6th Ginga Tournament (1997-1998)

 Sente: Masataka Sugimoto 5-dan
  Gote: Yoshiharu Habu Oi
 Event: 6th Ginga Tournament
  Date: 1998 July 23rd
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 R6h P3d  3 P6f S6b  4 P1f K4b  5 S3h K3b
 6 S7h P5d  7 P1e P8e  8 B7g B3c  9 S6g B4b 10 R8h S5c
11 K4h S4d 12 P6e K2b 13 K3i G3b 14 P4f K1b 15 G65h S2b
16 P3f G5a 17 K2h G4a 18 P2f P7d 19 G4g N7c 20 S5f G43a
21 P4e Sd3c 22 N3g P2d 23 P2e P2e 24 N2e S2d 25 P2f B5c
26 S2g P6d 27 B5i N6e 28 G3h G2c 29 N7g N7g+ 30 B7g P9d
31 G43g P3e 32 P3e B3e 33 P4d B4d 34 B4d P4d 35 P3f B6f
36 R5h P5e 37 S4g N4e 38 S4f N3g+ 39 S3g P5f 40 P5f P3e
41 P3e G4e 42 N4h S3e 43 P3f S4f 44 S4f G4f 45 P1d P3g
46 G3i S3h 47 P1c+ N1c 48 L1c+ S1c 49 N3e Ga2b 50 N2c+ G2c
51 N1e S3i= 52 K3i G3h 53 S3h P3h+ 54 K3h P3g 55 K4i S3h
56 K5i P5g 57 N2c+ K2c 58 N1c+ L1c 59 S2d K2d 60 B5a K3d
61 G3c K4e 62 G5e B5e 63 S3d K5d 64 P5e K5e 65 B8h L6f
66 B6f K6e 67 B5g N6g 68 K6i N7g 69 K7h G5g 70 S5f K7f
  0-1


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Yasumitsu Sato Meijin
 Event: 6th Ginga Tournament, Final
  Date: 1998 September 13th
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha vs Anaguma

 1 P7f P8d  2 R6h P3d  3 P6f S6b  4 S3h P5d  5 S7h K4b
 6 P1f K3b  7 S6g G65b 8 P1e S5c  9 G65h P7d 10 K4h P8e
11 B7g B3c 12 P4f K2b 13 P3f L1b 14 N3g P4d 15 P4e K1a
16 P6e G4c 17 N2e B2b 18 S5f R4b 19 K5i G3b 20 P4d G4d
21 N1c+ B1c 22 P4e G5e 23 S5e P5e 24 B5e B2b 25 B9a+ P1c
26 L5f S6b 27 G4d N7c 28 P6d R4d 29 P4d B4d 30 P6c+ B9i+
31 +P7c P6g 32 G6g L6d 33 P6f S7i 34 +P6b L6f 35 +B5e P4d
36 +B4d N*3c 37 +B6f S6h= 38 K6h R9h 39 S7h +B8i 40 L7i P8f
41 R8a +B7i 42 K7i L6d 43 P6e L6e 44 +B6e G8h 45 K6h G7h
46 K5h G7g 47 P6h G6g 48 K6g P6f 49 K6f R6h+ 50 P6g 1-0

[ Ginga Index | Shogi Nexus Index ]


99 October 31

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net