+ S9g
61 L9g B9g+ 62 K9g N*8e 63 K8h S9g 64 N9g N9g+ 65 K9g N*8e
66 K8f B9g   0-1


 Sente: Daisuke Suzuki 5-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 7th Ginga Tournament, Quarterfinal
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P8d  2 R6h S6b  3 K4h P5d  4 K3h P3d  5 P6f K4b
 6 S7h K3b  7 K2h G65b 8 L1h B3c  9 S6g K2b 10 K1i S3b
11 S2h P1d 12 G3i P2d 13 G5h P8e 14 B7g S5c 15 P4f S2c
16 P3f G3b 17 G4g P7d 18 P5f K1b 19 R3h P4d 20 P6e N7c
21 S6f P6d 22 P6d S6d 23 P3e P3e 24 P6e N6e 25 S6e S6e
26 P4e G54c 27 R3e P3d 28 P4d P3e 29 P4c+ G4c 30 N4e B7g+
31 N7g R6g 32 P4d G4b 33 B6d R4g+ 34 B8b+ +R4e 35 R7b +R4d
36 P4e +R4e 37 N6e G*3b 38 G5c N3f 39 G4b +R4b 40 R4b+ G4b
41 S3a G3b 42 R7b P4b 43 S4b+ G4b 44 R4b+ G3b 45 +R5b B3d
46 P4c B4c 47 +R7b R6i 48 N5c+ B3d 49 G4c P6b 50 G3b S3b
51 +N4b G2b 52 G3a S*2c 53 +R8a B5f 54 +N3b S3b 55 G3b G3b
56 +B4f B2c 57 S1c K1c 58 +R2a G*2b 59 +R1a G1b 60 +R4a S3d
61 S2f N2h+ 62 G2h N3f 63 G*3h S3i 64 G3i R3i+ 65 S*3g +R2h
66 S2h G3h 67 P1f S4h 68 L3i N2h+ 69 +B2h G2h 70 K2h G4c
71 +R4c S3i= 72 K3i S4c 73 G3h R6i 74 N4i S5h 75 G*4h S4i+
76 G4i L4d 77 N4g N3f 78 S3c B2h   0-1


 Sente: Yoshimasa Saeki 8-dan
  Gote: Masataka Goda 8-dan
 Event: 7th Ginga Tournament, Quarterfinal
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P9f P1d  8 S3h P6d  9 R3f S4b 10 P7f P8f
11 P8f R8f 12 P7e R8b 13 N7g K4a 14 K4h P9d 15 P8e S6c
16 S6h P4d 17 K3i P3d 18 R3d P7d 19 R3f P7e 20 B9g R7b
21 P8d P8b 22 R8f S7d 23 P4f K3a 24 P5f B3c 25 S5g K2b
26 P5e P1e 27 G6h S4c 28 K2h G5b 29 P3f R7c 30 S5f N9c
31 Gh5h S6c 32 N8e N8e 33 R8e P7f 34 P8c+ P8c 35 P8d P7g+
36 P8c+ R7f 37 +P7c R7c 38 R8b+ R7f 39 G5g P3d 40 P5d P5d
41 P5c G54b 42 N3g P5e 43 Sf4g +P6h 44 +R8g R7b 45 P6f P5f
46 G5f P5h 47 N2e B2d 48 +R8c P5i+ 49 P7c R9b 50 G5i +P5i
51 +R8a P5e 52 G5g N4e 53 G6g P5f 54 G5f P5e 55 G4e P4e
56 B7i G2f 57 P2g G2e 58 N3g P4f 59 N2e P4g+  0-1


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Yoshiyuki Kubota 5-dan
 Event: 7th Ginga Tournament, Quarterfinal
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f S7b  5 K6h P9d
 6 K7h S3b  7 G45h P9e  8 P2e B3c  9 S5g S4c 10 B7g P6d
11 P3f P7d 12 P6f N7c 13 G6g P4e 14 K8h R6b 15 G7h N8e
16 B8f G65b 17 P2d P2d 18 N3g G3b 19 N4e B4b 20 P5e P4d
21 P4f P4e 22 P4e B3c 23 S4f P6e 24 P6e N5d 25 B6h R6e
26 P4d B4d 27 G5f R6a 28 S4e N6f 29 G6f R6f 30 S4d S4d
31 B2d N3c 32 P6g R6a 33 P5d P7e 34 B4f P7f 35 N6d S7g
36 N7g P7g+ 37 G7g N7g+ 38 K7g N6e 39 K7h G7g 40 K6i G6g
41 R2a+ G*3a 42 N4c K4b 43 N3a+ G3a 44 +R2g N5g+ 45 B5g G5g
46 P4c K4c 47 +R5g R6d 48 P6h N4e 49 N5e K5d 50 B7f N6e
51 B6e R6e 52 N6f R6f 53 +R6f B4g 54 G5h S5e 55 +R5e K5e
56 S6f K6f 57 R6g K5e 58 S4f K5d 59 G4g P6f 60 S4e K6c
61 R7g B8e 62 B4f P7f 63 R5g R2i 64 P5i N6e 65 G6d K6b
66 G6e P7g+ 67 N6d P6g+ 68 P6g +P6g 69 N7d K5a 70 N5b+ K5b
  0-1
  

 Sente: Tadao Kitajima 5-dan
  Gote: Koji Tanigawa Kisei
 Event: 7th Ginga Tournament, Quarterfinal
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R4b  5 P5f S7b
 6 K6h P9d  7 K7h S3b  8 G45h P9e  9 S5g S4c 10 P3f K6b
11 B7g K7a 12 K8h K8b 13 P1f G45b 14 L9h R3b 15 S7h P6d
16 S6f G6c 17 B6h R2b 18 Sf7g P7d 19 P6f P8d 20 G6g S8c
21 R3h R3b 22 P3e P3e 23 R3e G7b 24 N3g N7c 25 P8f P8e
26 P8e P3d 27 R3f N8e 28 S8f P8d 29 R2f P3e 30 P2d B2d
31 P6e Gc7c 32 P6d S5d 33 N7g N7g+ 34 Sf7g P6e 35 P8f R6b
36 B4f N6f 37 Gg6h N7h+ 38 Gi7h P4e 39 R2d P2d 40 B3e R3i
41 N7i R1i+ 42 B5c+ L6f 43 S6f P6f 44 B4d R6d 45 P6e S6e
46 +B6d G6d 47 R6a S7c 48 P6c Gd6c 49 N5e Gc6b 50 R2a+ S7f
51 P6c P6g+ 52 P6b+ +P7h 53 G7h S*7g  0-1


 Sente: Yoshiyuki Kubota 5-dan
  Gote: Masataka Goda 8-dan
 Event: 7th Ginga Tournament, Semifinal
Opening: Sangenbisha

 1 P7f P3d  2 P1f P1d  3 P6f S6b  4 S7h P5d  5 S6g S5c
 6 P7e P8d  7 R7h P8e  8 R7f K4b  9 K4h K3b 10 K3h Sa4b
11 G65h G7b 12 P9f P9d 13 B9g P6d 14 N7g G6c 15 K2h P4d
16 P4f B3c 17 S3h K2b 18 P3f G3b 19 G4g S4c 20 P2f S4b
21 N3g R8d 22 S5f P5e 23 S6g G5d 24 P5f P5f 25 S5f P5e
26 S6g S3a 27 B7i B4b 28 B5g N3c 29 L9h P2d 30 P6e R8b
31 P7d P7d 32 P7c P8f 33 P8f P6e 34 R7d R8f 35 P7b+ P7f
36 S7f P5f 37 B3i R8h+ 38 P5c G5c 39 N6e G6d 40 R8d +R8d
41 B8d R7g 42 R8c R7f+ 43 N5c+ +R7b 44 +N4c +R8c 45 +N3b S3b
46 G5b S*4a 47 G4b S4b 48 B6b+ +R8g 49 S5c S3a 50 S6d+ P5g+
51 B6e +P4g 52 B8g R8h 53 R8c N3e 54 B3b+ S3b 55 R8h+ +P3g
56 K3g N*4e 57 K2h G3g 58 S3g G2g 59 K3i N3g+ 60 S3a K1c
  0-1
  

 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Koji Tanigawa Kisei
 Event: 7th Ginga Tournament, Semifinal
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P2f P5d  3 P2e R5b  4 G7h P5e  5 P2d P2d
 6 R2d G3b  7 K6i P2c  8 R2h K6b  9 S4h K7b 10 S6h P3e
11 P6f R5d 12 G3h S4b 13 P9f P9d 14 S6g K8b 15 K7i S7b
16 B7g S5c 17 K8h R2d 18 G2g B4d 19 G2f N3c 20 P2e R3d
21 G1e P3f 22 P3f R3f 23 G1f P1d 24 S3g R3g+ 25 N3g P3f
26 B5i P3g+ 27 B3g N4e 28 B4f N5d 29 R3h G4b 30 R3a+ N4f
31 R2a S5b 32 P4f N5g+ 33 P4e G4a 34 +R3h +N6g 35 G6g S3b
36 R4a+ S34a 37 P4d R6i 38 G7h B4i 39 +R6h R6h+ 40 Gg6h B7f+
41 P7g +B5d 42 P4c+ +B4c 43 N6e R4i 44 N5c+ +B5c 45 N6e +B4b
46 P5d P1e 47 B3e P3d 48 B2f N3e 49 S5c P1f 50 S4b= S4b
51 R2a R1i+ 52 P4c S44c 53 P5c+ L8d 54 B7i P9e 55 R1a+ P9f
56 L*9h P9g+ 57 L9g L9g+ 58 L9g P9f 59 L9f P9g 60 P9i S8e
61 +P5b S9f 62 L9e L9c 63 L9c+ K9c 64 S9e L9d 65 S8d P8d
66 P5i S5b 67 L5d +R2h 68 L5b+ +R2f 69 +L6a +R6f  0-1


 Sente: Masataka Goda 8-dan
  Gote: Koji Tanigawa Kisei
 Event: 7th Ginga Tournament, Final
  Date: Broadcast 1999 September 12th
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 P8g R8e
11 R2f K4a 12 K5h S6b 13 S3h G5a 14 P3f P7d 15 N3g N7c
16 G4h P1d 17 P4f P8f 18 P8f R8f 19 P4e P2e 20 R2i R7f
21 P4d B4d 22 B4d P4d 23 S4g P3e 24 G7g R7e 25 P7f R6e
26 P6f R8e 27 P8f R8d 28 B5f B5d 29 P4e P8e 30 P8e N8e
31 G8g N7g+ 32 G7g P8h 33 N4f P8i+ 34 S6h N5e 35 N5d P5d
36 S4f +P9i 37 P8f P7e 38 P4d P7f 39 G8g P4g 40 G3h L4b
41 R2e P3f 42 N4e P2d 43 R2d P2c 44 R3d N3c 45 R3f N4e
46 S4e N3c 47 S3d L4d 48 P4e P3e 49 P4d P3f 50 P4c+ N4f
51 K6i R4i 52 S5i N3h+ 53 N4d 1-0

[ Final 8 Crosstable | Ginga Index | Shogi Nexus Index ]


99 October 14

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net