l.a.shogi.
.


1 469 Stnford Dr Arcadia C.A.91007(213) 236-9401
2732 Rodman Circle Monterey park C.A. 01754(818 458-1266
316 Cypress Wya Rolling Hikks Estat C.A.90274(213) 624-5897
417837 Creciente Way San Diego C.A.92127(619) 673-3203
50Akitoshi Murayama
60Kazuo Oishi
70Tetsuo Inoguchi
80Keita Yamaki
90Masatoshi Koike
100Nobuhiro Tamura
120Hiroshi Kuwamoto
130Hiroshi Saisho
140Takao Nakaya
150Yukio Yamamura
160Ryohei Fujiwara
170Shoji Takahashi
180Kiyoshi Wakamoto
190Koichiro Hattori
200Mikio Yoneoka
210Richard Oda
220Takahito Urata
230Jim Milby
240Masakazu Kuramoto
250Yukio Hayakawa
260George Tanaka
270Henly Bardel
280Kikuo Shimizu
290
300
310
320
330
340
350
370
380
390
400
410
420
430
4400
4500