19th Allstar Kachinuki Tournament (1998-1999)

Oi Yoshiharu Habu Kazuki Kimura 4-dan
6-dan Kensuke Kitahama
7-dan Nobuyuki Yashiki
8-dan Taku Morishita
6-dan Kozo Arimori
Koichi Fukaura 6-dan
8-dan Toshiyuki Moriuchi
5-dan Toshiaki Kubo
5-dan Shuji Sato
6-dan Naruyuki Hatakeyama
4-dan Hirotaka Nozuki
Hifumi Kato 9-dan
Osamu Nakamura 8-dan
Manabu Senzaki 6-dan
Daisuke Suzuki 5-dan
Keita Inoue 8-dan
Yasuaki Tsukada 8-dan
4-dan Tadao Kitajima
Eisei Judan Makoto Nakahara
Kiyokazu Katsumata 5-dan
Masataka Sugimoto 5-dan
Akira Shima 8-dan
Hiroki Iizuka 5-dan
4-dan Kazushiza Horiguchi
Meijin Yasumitsu Sato
Mamoru Hatakeyama 6-dan
Takeshi Fujii Ryuo
Kunio Yonenaga Eisei Kisei
Hiroki Nakata 7-dan
Ichiro Hiura 7-dan
Kosuke Tamura 4-dan
Koji Tanigawa Kisei
7-dan Eisaku Tomioka
9-dan Michio Takahashi
5-dan Hisashi Namekata
8-dan Tadahisa Maruyama
Takashi Abe 7-dan
Hiroyuki Miura 6-dan
Masataka Goda 8-dan

[ Selected Games | Allstar Index | Shogi Nexus Index ]


2000 February 13

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net